Công văn cập nhật lúc 16h00 ngày 28/9/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5692/TCHQ-GSQL

V/v Thanh khoản nguyên phụ liệu nhập khẩu

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Uniden Việt Nam

(Đ/c: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số CV/UV-TF 100908 ngày 08/9/2010 của Công ty TNHH Uniden Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh khoản đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu bị hư hỏng tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 45 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính th́ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất phải thanh khoản với cơ quan Hải quan.

Khi làm báo cáo thanh khoản: Công ty kê khai lượng nguyên phụ liệu tiêu hủy vào cột 15, 16 Mẫu 12/HSTK-CX-Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, theo đó, cột 15 thay tờ khai xuất khẩu bằng biên bản tiêu hủy./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh