Mẫu 14 - Công văn đăng kư danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ

 

Tên tổ chức/cá nhân………..      

  

 

Số ………/……

V/v Đăng kư danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

                …………, ngày         tháng     năm 200…

 

Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… (2)

           

Tên tổ chức/cá nhân: (1) …………………..

Mă số thuế:…………………….

Địa chỉ: …………………………

Số điện thoại:……………………….; số Fax:……………………..

Lĩnh vực hoạt động:…….

Thuộc đối tượng miễn thuế tại điểm….khoản….Điều ..… Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và điểm….Mục…. phần……..Thông tư số…...ngày…..tháng…. năm 2008 của Bộ Tài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế) …….

Nay, (1)......................................................... đăng kư danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của:

Dự án đầu tư …………………………………………

  - Hạng mục công tŕnh ………………………………

  - Hạng mục công tŕnh ………………………………

  - ………………………

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án th́ không cần ghi chi tiết hạng mục công tŕnh)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số…………………….., ngày………, hoặc …………………………..được cấp bởi cơ quan………………….

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ………… đến ……….. 

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

- 02 danh mục hàng hóa đăng kư nhập khẩu; 02 phiếu theo dơi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16).

- Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư (Nộp bản sao, xuất tŕnh bản chính đối chiếu khi được yêu cầu);

- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;

- Các giấy tờ khác:

  + ………

  + ………..

(1)............................................ cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đă được miễn thuế. … (1)…. sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)............................................ kính đề nghị (2)............................................. xác nhận danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu cho (1)................................... theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân

 

( Kư tên, đóng dầu)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1)   : ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng kư danh mục;

(2)   : ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng kư danh mục.