MẪU: 01/HQ-GC/2009

Khổ A4

BẢNG THỐNG K TỜ KHAI NHẬP KHẨU

Tờ số:

Ban hnh km theo Quyết định số      /QĐ-TCHQ ngy   thng 06 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Hợp đồng gia cng số: ............................... ngy......................... Thời hạn............................

Phụ lục hợp đồng gia cng số: .................... ngy ........................ Thời hạn ...........................

Bn thu:................................................... Địa chỉ: ..............................................................

Bn nhận: ................................................. Địa chỉ:...............................................................

Mặt hng: .................................................. Số lượng ...........................................................

Đơn vị Hải quan lm thủ tục: ..................................................................................................

STT

Số, k hiệu tờ khai

Ngy tờ khai

Cửa khẩu nhập

Cn bộ HQ thống k TK (k, đng dấu số hiệu cng chức)

Ghi ch

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:......................................................... Tổng tờ khai: ......................................................

 

 

Ngy thngnăm..
Đơn vị Hải quan lm thủ tục
(k tn, đng dấu số hiệu cng chức)

 

Hướng dẫn sử dụng:

1- Mỗi hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia cng phải lập 01 bảng thống k tờ khai nhập khẩu. Bảng ny được lưu tại Hải quan để Hải quan thống k số, ngy tờ khai nhập khẩu khi doanh nghiệp lm thủ tục nhập khẩu từng l hng. Khi thanh khoản hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia cng, cng chức Hải quan lm nhiệm vụ thanh khoản đối chiếu Bảng thống k ny với thống k tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp trong hồ sơ thanh khoản.

2- Việc thống k vo Bảng thống k do cng chức Hải quan lm nhiệm vụ đăng k tờ khai thực hiện tại thời điểm lm thủ tục đăng k tờ khai.

3- Bảng thống k tờ khai phải r rng, chnh xc, đầy đủ, tuyệt đối khng được thống k st tờ khai. Sau mỗi lần thống k tờ khai, cng chức Hải quan lm nhiệm vụ ny phải k v ghi r họ tn vo cột quy định trn Bảng.

4- Đối với những hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia cng lớn, nếu thống k trn 01 tờ khng đủ th Bảng thống k phải lập thnh nhiều tờ. Trong trường hợp ny, trn mỗi tờ của Bảng thống k phải ghi r số thứ tự tờ (Tờ số); cuối mỗi tờ phải ghi r tiếp sang tờ số. Việc đnh số thứ tự tại cột (1) của Bảng thống k phải lin tục từ đầu cho đến kết thc hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia cng.