CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNG TẠM NHẬP - TÁI XUẤT

 

Số văn bản Ngày Nội dung

Cv 2131/TCHQ-GSQL

17/05/2006

V/v Một số vướng mắc về thủ tục HQ đối với xăng dầu NK,TNTX

Cv 12868/BTC-TCHQ

11/10/2005

V/v Xử lý hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

QĐ 2504/2005/QĐ-BTM
 
10/10/2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu
14/2005/TTLT-BTM-BTNMT 11/07/2005 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cv 935/TTg-KTTH 07/07/2005 V/v Kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi hàng qua kho ngoại quan
Cv 2169 TCHQ/KTTT 06/06/2005 V/v: Xử lý GTGT hàng NK còn nằm trong sự giám sát của hải quan buộc tái xuất
Cv 1811/TCHQ-GSQL 11/05/2005 V/v: Xử lý thuế xăng dầu TN-TX tiêu thụ nội địa

Cv 2547 TC/TCHQ

04/03/2005

V/v xử lý thuế đối với hàng xăng dầu TN-TX

Cv 150/TM-XNK 31/01/2005 v/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 0971/QĐ-BTM ngày 14/07/2004
Cv 4517/TM-XNK 23/08/2004 V/v tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công gỗ và đồ gỗ theo Quyết định 971/2004/QĐ-BTM ngày 14/07/2004 của Bộ Thương mại
Cv 4335/CV-UBT 04/08/2004 V/v triển khai quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại
Cv 2861/TCHQ-KTTT 23/06/2004 V/v hoàn thuế nhập khẩu lõi nhựa dạng bao bì luân chuyển hàng TNTX
Cv 190/TCHQ-ĐT(NV1) 10/05/2004 V/v thông báo một số thủ đoạn gian lận trong việc nhập khẩu đèn huỳnh quang dạng compact
QĐ 30/2004/QĐ-BTC 06/04/2004

Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng dầu

QĐ 1752/2003/TT-BTM

15/12/2003

V/v ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

Cv 1682/TCHQ-GSQL 17/04/2003 V/v Tạm nhập tái xuất mặt hàng tỏi
Cv 1464/TCHQ-KTTT 05/04/2004 V/v xác nhận hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất
Cv 6466/TCHQ-GSQL 23/12/2002 V/v Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã XK phải NK trở lại Việt nam
Điện khẩn số 478/GQ3 20/12/2002 V/v quy định về giám sát quản lý hải quan đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất tại điện 369/GQ3 ngày 04/10/2002
Cv 6089/TCHQ-KTTT 04/12/2002 V/v XL thuế đối với NVL Nk do nguyên nhân khách quan tái xuất
Điện khẩu số 369/GQ3 04/10/2002 V/v Hướng dẫn nội dung tại điểm 10 công văn 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/06/2002 và điểm 5 công văn số 4203/TCHQ-GSQL ngày 03/09/2002 về thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất
Cv 4524/TCHQ-GSQL 19/09/2002 V/v Thủ tục hải quan đối với container rỗng tạm XK, tạm NK để quay vòng
Cv 4414/TCHQ-GSQL 13/09/2002 V/v Thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất
Cv 4201/TCHQ-GSQL 03/09/2002 V/v Thủ tục Hải quan đối với xe ô tô tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất tái nhập

Cv 3840/TCHQ-GSQL

15/08/2002

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập

Cv 2659 TM/ĐT

10/07/2002

V/v TN- TX hàng hoá của doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Cv 2723/TCHQ-GSQL

17/06/2002

V/v: Tạm nhập - tái xuất xe đạp của khách du lịch trong thời gian du lịch tại Việt Nam

Cv 1508/TCHQ-KTTT

09/04/2002

V/v: xăng dầu TN-TX  chuyển tiêu thụ nội địa

Cv 3153 TC/TCT

02/04/2002

V/v Xăng dầu tạm nhập tái xuất cung ứng cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế

Cv 1590/VPCP-KTTH

27/03/2002

V/v Thủ tục tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đối với phương tiện vận tải

Cv 856 TCT/NV3

25/02/2002

V/v Xử lý thuế tạm nhập tái xuất

TT 08/2001/TT-TCHQ

Hết hiệu lực toàn bộ - Văn bản thay thế: Thông tư số 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004

26/10/2001

Thông Tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất

TT 04/2001/TT-TCHQ

Hết hiệu lực toàn bộ - Văn bản thay thế: Thông tư số 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004

21/06/2001

Thông tư hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với xăng dầu nhập tái xuất

Cv 2298/TCHQ-KTTT

05/06/2001

V/v : Hoàn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị thi công TNTX

Cv 5908/TCHQ-GSQL

20/12/2000

V/v Thủ tục tạm nhập tái xuất phương tiện đường bộ của khách quốc tế vào Việt Nam du lịch

Cv 4791 TC/TCT 20/11/2000 V/v Xử lý hoàn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị thi công tạm nhập tái xuất

TT 05/2000/TT-TCHQ

26/09/2000

Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất

Cv 3786/TCHQ-GSQL

15/08/2000

V/v Tạm nhập thiết bị Viễn thông của khách nhập cảnh mang theo người

Cv 3393/TCHQ-KTTT

20/07/2000

V/v XL đối với XD TN-TX

TT 0556/2000/TT-BTM

03/04/2000

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 04/02/1999 của Bộ Thương mại

Cv 763/TCHQ-GSQL

28/02/2000

V/v: Làm thủ tục HQ đối với ô tô TN-TX được phép thanh lý, chuyển nhượng

Cv 3416/TCHQ-GSQL

24/06/1999

Thủ tuc TN-TX máy móc, thiết bị đi sửa chữa ở nước ngoài

Cv 3398/TCHQ-KTTT

23/06/1999

V/v: XL thuế GTGTmáy móc TN-TX

Cv 2365/TCHQ-GSQL

05/05/1999

Hàng TN-TX đi sửa chữa nước ngoài

Cv 974/TCHQ-GSQL

24/02/1999

Quản lý xăng dầuTN-TX

QĐ 123/99/QĐ-BTM

04/02/1999

Bổ sung quy chế kinh doanh theo phương thức TN-TX, kèm theo QĐ 1311/98/QĐ-BTM

QĐ 1311/1998/QĐ-BTM

31/10/1998

Ban hành quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP TÁI XUẤT

 

*   Quy định chung

*       Người xuất cảnh, nhập cảnh được phép mang theo máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phù hợp và cần thiết cho chuyến đi xuất cảnh, nhập cảnh của mình trong thời hạn nhất định, sau đó phải tái xuất, tái nhập khi kết thúc chuyến đi.

*       Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp mang theo khi xuất cảnh, nhập cảnh phải làm thủ tục hải quan như hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.

*   Thủ tục hải quan, hồ sơ phải nộp

*      Thủ tục hải quan: Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tạm xuất khi làm thủ tục hải quan không phải tính thuế. Kết thúc chuyến đi, nếu không tái nhập, tái xuất thì phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các thuế khác có liên quan (nếu có).

*      Hồ sơ phải nộp

-     Tờ khai hải quan;

-     Văn bản đề nghị;

-     Bản kê chi tiết hàng hoá;

-     Bản sao vận tải đơn (đối với hàng tạm nhập);

-     Giấy tờ xác nhận công việc có sử dụng hàng hóa tạm xuất, tạm nhập của cơ quan, tổ chức nơi chủ hàng công tác.

XĂNG DẦU TẠM NHẬP TÁI XUẤT

 

 

*       Điều kiện kinh doanh NK xăng dầu

*       Tạm nhập tái xuất xăng dầu

*       Thủ tục kinh doanh NK xăng dầu

*       Thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu

*       Thủ tục tái xuất xăng dầu cho máy bay

*       Tài liệu tham khảo

*    Điều kiện kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

*       Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu phải đảm bảo các điều kiện: có cầu cảng chuyên dùng, kho tiếp nhận xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc liên doanh liên kết hoặc thuê sử dụng từ 5 năm trở lên, có vốn đảm bảo dự trữ xăng dầu lưu thông ở mức bằng 15 ngày cung ứng.

*       Bộ Thương mại là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định và hàng năm giao hạn mức nhập khẩu cho từng doanh nghiệp.

*    Tạm nhập tái xuất xăng dầu

*       Chỉ doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

*       Xăng dầu tạm nhập tái xuất bao gồm: xăng động cơ, diesel, mazút dầu hoả và nhiên liệu bay (ZA1, TC1).

*       Tạm nhập tái xuất xăng dầu là doanh nghiệp Việt Nam mua xăng dầu của một nước để bán lại cho một nước khác có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và xuất khẩu ra khỏi Việt Nam bằng 2 hợp đồng mua bán riêng biệt.

*       Các trường hợp nhập khẩu xăng dầu để bán cho các đối tượng: doanh nghiệp chế xuất; máy bay, tàu biển của Việt Nam đi các tuyến quốc tế và máy bay, tàu biển nước ngoài đậu tại Việt nam cũng được coi là tái xuất xăng dầu.

*       Xăng dầu tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam không quá 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu, trường hợp cần gia hạn, doanh nghiệp có văn bản đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết, mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày và không quá 3 lần gia hạn cho mỗi lô hàng.

*       Xăng dầu tạm nhập tái xuất nếu không tái xuất hết hoặc để lại tiệu thụ nội địa thì phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tài chính theo quy định, không phải xin phép Bộ Thương mại.

*    Thủ tục nhập khẩu xăng dầu

*       Hồ sơ phải nộp:

-     Tờ khai nhập khẩu;

-     Hợp đồng thương mại;

-     Vận tải đơn;

-     Hoá đơn thương mại;

-     Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu (bản sao);

-     Chứng thư giám định khối lượng lô hàng;

-     Giấy thông báo hoặc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng.

*       Chứng từ xuất trình: Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu do Bộ Thương mại cấp (bản chính).

*    Thủ tục tái xuất xăng dầu

*       Hồ sơ phải nộp:

-     Tờ khai tạm nhập khẩu;

-     Tờ khai tái xuất;

-     Hợp đồng bán hàng;

-     Chứng thư giám định về chủng loại, khối lượng;

-     Giấy đăng ký kinh doanh cung ứng tàu biển (nếu cung ứng cho tàu biển); hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp cung ứng; đơn đặt hàng của thuyền trưởng hoặc của hãng tàu.

-     Văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu xăng dầu của Ban quản lý khu chế xuất (nếu bán cho doanh nghiệp chế xuất).

*    Thủ tục tái xuất xăng dầu cho máy bay

Doanh nghiệp được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 1 lần để xuất khẩu nhiều lần: 1 tờ khai cho các hãng hàng không nước ngoài, 1 tờ khai cho hàng không Việt Nam. Thời hạn hiệu lực của tờ khai theo quy định của pháp luật.

*       Khi giao hàng cho máy bay, doanh nghiệp phải nộp, xuất trình hồ sơ sau:

-     Xuất trình tờ khai đăng ký;

-     Nộp hoá đơn bán hàng;

-     Nộp đơn đặt hàng của cơ trưởng hoặc hãng hàng không;

-     Định mức xăng dầu bay chặng nội địa (trường hợp bay xuất cảnh có bay qua chặng nội địa);

*       Cơ quan Hải quan và doanh nghiệp tiến hành thanh khoản tờ khai bằng cộng dồn lượng xăng dầu thực xuất qua từng chuyến bay để ghi kết quả vào tờ khai và kết thúc thủ tục.

*    Tài liệu tham khảo

*      Quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu.

*       Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM  ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

*       Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

*       Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính về ban hành Quy định thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng dầu và tạm nhập tái xuất xăng dầu.

HÀNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT

 

*   Quy định chung

*       Tạm nhập tái xuất hàng hoá là: việc thương nhân Việt Nam mua hàng hoá của thương nhân nước ngoài về Việt Nam để bán cho một thương nhân nước ngoài khác, hàng hoá có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt nam và sau đó làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

*       Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở 2 hợp đồng mua bán hàng hoá riêng biệt. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

*       Thương nhân Việt Nam có đăng ký mã số xuất khập khẩu đều được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất.

*   Quy định cụ thể

*       Về ngành hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, thương nhân Việt Nam được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hoá phù hợp với ngành hàng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu và xăng dầu (trừ dầu nhờn) phải được sự chấp thuận của Bộ Thương mại.

*       Thời hạn hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt nam không quá 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Trường hợp cần gia hạn thêm, thương nhân có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết. Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày và không quá 3 lần gia hạn cho mỗi lô hàng.

*       Hàng tạm nhập tái xuất phải làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu được Chính phủ cho phép nơi có tổ chức hải quan và phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

*       Phương thức thanh toán tiền mua bán hàng hoá tạm nhập tái xuất phải thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như đối với thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

*       Hồ sơ, thủ tục hải quan, thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông thường khác.

*    Tài liệu tham khảo

*       Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thực tạm nhập tái xuất

 ETrang chủ