Mẫu 07 - Bảng đăng kư định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm   
               
          Mẫu 07/ĐKĐM-SXXK  
BẢNG ĐĂNG KƯ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ
                             CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM    
               
               
Tên doanh nghiệp:     Địa chỉ:    
Mă số doanh nghiệp:            
Hợp đồng xuất khẩu số:            
Mă sản phẩm: Tên sản phẩm:     Đơn vị tính sp:    
               
STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT) Mă NL, VT Đơn vị tính Định mức Tỷ lệ hao hụt (%) Định mức kể cả hao hụt Nguồn cung cấp
(1) (2)     (3)     (4)     (5)      (6) (7)      (8)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Ngày …    tháng  … năm…       ………, ngày …… tháng …… năm ……
           Công chức tiếp nhận định   mức         Giám đốc doanh nghiệp
( Kư, ghi rơ họ, tên, đóng dấu công chức )     (Kư, đóng dấu ghi rơ họ tên)
               
               
               
               
  Ghi chú:            
  (1)- Cột 3 "mă NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng kư tại đơn vị Hải quan áp   
  dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.      
  (2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau:          
        - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại h́nh SXXK   
  th́ tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.    
        - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại h́nh kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,  
  tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.    
        - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,   
  tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.