© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 11/10/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5937/TCHQ-QLRR

V/v Điều kiệm xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading)

(Tầng 11 ṭa nhà PVGas Tower, số 676 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiền, Nhà Bè, TP HCM)

Trả lời công văn số 3206/KDK-XNK ngày 04/09/2013 của Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading) về điều kiện xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lư thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; để cung cấp thông tin nhằm đánh hóa doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần nộp Bản cam kết về cơ sở sản xuất theo Mẫu số 18/CKCSSX/2013 ban hành kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư 128/2013/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN QUẢN LƯ RỦI RO HQ

Quách Đăng Ḥa