MẪU 01/BBBG-CCK/2009

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ……../BBBG-ĐVBH

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU

Hồi ………. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm  200 ……, Chi cục Hải quan ………………… bàn giao cho ông (bà) ………………………….. Đại diện của Công ty …………….................................; Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số: ………………. để chuyển đến Chi cục Hải quan ………………………… gồm:

1. Hồ sơ Hải quan:

a- Tờ khai hải quan: ……… bản chính;

b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: ……….. bản chính;

c- Vận tải đơn (đối với hàng nhập khẩu đường biển): ………… bản sao;

d- Bản kê chi tiết (nếu có): ………….. bản chính;

2. Hàng hóa:

STT

SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT PTVT

SỐ SEAL CONTAINER

SỐ SEAL HẢI QUAN

GHI CHÚ

(1)

 

 

 

 

(2)

(3)

(4)

(5)

T́nh trạng container/PTVT/hàng hóa ......................................................................................

............................................................................................................................................

Biên bản về t́nh trạng container/hàng hóa (nếu có), số ...........................................................

............................................................................................................................................

Tuyến đường vận chuyển ………… chiều dài …………… km ..................................................

Thời gian vận chuyển …………….. Giờ xuất phát/: .................................................................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan: .............................................

............................................................................................................................................

 

NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Kư, ghi rơ họ tên)

CHI CỤC HQ NGOÀI CK
(kư, đóng dấu công chức)

CHI CỤC HQ CỬA KHẨU
(kư, đóng dấu công chức)

 

Ghi chú:

- Tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, chiều dài: ghi theo khai báo trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan.

- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (kư, đóng dấu): Người kư là công chức được lănh đạo Chi cục phân công.

* Đề nghị ghi rơ số điện thoại và số fax để tiện cho việc thông tin giữa các đơn vị Hải quan có liên quan.