MẪU 02: PGNHS/2009

CỤC HẢI QUAN …
CHI CỤC HẢI QUAN …

-------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THANH KHOẢN, HOÀN THUẾ

I. Hồ sơ doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan: Theo quy định tại Điều 117 Mục 6 Phần V Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính bộ hồ sơ thanh khoản gồm:

 

1.

Công văn yêu cầu thanh khoản, hoàn lại thuế, không thu thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

01 bản chính

2.

Tờ khai nhập khẩu số: ……….. ngày …/…/…

01 bản chính

3.

Chứng từ nộp thuế (trường hợp đă nộp thuế)

01 bản chính

01 bản sao

4.

Tờ khai xuất khẩu số: ……….. ngày …/…/…

01 bản chính

5.

Hợp đồng xuất khẩu số: …….. ngày …/…/…

01 bản chính

6.

Chứng từ thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu

01 bản chính

01 bản sao

7.

Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng (trường hợp lô hàng thanh toán nhiều lần)

01 bản chính

8.

Hợp đồng liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu)

01 bản sao

9.

Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (Mẫu 17/HSTK-SXXK phụ lục VI Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính)

01 bản chính

10.

Báo cáo nhập – xuất – tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. (Mẫu 18/HSTK-SXXK phụ lục VI Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính)

01 bản chính

11.

Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. (Mẫu 19/HSTK-SXXK phụ lục VI Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính)

01 bản chính

12.

Các chứng từ khác (ghi đầy đủ tên chứng từ):

-

-

 

 

Ngày     tháng      năm
Cơ quan Hải quan (người nhận)
(Kư, đóng dấu công chức)

Ngày     tháng      năm
Đại diện doanh nghiệp (người giao)
(Kư, đóng dấu, ghi rơ họ tên)

 

II. Luân chuyển hồ sơ trong nội bộ Hải quan:

1. Luân chuyển trong quá tŕnh thanh khoản (nếu có):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Ngày     tháng      năm
Người nhận
(Kư, đóng dấu công chức)

Ngày     tháng      năm
Người giao
(Kư, đóng dấu công chức)

 

2. Bổ sung hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá tŕnh thanh khoản (nếu có):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Ngày     tháng      năm
Người ghi bổ sung
(Kư, đóng dấu công chức)

 

3. Bàn giao cho bộ phận phúc tập hồ sơ:

Nội dung bàn giao:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 


Người nhận
(Kư, đóng dấu công chức)

Ngày     tháng      năm
Người giao
(Kư, đóng dấu công chức)