CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

Số Công văn

Ngày

Nội dung

Cv 4666/TCHQ-GSQL

04/10/2006

V/v: Ghi nhãn mác xuất xứ hàng gia công XK

NĐ 89/2006NĐ-CP

30/08/2006

Về nhãn hàng hoá

TTLT 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/12/2004

Hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Cv 2194/TCHQ-GSQL

18/05/2004

V/v ghi nhãn hàng hoá đ/v hàng XK

Cv 1493/TCHQ-KTTT

06/04/2004

V/v tiền bản quyền

Cv 674/TCHQ-GSQL

16/02/2004

V/v Quyền sử dụng đối tượng SHCN

Cv 121/CP-KTTH

20/01/2004

V/v Ghi nhãn hàng hoá đối với hàng xuất khẩu

TT 30/2003/TT-BKHCN

05/11/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Cv 3167/TCHQ-GSQL

04/07/2003

V/v ghi nhãn sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu

Cv 1932/TCHQ-GSQL

02/05/2003

V/v Ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Cv 312/TB-SHCN

17/03/2003

V/v Thông báo về địa chỉ CSDLNHHH trên mạng Internet

QĐ 102/2001/TT-BNN

26/10/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá lâm sản, hàng hoá chế biến từ lâm sản, hạt ngũ cốc và hạt nông sản các loại có bao gói.

ĐK số 410/QG1

25/10/2001

V/v Xuất xứ hàng xuất khẩu

Cv 2716/TCHQ-GSQL

02/07/2001

V/v Ghi nhãn hàng hoá đối với hàng xuất khẩu

Cv 2424/BTM-QLCL

25/06/2001

V/v Ghi nhãn hàng hoá đối với hàng xuất khẩu

NĐ 06/2001/NĐ-CP

01/02/2001

Nghị Định Của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp

CT 28/2000/CT-TTg

27/12/2000

V/v thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ

QĐ 95/2000/QĐ-TTg

15/08/2000

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điền chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ

Điện khẩn 379

18/05/2000

Hướng dẫn công văn số 1962/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra nhãn hiệu hàng hoá đối với xe máy và linh kiện xe máy nhập khẩu

Cv 1962/TCHQ-GSQL

05/05/2000

V/v hướng dẫn việc kiểm tra nhãn hiệu hàng  hoá đối với xe máy và linh kiện xe máy nhập khẩu

TT 825/2000/TT-BKHCNMT

03/05/2000

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/03/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Cv 1757/TCHQ-GSQL 21/04/2000 V/v Xâm phâm quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá

TT 34/1999/TT-BTM

15/12/1999

Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cv 5371/TCHQ-GSQL 22/09/1999 V/v Bảo hộ quyền tác giả
Cv 4820/TCHQ-GSQl

30/08/1999

V/v: Phối hợp quản lý về bảo hộ quyền tác giả

Cv 3073/TCHQ-GSQL

07/06/1999

V/v: Xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa INAX đối với các sản phẩm vòi tắm

Cv 3072/TCHQ-GSQL

07/06/1999

V/v: Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về SHCN

Cv 2242/TCHQ-GSQL

27/04/1999

V/v: Xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa PHARMATON

Nghị định 12/CP

06/03/1999

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

QĐ 178/QĐ-TTg

30/08/1999

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định 63/CP

24/10/1996

Nghị định của Chính phủ số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

ETrang chủ