© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h50 ngày 26/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5118/TCHQ-TXNK

V/v Ưu đăi miễn thuế

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:  Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(Số 18, Trần Nguyên Hăn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 3245/EVN-QLXD ngày 10/09/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ th́: " Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc được miễn thuế nhập khẩu"

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 của Bộ Tài chính th́: Đối với các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư từ ngày 01/10/2010 trở đi th́ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Trường hợp mặt hàng "dây cáp điện" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhập khẩu không chứng minh được là vật tư, nguyên liệu đồng bộ, không tách rời với các máy móc, thiết bị chính để tạo tài sản cố định và thuộc danh mục hàng hóa trong nước đă sản xuất được th́ không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng