BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4993 /TCHQ-GSQL

          V/v: Vướng mắc thủ tục hải quan dối với hàng NK chuyển cửa khẩu

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23  tháng 10  năm 2006

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Khánh Việt

(Đ/c: 84 Hùng Vương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Ḥa)

Công ty TNHH MITSUBA M-TECH Việt Nam

(Đ/c: KCX Long B́nh -TP. Biên Ḥa - tỉnh Đồng Nai)

 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 418/TCT ngày 18/9/2006 của Tổng Công ty Khánh Việt, công văn số 796/06/CV-MMVC ngày 3/10/2006 của Công ty TNHH MITSUBA M-TECH Việt Nam tại KCN Long B́nh-Biên Hoà- Đồng Nai phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh theo loại h́nh chuyển cửa khẩu, nhưng các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ công văn số  3640/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2006 không cho phép chuyển cửa khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng có được chuyển cửa khẩu?

 Trả lời: Tại gạch đầu ḍng thứ 6, điểm 2 bảng tổng hợp giải đáp về thủ tục hải quan ban hành kèm theo cong văn số 1578/TCHQ-GSQL  ngày 14/4/2006 qui định: "Chỉ được phép chuyển cửa khẩu đối với nguyên liệu vật tư, linh kiện, phụ tùng phục vụ trực  tiếp sản xuất của chính doanh nghiệp nhập khẩu về nhà máy, nghiệp, nơi sản xuất của doanh nghiệp đă được Cục trưởng Cục Hải quan kiểm tra quyết định thành lập địa điểm này theo qui định tại điểm 3,II mục 4 Phần B TT số 112/2005/TT-BTC. Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để kinh doanh trực tiếp (đưa ra thị trường tiêu  thụ ngay) th́ không được phép chuyển cửa khẩu".

Theo hướng dẫn này, th́ đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, không phải là nhập khẩu kinh doanh thương mại (đưa ra thị trường tiêu thụ ngay) th́ được chuyển cửa khẩu.

2. Một số vấn đề khác, Tổng cục Hải quan đă có hướng dẫn tại công văn số 4650/TCHQ-GSQL ngày 4/10/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quư Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                         PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

         Đặng Hạnh Thu