Tổng cục Hải quan

Số: 311/2000/QĐ-TCHQ.

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2000

Quyết Định Của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

Ban hành quy định về đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ

công chức trong ngành Hải quan

------------

Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

-         Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990.

-         Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998.

-         Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 07/03/1994 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng Cục Hải quan.

-         Căn cứ các Quyết định số 49/QĐ-TW, 50-QĐ/TW, 51-QĐ/TW ngày 03/05/1999 của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ, bổ nhiệm cán bộ và công văn số 11/HD-TCTW ngày 29/12/1999 về hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế đánh giá cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ.

-         Căn cứ phân cấp quản lý cán bộ trong ngành Hải quan được Ban hành theo Quyết định số: 52/2000/QĐ-BCS ngày 30/06/2000 của Ban cán sự Đảng Tổng Cục Hải quan.

-         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo.

Quyết Định

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong ngành Hải quan.

Điều 2: Để chủ động chỉ đạo điều hành theo kế hoạch, việc xem xét và quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan theo Quy định này thực hiện hàng năm như sau:

-         Các việc về cán bộ do Ban cán sự Đảng và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh quyết định: đợt I vào tháng 04 và đợt II vào tháng 10.

-         Các việc về cán bộdo ban Cán sự Đảng và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh quyết định: đợt 1 vào tháng 03 và đợt II vào tháng 09.

-         Những trường hợp đặc biệt do nhu cầu cấp bách phải kịp thời điều chỉnh, bố trí lại hoặc bổ sung cán bộ thì việc bổ nhiệm lần đầu và điều động, luân chuyển cán bộ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể cho phù hợp, không nhất thiết phải chờ định kỳ như trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 08 năm 2000 thay thế các văn bản dưới đây:

-         Quyết định số 689/TCHQ-TCCB ngày 14/11/1995 về việc ban hành quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan.

-         Các công văn số: 151/CV-TCCB ngày 02/04/1997, 295/CV-TCCB ngày 28/05/1997, 351/CV-TCCB ngày 12/06/1997 về việc điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Hải quan cửa khẩu.

-         Chấm dứt hiệu lực các quy định khác của Tổng Cục Hải quan trái quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ và? Đào tạo chủ trì cùng các Vụ, Cục chức năng giúp Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định này, kịp thời báo cáo và đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện với Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

Điều 5: Thủ trưởng các cấp trong các ngành Hải quan có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-         Thường Vụ Bộ Chính trị (để b/c)

-         ủy Ban kiểm tra TW

-         Văn phòng Chính phủ

-         Ban TCTW

-         Ban Nội chính TW

-         Ban TC-CB CP

-         Các Tỉnh ủy, Thành ủy (nơi có Hải quan) và Đảng ủy khối cơ quan Nội chính TW): để phối hợp.

-         Các đơn vị trong ngành (để thực hiện)

-         Các đơn vị trong ngành (để thực hiện)

-         Các đ/c ủy viên BCS Đảng TCHQ

-         Lưu TCCB, VP BCS)

Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

 

Nguyễn Đức Kiên

 

 

 

Tổng cục Hải quan

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quy Định Về Đánh Giá, Bổ Nhiệm, Điều Động, Luân Chuyển Cán Bộ, Công Chức Trong Ngành Hải Quan

(Ban hành theo Quyết định số 311/2000/QĐ-TCCB ngày 30/06/2000 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan)

Phần Thứ Nhất

Quy Định về Việc Đánh Giá Cán Bộ

Điều1: Mục đích, yêu cầu, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn đánh giá cán bộ, công chức; căn cứ đánh giá cán bộ, công chức thực hiện theo các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 của Quy chế đánh giá cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 03/05/1999 của Bộ Chính trị.

Điều 2: Nội dung đánh giá cán bộ

1-      Việc đánh giá cán bộ phải xem xét cả quá trình rèn luyện, công tác của cán bộ, nhưng lấy việc xem xét khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm là chủ yếu.

2-      Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần tự phê bình và phê bình; tinh thần học tập nâng cao trình độ.

-         Đạo đức lối sống lành mạnh; chống quan liêu, sách nhiễu để vụ lợi, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

-         Đoàn kết, quan hệ trong công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3-      Chiều hướng và khả năng phát triển.

Điều 3: Phân loại cán bộ theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ theo 3 mức như sau:

1-      Hoàn thành ở mức cao chức trách, nhiệm vụ (loại 1):

-         Hoàn thành vượt mức các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời gian.

-         Có đề xuất sáng kiến, cải tiến có giá trị thực tiễn.

-         Không vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh gương mẫu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định.

2-      Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ (loại 2):

-         Đạt các yêu cầu nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời hạn.

-         Không vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức; có lối sống lành mạnh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định.

3-      Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ (loại 3):

Chưa đạt các yêu cầu nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời gian; có thiếu sót về đạo đức lối sống, có sai phạm trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức nhưng chưa đến mức xử lý hành chính hoặc hình sự.

Điều 4: Quy trình đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm:

1-      Cán bộ, công chức tự đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 2 của bản quy định này (theo mẫu chung do Tổng Cục Hải quan ban hành)

Riêng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị Hải quan các cấp phải tự đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động của đơn vị theo chức trách nhiệm vụ được phân công.

2-      Tập thể cán bộ trong đơn vị tham gia ý kiến đối với từng cán bộ công chức:

2.1- Cán bộ, công chức từ Trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan và tương đương trở xuống do Cục trưởng Hải quan tỉnh, Vụ trưởng trong đơn vị trực thuộc ở Tổng cục, Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Hải quan căn cứ vào tình hình công việc, đặc điểm địa bàn để quy định cụ thể hình thức tập thể để tham gia ý kiến (có thể tổ chức họp đại biểu hoặc toàn thể phòng, Hải quan cửa khẩu).

2.2- Đối với cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ và tương đương thì tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của cán bộ chủ chốt trong đơn vị từ trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu và tương đương trở lên và đại diện các đoàn thể của Cục, Vụ ấy.

3. Kết luận về nhận xét, phân loại cán bộ, công chức hàng năm:

3.1- Tại Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (dưới đây gọi chung là Cục Hải quan tỉnh):

3.1.1: Trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu và cấp ủy cùng cấp:

a-      Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức từ Đội trưởng trở xuống trong đơn vị Phòng, Hải quan cửa khẩu của mình và chịu trách nhiệm về việc đánh giá phân loại đó.

b-      Báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Cục về đánh giá, phân loại đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng Hải quan cửa khẩu của đơn vị mình.

3.1.2. Tập thể Ban Cán sự Đảng (hoặc Thường vụ Đảng ủy) và Cục trưởng Hải quan tỉnh:

a-      Kiểm tra, phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức từ cấp Đội trưởng thuộc Hải quan cửa khẩu trở xuống.

b-      Kết luận việc đánh giá, phân loại cán bộ đối với cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng Hải quan cửa khẩu và tương đương.

c-      Báo cáo đề xuất với Ban cán sự và Lãnh đạo Tổng Cục về đánh giá, phân loại đối với từng Lãnh đạo Cục.

3.2- Đối với các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục và Trường Cao đẳng Hải quan:

3.2.1- Trưởng phòng ở các Vụ, Cục và Trưởng phòng, Trưởng khoa (thuộc Nhà trường) có trách nhiệm:

a-      Tổ chức đánh giá, phân loại đối với cán bộ không giữ chức vụ trong Phòng, Khoa và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá phân loại đó.

b-      Báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Vụ, Cục và Hiệu trưởng về đánh giá và phân loại đối với Trưởng, Phó phòng, khoa.

3.2.2- Lãnh đạo Vụ, Cục, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy cùng cấp có trách nhiệm:

a-      Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ.

b-      Kết luận việc đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo Cấp phòng, Khoa.

c-      Báo cáo với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng Cục đề xuất về đánh giá, phân loại Lãnh đạo Vụ, Cục, Nhà trường

4-      Ban Cán Sự Đảng và Lãnh đạo Tổng Cục có trách nhiệm: kết luận về đánh giá và quyết định phân loại đối với lãnh đạo là Trưởng và Phó cấp Vụ, Cục, Ban Giám hiệu Nhà trường và các chức vụ tương đương trong toàn ngành.

5-      Đối với các đồng chí là lãnh đạo Tổng cục hoặc ủy viên Ban cán sự Đảng Tổng Cục:

Việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm thực hiện theo quy định của cấp trên.

Điều 5: Đánh giá cán bộ lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm:

1-      Cán bộ viết tự đánh giá trong thời gian giữ chức vụ theo mẫu quy định. Căn cứ đánh giá, nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo Quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quy chế đánh giá cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 03/05/1999 của Bộ chính trị.

2-      Lấy ý kiến tham gia của tập thể đơn vị cùng công tác như quy định tại khoản 2 Điều 4 của bản quy định này.

3-      Tập thể Ban Cán sự Đảng, cấp ủy và lãnh đạo cùng cấp thảo luận , thống nhất đánh giá cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đối với cán bộ.

Điều 6: Đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, luân chuyên:

1-      Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ có văn bản đánh giá cán bộ (theo mẫu quy định). Căn cứ đánh giá, nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của bản quy định này.

2-      Tập thể Ban Cán sự Đảng hoặc Thường Vụ cấp ủy (nơi không có Ban Cán sự Đảng) và lãnh đạo đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ thảo luận, thống nhất nội dung đánh giá cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

3-      Tập thể Bán Cán sự Đảng, cấp ủy và lãnh đạo có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá về cán bộ và chỉ đạo thực hiện tiếp trình tự, thủ tục bổ nhiệm hoặc luân chuyển cán bộ.

Phần Thứ Hai

Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ

Lãnh Đạo Các Cấp Trong Ngành Hải Quan

I.   Nguyên Tắc Chung

?Điều 7: Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp (về mặt chính quyền) trong ngành Hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Quy chế bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/05/1999 của Bộ Chính và các quy định tại Văn bản này.

II.                 Bổ Nhiệm

Điều 8: Điều kiển bổ nhiệm:

1-      Thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm:

1.1  Thời hạn giữ chức vụ là thời gian quy định để cán bộ giữ một chức vụ lãnh đạo cụ thể.

1.2  Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm (kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm) đối với các chức vụ lãnh đạo trong ngành Hải quan.

1.3  Thời gian giữ chức quyền cấp trưởng không tính vào thời hạn bổ nhiệm cấp trưởng.

2-      Tiêu chuẩn bổ nhiệm:

Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết TW III (khoá VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, gồm:

-         Tiêu chuẩn Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành theo Quyết định số 137/TCCB-CCVC ngày 11/07/1996 của Ban Tổ chức ? Cán bộ Chính phủ (áp dụng cho các chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng thuộc cơ quan Tổng cục).

-         Tiêu chuẩn các chức vụ khác trong ngành Hải quan gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Trưởng phòng, trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng phòng, Phó trưởng Hải quan của khẩu và các chức vụ tương đương; Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở các phòng, Hải quan cửa khẩu; theo quy định của Tổng Cục Hải quan.

3-      Tuổi bổ nhiệm:

3.1- Đối với các chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và nói chung không quá 50 tuổi đối với nữ.

3.2- Đối với các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng Hải quan cửa khẩu và các chức vụ tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 45 tuổi (cả nam và nữ).

3.3- Đối với các chức vụ Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 40 tuổi (cả nam và nữ).

4-      Các điều kiện khác:

4.1-? Có đầy đủ hồ sơ cá nhân và có lý lịch rõ ràng, phù hợp với tiêu chuẩn chính trị do Trung ương và Ngành quy định.

4.2- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4.3- Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Điều 9: Trình tự và thủ tục bổ nhiệm:

1-      Xác định nhu cầu và chủ trương bổ nhiệm:

1.1-            Bổ nhiệm cấp trưởng: Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm xác định nhu cầu bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

1.2-            Bổ nhiệm cấp phó:

-         Cấp trưởng của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm đề xuất bằng văn bản về nhu cầu bổ nhiệm cấp phó, số lượng cấp phó cần bổ nhiệm, dự kiến phân công công tác đối với cán bộ sẽ bổ nhiệm.

-         Tập thể Ban Cán sự Đảng, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thảo luận thống nhất, trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm.

1.3-            Trường hợp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thì Ban Cán sự Đảng Tổng Cục Hải quan có văn bản trao đổi với ban Thường Vụ tỉnh ủy, thành ủy về chủ trương và dự kiến nhân sự bổ nhiệm.

2-      Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm:

2.1- Việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp trưởng thực hiện theo quy định tại điểm 1.1

khoản 1 Điều này.

2.2- Nhân sự để bổ nhiệm cấp phó, cấp trưởng đơn vị căn cứ nhu cầu và tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp phó;

2.3- Ban Cán sự Đảng, Thường Vụ Đảng ủy, Lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm, thảo luận, đánh giá nhân sự. Sau đó tổ chức lấy ý kiến của cán bộ trong cơ quan, đơn vị nơi cán bộ trực tiếp công tác theo qui định tại khoản 3 của Điều này.

Nhu cầu bổ nhiệm 1 người, có thể lựa chọn giới thiệu 1 hoặc 2, 3 người.

3-      Tổ chức lấy ý kiến về việc bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ bằng phiếu lấy ý kiến:

3.1- Chủ trì: Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cử cán bộ chủ trì việc lấy phiếu. Nếu bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thì mời Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy tham dự.

3.2- Đối tượng lấy ý kiến:

3.2.1- Bổ nhiệm lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương:

a/ Đối với Cục Hải quan tỉnh , thành phố: gồm cán bộ chủ chốt của Cục, bao gồm Trưởng, Phó phòng, Hải quan cửa khẩu và tương đương trở lên, Ban chấp hành Đảng ủy (Chi ủy) và trưởng các đoàn thể của Cục.

b. Đối với Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng Cục: gồm toàn thể cán bộ, công chức trong Vụ, Cục (Cục Điều tra chống buôn lậu biên chế đông có thể lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo từ cấp Phòng, Đội trở lên và trưởng các đoàn thể của Cục).

3.2.2- Bổ nhiệm lãnh đạo Phòng, Hải quan cửa khẩu:

+ Gồm cán bộ chủ chốt của Phòng, Hải quan cửa khẩu đó, bao gồm lãnh đạo Phòng, Đội trực thuộc trở lên và Trưởng các đoàn thể của Phòng, Hải quan cửa khẩu đó (nếu quân số của Phòng, Hải quan cửa khẩu đông, có thành lập Đội trong cửa khẩu); hoặc

+ Gồm toàn thể cán bộ, công chức trong Phòng, Hải quan cửa khẩu (nếu quân số của Phòng, Hải quan cửa khẩu không đông, không thành lập đội trong cửa khẩu).

+ Bổ nhiệm lãnh đạo Phòng ở các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thì lấy phiếu của toàn thể cán bộ, công chức trong Vụ, Cục.

3.2.3- Bổ nhiệm lãnh đạo Đội trực thuộc Hải quan của khẩu:

Gồm toàn thể cán bộ, công chức trong Đội.

3.3- Trình tự lấy ý kiến bằng phiếu:

a-      Trao đổi, thảo luận để hoán triệt về nhu cầu bổ nhiệm, tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm.

b-      Thủ trưởng đơn vị giới thiệu danh sách cán bộ do Ban Cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị giới thiệu; Tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác.

c-      Giới thiệu bổ sung nhân sự ngoài danh sách nhân sự do cấp có thẩm quyền giới thiệu.

+? Cán bộ được giới thiệu bổ sung phải có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm.

+ Người giới thiệu phải báo cáo rõ và chịu trách nhiệm về lý lịch và đánh giá về người mà mình giới thiệu.

d-      Người được giới thiệu có thể phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm? và trả lời những vấn đề liên quan.

e-      Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm ghi họ tên, cán bộ do lãnh đạo giới thiệu và họ, tên cán bộ bổ sung theo thứ tự vần A, B, C....

f-       Kiểm phiếu lấy ý kiến: Có đại diện của cơ quan Tổ chức cán bộ và Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm ( nếu lấy ý kiến bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thì mời đại diện của Ban Tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ).

g-      Phiếu lấy ý kiến có giá trị tham khảo quan trọng cho cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét; phiếu không phải là căn cứ duy nhất để quyết định bổ nhiệm.

4-      Quyết định bổ nhiệm:

4.1- Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm (hướng dẫn cụ thể trong phụ lục kèm theo bản quy định này)

4.2- Tập thể Ban cán sự Đảng và lãnh đạo có thẩm quyền thảo luận quyết định bổ nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm.

5-      Bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

Nguồn từ nơi khác được hiểu là người thuộc Vụ, Cục này bổ nhiệm giữa chức vụ lãnh đạo ở Vụ, Cục khác trong ngành Hải quan hoặc người ở ngoài ngành được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo một đơn vị trong ngành Hải quan ( chủ yếu là xem xét, bổ nhiệm đối với Lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương) Việc tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương do Ban cán sự Đảng Tổng cục và Tổng cục trưởng chỉ đạo theo quy trình dưới đây:

5.1- Gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về nhu cầu, nhiệm vụ công tác.

5.2- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị, Ban cán sự Đảng, Thường vụ cấp uỷ của đơn vị nơi cán bộ công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu đánh giá về cán bộ và xác minh lý lịch cán bộ.

5.3- Trao đổi với thủ trưởng đơn vị, Ban cán sự Đảng, Thường vụ cấp uỷ của của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm những vấn đề có liên quan đến bổ nhiệm cán bộ

5.4 Tập thể Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục thảo luận và quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

5.5- Trường hợp thật cần thiết khi có nhu? cầu điều động và bổ nhiệm cấp Trưởng phòng, Trưởng cửa khẩu giữa các Vụ, Cục này và Vụ, Cục khác trong Ngành thì Thủ trưởng các đơn vị áp dụng theo quy trình tương ứng.

6- Bổ nhiệm đối với trưởng Hải quan cửa khẩu thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục Trưởng nêu tại khoản 3 Điều 4 của Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong ngành Hải quan được ban hành theo Quyết định số 52/2000/QĐ-BCS ngày 30/6/2000:

Khi bổ nhiệm Trưởng Hải quan cửa khẩu của các đơn vị: Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Nội Bài (thành phố Hà Nội); Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, II III, IV (thành phố Hồ Chí Minh); Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực I, II; các Hải quan cửa khẩu đường bộ Móng Cái (Quang Ninh), cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), các cửa khẩu quốc tế khác (khi có yêu cầu) thì Cục Hải quan tỉnh làm đầy đủ thủ tục bổ nhiệm theo quy trình và có tờ trình kèm theo toàn bộ hồ sơ báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

Bổ Nhiệm Lại

Điều 10: Quy định chung:

1-      Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định tại khoản 1, Điều 8 của Bản quy định này, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2-      Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm, vì những lý do cụ thể như sức khoẻ không đảm bảo; không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp, vi phạm kỹ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước,... thì cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét, thay thế kịp thời, không chờ đợi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.

3-      Việc bổ nhiệm lại tiến hành từng bước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, bảo đảm ổn định và hoạt động có hiệu quả của đơn vị.

4-      Cấp nào quyết định bổ nhiệm cán bộ thì cấp đó quyết định việc bổ nhiệm lại.

5-      Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, đối với những cán bộ còn không đủ một thời hạn bổ nhiệm lại sẽ đến tuổi nghỉ hưu, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ cần đánh gía, báo cáo và đề nghị để cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét, nếu cán bộ vẫn đáp ứng yêu cầu thì quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu (không ra quyết định bổ nhiệm lại)

6-      Cán bộ không được bổ nhiệm lại thì được cấp có thẩm quyền ra quyết định bố trí công tác khác và chịu sự quản lý cán bộ theo phân cấp đối với chức danh mới.

Điều 11: Điều kiện bổ nhiệm lại :

1-Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ. Cụ thể, các năm trong thời gian giữ chức vụ:

1.1-            Phân loại cán bộ: ở mức ?hoàn thành chức trách nhiệm vụ? trở lên.

1.2-            Phân loại đảng viên: chủ yếu đạt đảng viên loại I. Trường hợp đảng viên loại II nhưng không vi phạm những quy định về phẩm chất và được cấp ủy đảng cơ sở xác nhận có khả năng sửa chữa khắc phục.

2- Có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 , Điều 8 của bản quy định này; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới

4-      Cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhu cầu, hoặc có nhu cầu bổ nhiệm lại để bố trí cho một đơn vị khác.

5-      Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ .

Điều 12: Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm của cán bộ, trình tự và thủ tục xét bổ nhiệm lại như sau:

1-      Tổ chức đánh giá cán bộ trong thời hạn giữ chức vụ theo quy định Điều 5 của bản quy định này.

2-      Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chủ trì tổ chức lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại bằng phiếu lấy ý kiến trong tập thể cán bộ đơn vị- nơi cán bộ công tác như quy định tại khoản 3, Điều 9 của bản quy định này.

3-      Lấy ý kiến tham gia của cấp Uỷ Đảng cùng cấp trước khi ra quyết định bổ nhiệm lại:

3.1- Đối với chức vụ lãnh đạo thuộc Cục hải quan tỉnh (Phòng, Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát và Đội thuộc cửa khẩu), Ban cán sự Đảng Cục trao đổi ý kiến với Đảng uỷ Cục trước khi thảo luận, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

3.2- Đối với các chức vụ Lãnh đạo Phòng thuộc Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục, Thủ trưởng Vụ, Cục trao đổi ý kiến với Đảng Uỷ ( chi uỷ và Lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị, Nhà trường trước khi đề nghị với Tổng cục trưởng.

3.3- Đối với chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tổng cục Hải quan chủ trì trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trước khi thảo luận và quyết định.

3.4- Đối với các chức vụ Lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan, Ban Cán sự Đảng Tổng Cục Hải quan trao đổi ý kiến với Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Hải quan trước khi thảo luận, quyết định.

4-      Bổ nhiệm lại đối với Trưởng Hải quan cửa khẩu thuộc thẩm quyền quy định của Tổng cục Trưởng:

Khi bổ nhiệm đối với trưởng Hải quan cửa khẩu của các đơn vị: Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Nội Bài (TP Hà Nội); Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, II, III, IV (thành phố Hồ Chí Minh); Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, II; các Hải quan cửa khẩu đường bộ Móng Cái ( Qủang Ninh), cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), cửa khẫu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), các cửa khẩu Quốc tế khác (khi có yêu cầu) thì Cục Hải quan tỉnh làm thủ tục bổ nhiệm lại theo quy trình và có tờ trình kèm toàn bộ hồ sơ báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

IV- Từ chức, miễn nhiệm

Điều 13: Từ chức:

1-      Trong thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm, nếu cán bộ có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn gửi cấp có thẩm quyền xem xét.

2-      Phân công cán bộ lãnh đạo đơn vị- nơi cán bộ công tác tự tìm hiểu cụ thể về hoàn cảnh gia đình, bản thân cán bộ, tình hình công tác và nguyện vọng của cán bộ. Sau khi hoàn thành quy trình thủ tục trên, Ban cán sự Đảng (hoặc Thường vụ Đảng uỷ, nơi không có Ban cán sự) và thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm chức vụ và bố trí công tác khác.

Điều 14: Miễn nhiệm chức vụ:

1-      Đối tượng miễn nhiệm chức vụ:

1.1  Cán bộ trong thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm có đơn xin từ chức.

1.2  Cán bộ trong thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm có sai phạm chưa đến mức kỷ luật, cách chức, nhưng không còn đủ uy tín để lãnh đạo, điều hành;

1.3  Không có sai phạm nhưng còn đủ điều kiện và uy tín để lãnh đạo đơn vị.

2-      Thủ tục miễn nhiệm chức vụ:

2.1- Đối với cán bộ có đơn xin từ chức:

Thủ tục thực hiện như Quy định tại Điều 13 của bản Quy định này.

2.2- Đối với cán bộ cáo sai phạm chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng không còn đủ uy tín hoặc không có sai phạm cụ thể nhưng cũng không còn đủ uy tín để lãnh đạo, điều hành hoặc không còn đủ điều kiện để giữ chức vụ:

a)      Ban cán sự Đảng, cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị ? nơi cán bộ công tác xem xét cụ thể, nhận xét, đánh giá và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b)      Cấp có thẩm quyền thảo luận, đánh giá về cán bộ, trao đổi ý kiến với cấp Uỷ Đảng theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và biểu quyết (bằng phiếu kín); Gặp gỡ, trao đổi với cán bộ trứơc khi? quyết định chính thức. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thực hiện.

2.3- Đối với chức vụ Trưởng Hải quan cửa khẩu thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng gồm: trưởng Hải quan cửa khẩu của các đơn vị: Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Nội Bài (TP Hà Nội); Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, II, III, IV (thành phố Hồ Chí Minh); Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, II; các Hải quan cửa khẩu đường bộ Móng Cái ( Qủang Ninh), cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), các cửa khẩu Quốc tế khác (khi có yêu cầu) thì Cục Hải quan tỉnh làm thủ tục bổ nhiệm lại theo quy trình và có tờ trình kèm toàn bộ hồ sơ báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

Phần Thứ Ba

Quy Định Về Điều Động, Luân Chuyển Đối Với Cán Bộ,

Công Chức Trong Ngành Hải Quan

Điều 15: Nguyên tắc điều động, luân chuyển:

1-      Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức Hải quan phải xuất phát từ yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm sử dụng có hiệu qủa và bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ, chuyên sâu về nghiệp vụ và tính kế thừa trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng khép kín cục Bộ nhưng cũng không đặt vấn đề luân chuyển cán bộ theo định kỳ.

2-      Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức phải căn cứ trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, phẩm chất, năng lực, sở trường, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị công tác được phân công;

3-      Điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện trong nội bộ từng đơn vị giữa các đơn vị trong ngành Hải quan .

4-      Không lợi dụng việc điều động, luân chuyển để thực hiện ý đồ cá nhân như: tạo vây cánh, chèn ép, trù dập cán bộ, công chức, gây mất đoàn kết nội bộ,.........

5-      Không điều động, luân chuyển những cán bộ, công chức đang có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, mà phải quản lý chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, kết luận làm rõ, có vi phạm thì phải xử lý ( trừ trường hợp có yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực, nhằm hạn chế hoặc tránh thiệt hại xảy ra).

6-      Không điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức đang bị khởi tố điều tra hoặc đang bị xem xét kỷ luật và bị tạm đình chỉ công tác, mà thực hiện việc quản lý theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh Cán bộ ? Công chức và các quy định khác có liên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7-      Mọi cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động, luân chuyển cán bộ.

Điều 16: Đối tượng điều động, luân chuyển:

Mọi cán bộ, công chức đều có thể được điều động, luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ; theo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và theo yêu cầu quản lý cán bộ.

Điều 17: Thẩm quyền điều động, luân chuyển ( thực hiện theo quyết định về phân cấp quản lý cán bộ của Ban cán sự Đảng Tổng cục Hải quan)

1-      Điều động, luân chuyển trong từng Cục Hải quan tỉnh:

1.1  ? Việc điều động, luân chuyển công tác đối với Phó đội trưởng thuộc Hải quan cửa khẩu trở xuống (điều động, luân chuyển giữa các đội thuộc Hải quan cửa khẩu) do Trưởng Hải quan cửa khẩu quyết định sau khi đã thỏa thuận, thống nhất trong tập thể cấp uỷ, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu và được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh phê duyệt, uỷ quyền.

1.2  Việc điều động, luân chuyển cán bộ là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng Hải quan cửa khẩu, Đội trưởng thuộc Hải quan cửa khẩu và công chức không giữ chức vụ trong các phòng thuộc cục Hải quan tỉnh do Cục trưởng Hải quan tỉnh quyết định sau khi đã trao đổi, thống nhất trong tập thể Ban Cán sự Đảng (hoặc Thường vụ Đảng uỷ Cục) và Lãnh đạo Cục; trừ các trường hợp được nêu tại điểm 1.3, khoản 1 của Điều này.

1.3  Khi điều động, luân chuyển đối với Trưởng Hải quan cửa khẩu của các đơn vị: Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất ( thành phố Hồ Chí Minh), Nội bài (thành phố Hà Nội); Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, II, II, IV ( thành phố Hồ Chí Minh); Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực I, II; các Hải quan cửa khẩu đường bộ Móng Cái (Quảng Ninh), cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu cầu Treo (Hà Tĩnh), cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), các cửa khẩu quốc tế khác (khi có yêu cầu) thì Cục Hải quan tỉnh làm thủ tục theo quy trình và có tờ trình kèm đầy đủ hồ sơ báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

2. Điều động, luân chuyển trong nội bộ từng Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục, Trường Cao đẳng Hải quan:

2.1- Việc điều động, luân chuyển công tác là Phó trưởng Phòng và công chức không giữ chức vụ trong nội bộ từng Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc ( điều động luân chuyển giữa các phòng) do Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc quyết định sau khi đã bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Thường vụ Đảng uỷ (hoặc chi uỷ); có trao đổi với Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo để hướng dẫn về thủ tục hành chính và bảo đảm tính pháp quy của quyết định.

2.2- Việc điều động, luân chuyển cán bộ là Trưởng Phòng trong nội bộ từng Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc do Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị thống nhất trong lãnh đạo và cấp uỷ, sau đó Cục trưởng lập văn bản đề nghị trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định (chuyển qua Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo).

3-      Điều động, luân chuyển giữa các Cục Hải quan tỉnh, giữa các Vụ, Cục, đơn vị trong ngành Hải quan:

3.1- Trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của tập thể Ban Cán sự Đảng ? Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng quyết định việc điều động, luân chuyển lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Kiểm tra viên cao cấp Hải quan và tương đương.

3.2- Tổng cục trưởng quyết định việc điều động Trưởng, Phó Phòng, Trưởng, Phó Hải quan cửa khẩu và tương đương sau khi có ý kiến đề nghị và thẩm định của các đơn vị có liên quan.

3.3- Tổng cục trưởng uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo kiểm tra và ký quyết định việc điều động giữa các đơn vị trong ngành Hải quan đối với cán bộ, công chức từ cấp Đội thuộc Hải quan cửa khẩu, Kiểm tra viên chính Hải quan và tương đương trở xuống trên cơ sở: Có nhu cầu, đủ tiêu chuẩn ở vị trí công tác mới; Thủ trưởng cấp Vụ, Cục và tương đương nơi đi và đến nhất trí, có văn bản đề nghị và đã được Tổng cục trưởng phê duyệt./.

Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

Nguyễn Đức Kiên

 

Tổng Cục Hải Quan

Phụ Lục 1

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 311/2000/QĐ-TCCB ngày 30/6/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển Cán bộ, công chức trong ngành Hải quan)

---------------------

I- Hồ sơ các Vụ, Cục, đơn vị trong ngành báo cáo Tổng cục về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm:

1-      Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình tổ chức kiểm điểm, đánh giá và phân loại cán bộ trong Vụ, Cục, đơn vị.

2-      Bản tự nhận xét, phân loại cán bộ kèm phiếu bổ sung lý lịch cán bộ theo mẫu 2d/TCTW của cán bộ đại diện Ban Cán sự Đảng và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trực tiếp quyết định (đối tượng cụ thể: lãnh đạo Vụ, Cục; Trưởng các Hải quan cửa khẩu được quy định tại khoản 3, Điều 4 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức được ban hành theo quyết định số 52/2000/QĐ-BCS ngày 30/06/2000 của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Hải quan).

Đối với các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục thì gửi bản tự nhận xét, phân loại cán bộ và phiếu bổ sung lý lịch cán bộ theo mẫu 2d/TCTW  của tất cả cán bộ, nhân viên trong đơn vị để lưu Hồ sơ cán bộ.

3-      Các biểu tổng hợp báo cáo theo các mẫu: Mẫu 5-THPL, Mẫu 6-THPL, Mẫu 7-THPL.

II- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ:

1-      Bản sao giấy khai sinh.

2-      Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ.

3-      Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c/TCTW) do cán bộ tự khai, được cơ quan chức năng xác minh, có dán ảnh mầu kiểu chứng minh thư, cỡ 4x6.

4-      Bản sao (có xác nhận của cơ quan công chứng Nhà nước) các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ,.....

5-      Nhận xét của Ban Cán sự Đảng ( hoặc Thường vụ Đảng uỷ) và Lãnh đạo Cục (theo Mẫu 5-ĐG/TCTW)

6-      Nhận xét và ý kiến của Đảng uỷ, chi uỷ về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ.

7-      Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến cán bộ chủ chốt khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ.

8-      Bản nhận xét của đại diện cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi cán bộ cư trú thường xuyên về tư cách công dân của cán bộ và gia đình cán bộ ( khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại).

9-      ý  kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

10-  ý  kiến tổng hợp, đề xuất của cơ quan Tổ chức cán bộ.

11-  Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

III- Hồ sơ đề nghị điều động, luân chuyển cán bộ:

1-      Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ.

2-      Đơn đề nghị điều chuyển của cán bộ ( nếu xem xét điều động theo nguyện vọng cá nhân).

3-      Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 2c/TCTW) do cơ quan quản lý cán bộ trích từ Hồ sơ gốc của cán bộ.

4-      ý  kiến của tập thể cấp uỷ ? Lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ đang công tác

5-      ý kiến của tập thể  cấp uỷ ? Lãnh đạo đơn vị dự kiến tiếp nhận cán bộ

6-      ý kiến của Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ ( nếu điều động Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố).

7-      ý kiến tổng hợp, đề xuất của cơ quan Tổ chức cán bộ.

8-      Đề nghị (hoặc quyết định) điều động của Cục trưởng, Vụ trưởng,........

IV- Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm:

-         Tiêu chuẩn Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 137/TCCP-CCVC ngày 11/7/1996 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (áp dụng cho lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan).

-         Tiêu chuẩn Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Trưởng Hải quan cửa khẩu, Phó trưởng phòng, Phó trưởng Hải quan cửa khẩu và các chức vụ tương đương trong ngành Hải quan; Tiêu chuẩn Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở các phòng, Hải quan cửa khẩu thuộc các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Tổng Cục Hải Quan

Phụ Lục 2

Ban hành kèm theo Quyết định số: 311/2000/QĐ-TCCB ngày 30/6/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong ngành Hải quan)

__________

1.1 Mẫu biểu để sử dụng thống nhất khi đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ, công chức gồm:

1-      Mẫu 1-TĐG: Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ (Đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo)

2-      Mẫu 2-TĐG: Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ ( Đối với cán bộ lãnh đạo Hải quan cửa khẩu, Phòng, đội và cấp đội thuộc HQCK).

3-      Mẫu 3-TĐG: Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ (Đối với lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương).

4-      Mẫu 4-TĐG: Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ ( Dùng cho cán bộ tự đánh giá khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc trước khi điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc xóa hiệu lực kỷ luật).

5-      Mẫu 5 ? THPL: Tổng hợp kết quả phân loại đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Cục.

6-      Mẫu 6- THPL: Đề nghị phân loại cán bộ đối với lãnh đạo Cục, Vụ.

7-      Mẫu 7-THPL: Kết qủa phân loại cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, HQCK

8-      Mẫu 8-TTr: Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

9-      Mẫu 9- LYK: Phiếu lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm lại

10-  Mẫu 10 ? LYK: Phiếu lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm

11-  Mẫu 5: ĐG/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương: Nhận xét, đánh giá cán bộ (của người đứng đầu, ban thường vụ đảng Uỷ, Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan khi đề nghị bổ nhiệm)

 

Tổng Cục Hải Quan

Vụ, Cục:

Phòng, Hải quan Cửa khẩu:

Đội:

Mẫu:

Bản Tự Nhận Xét, Đánh Gía, Phân Loại Cán Bộ

Năm:...................................

(Đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo)

Họ và tên:                                                                    Ngạnh công chức:

Đơn vị công tác:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

-         Trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

-         Kết qủa thực hiện nhiệm vụ về khối lượng, chất lượng ( hiệu qủa) công việc.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

-         Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

-         Tác phong; quan hệ phối hợp công tác; ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

3. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ.

4. Từ 1, 2, 3 rút ra ưu, khuyết điểm chính và đánh giá đối chiếu với tiêu chuẩn ngạch công chức.

5. Tự phân loại cán bộ:

 

........., ngày......tháng.........năm........

Người tự nhận xét, đánh giá

(ký tên)

 

Lãnh đạo phòng, HQCK

Nhận xét, đánh giá, phân loại

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ và ký tên)

Phê duyệt của Lãnh đạo Vụ, Cục

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu)

 

Tổng Cục Hải Quan

Vụ, Cục:

Phòng, Hải quan Cửa khẩu:

Mẫu:

Bản Tự Nhận Xét, Đánh Gía, Phân Loại Cán Bộ

Năm:.........

(Đối với cán bộ lãnh đạo Hải quan cửa khẩu, Phòng, đội và cấp đội thuộc)

Họ và tên:                                                                    (Ngày, tháng, năm nhận chức:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

-         Trình độ, năng lực chuyên môn; Khả năng quản lý, điều hành đơn vị

-         Kết qủa thực hiện nhiệm vụ về khối lượng, chất lượng ( hiệu qủa) công việc của bản thân và đơn vị.

-         Kết qủa tổ chức, quản lý đơn vị.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

-         Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

-         Tác phong; quan hệ phối hợp công tác; ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

-         Uy tín trong đơn vị

3. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ.

4. Từ 1, 2, 3 rút ra ưu, khuyết điểm chính và đánh giá đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo.

5. Tự phân loại cán bộ:

 

........., ngày......tháng.........năm........

Người tự nhận xét, đánh giá

(ký tên)

 

 

Nhận xét, đánh giá của tập thể Lãnh đạo phòng, HQCK

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ và ký tên)

Nhận xét, phân loại của Ban Cán sự Đảng-Lãnh đạo Cục

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu)

 

Tổng Cục Hải Quan

Vụ, Cục:

Mẫu:

Bản Tự Nhận Xét, Đánh Gía, Phân Loại Cán Bộ

Năm:.........

(Đối với  lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương)

Họ và tên:                                                                    (Ngày, tháng, năm nhận chức:........)

Chức vụ:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

-         Trình độ, năng lực chuyên môn; Khả năng quản lý, điều hành đơn vị.

-         Tinh thần và kết qủa phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nhiện vụ.

-         Kết qủa thực hiện nhiệm vụ về khối lượng, chất lượng ( hiệu qủa) công việc của bản thân và đơn vị ( trong lĩnh vực công tác được giao).

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

-         Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

-         Tác phong; quan hệ phối hợp công tác; ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

-         Uy tín trong đơn vị

3. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ.

4. Từ 1, 2, 3 rút ra ưu, khuyết điểm chính và đánh giá đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo.

5. Tự phân loại cán bộ:

 

........., ngày......tháng.........năm........

Người tự nhận xét, đánh giá

(ký tên)

 

 

Nhận xét, đánh giá của tập thể Ban Cán sự Đảng-Lãnh đạo Cục

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ và ký tên)

 

Tổng Cục Hải Quan

Đơn vị:

Mẫu:

Bản Tự Nhận Xét, Đánh Gía, Phân Loại Cán Bộ

Thời hạn đánh giá: Từ..................đến.............

(Dùng cho cán bộ tự đánh giá khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc trước khi điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc xóa hiệu lực kỷ luật).

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:                                                          (ngày, tháng, năm nhận chức:...........)

(Ngạch công chức:                              bậc lương:     với cán bộ không giữ chức vụ)

Nhiệm vụ được phân công:

1.      Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Nhận thức, tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         ý  thức tổ chức kỷ luật; ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

-         Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

-         Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mành; chống quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

2.      Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

-         Trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

-         Kết qủa tổ chức, quản lý đơn vị ( với cán bộ lãnh đạo).

-         Kết qủa thực hiện nhiệm vụ về khối lượng, chất lương (hiệu qủa) công việc của bản thân (và của đơn vị-với cán bộ là lãnh đạo đơn vị).

Trong đó đi sâu kiểm điểm:

-         Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới ( nếu là tự kiểm điểm, đánh giá khi hết thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm).

-         Về thành tích, kết qủa thực hiện nhiệm vụ (nếu là tự đánh giá, phân loại để đề nghị khen thưởng).

-         Về sai sót, khuyết điểm hoặc trách nhiệm của bản thân trước sai phạm, khuyết điểm của đơn vị (nếu là tự đánh giá, phân loại để kỷ luật).

-         Về kết qủa khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian thi hành kỷ luật 1 năm ( nếu là tự đánh giá để xoá hiệu lực kỷ luật)

3.      Kết qủa phân loại cán bộ các năm trong kỳ đánh giá

-         Kết qủa phân loại cán bộ

-         Khen thưởng (từ Giấy khen trở lên).

-         Kỷ luật (từ khiển trách trở lên)

4.      Tự đề xuất:

-         Về việc bổ nhiệm lại (nếu là tự kiểm điểm, đánh giá khi hết thời hạn giữa chức vụ bổ nhiệm).

-         Về hình thức khen thưởng (nếu là tự đánh giá, phân loại để khen thưởng).

-         Về xóa hiệu lực kỷ luật (nếu là tự đánh giá, đề nghị xóa hiệu lực kỷ luật)

-         Về lý do xin chuyển công tác ( nếu là tự kiểm điểm, đánh giá khi xin chuyển công tác).

.........., ngày.......tháng.....năm.......

Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký tên)

A.    ý kiến của tập thể cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị sử dụng cán bộ:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(Đại diện tập thể cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị ghi rõ họ, tên, chức vụ và ký tên)

B. ý kiến của Ban cán sự Đảng (hoặc thường vụ Đảng uỷ) và lãnh đạo Cục:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(Lãnh đạo Vụ, Cục ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu)

C. ý kiến chấp thuận của lãnh đạo đơn vị nơi chuyển đến ( nếu là xin chuyển công tác theo nguyện vọng)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Các ý kiến trong các mục A, B, C cần thể hiện rõ:

-         Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm chính.

-         Phân loại cán bộ

Tổng Cục Hải Quan

Cục Hải quan (hoặc Vụ, Cục)......

Tỗng Hợp Kết Qủa Phân Loại Đối Tượng Thuộc

Thẩm Quyền Quyết Định Của Ban Cán Sự Đảng Và Lãnh Đạo Cục

(Từ Trưởng phòng, Trưởng HQCK và tương đương trở xuống)

 

STT

 

Số Lượng

Số Lượng Từng Loại

Ghi Chú

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Không đủ điều kiện phân loại

 

1- Lãnh đạo Phòng, HQCK:

-         Trưởng Phòng, HQCK.

-         Phó Phòng, HQCK

2- Lãnh đạo Đội

-         Đội trưởng

-         Phó độ trưởng

3- Công chức không giữ chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày......tháng.............năm

Trưởng Phòng TCCB Và TT

( Ghi rõ họ, tên và ký tên)

Ngày............tháng..............năm

Cục Trưởng

(Ghi rõ họ, tên, ký tên và đóng dấu

Chú thích:        Mẫu 5-THPL dùng cho Cục trưởng, Vụ trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục

                        - Loại 1: Hoàn thành ở mức cao chức trách, nhiệm vụ.

                        - Loại 2: Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

                        - Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan (hoặc Vụ, Cục).........

Đề Nghị Phân Loại Cán Bộ Đối Với Lãnh Đạo Cục, Vụ

(Dùng cho lãnh đạo Cục, Vụ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định)

 

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Tự Phân Loại

Mức Phân Loại Do Ban Cán Sự Đảng Và Lãnh Đạo Cục Đề Nghị

Kết Luận Mức Phân Loại Của BCS Đảng - Lãnh Đạo Tổng Cục

Ghi Chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày          tháng        năm

Cục Trưởng, Vụ Trưởng

(Ghi rõ họ, tên, ký tên và đóng dấu)

Ngày           tháng          năm

Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan

Chú thích: Mẫu 6- THPL, sau khi có ý kiến phê duyệt của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, được gửi thông báo cho Lãnh đạo Cục, Vụ

 

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan (hoặc Vụ, Cục).........

Kết Qủa Phân Loại Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Phòng, HQCK

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ - Đơn Vị

Tự Phân Loại

Mức Phân Loại Do Trưởng Phòng, HQCK Và Cấp Uỷ Cùng Cấp Đề Nghị

Kết Luận Mức Phân Loại Của BCS Đảng - Lãnh Đạo Tổng Cục

Ghi Chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ngày          tháng        năm

Trưởng Phòng TCCB Và TT

(Ghi rõ họ, tên, ký tên)

Ngày           tháng          năm

Cục Trưởng

( Ghi rõ họ, tên, ký tên và đóng dấu)

Chú thích: Mẫu 7-THPL dùng cho Cục trưởng, Vụ trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục

Tổng Cục Hải Quan

Cục, Vụ:.....................

Số:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập ? Tự do ? Hạnh phúc

Ngày           tháng             năm

Tờ Trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

Kính gửi:..........................................................................................................

II- Nhu cầu bổ nhiệm cán bộ:

-         Lãnh đạo (Vụ, cục, phòng,v..v)...............................hiện có...........đồng chí

-         Tình hình hoạt động và phân công nhiệm vụ hiện tại:................................................

-         Nhu cầu sắp tới ( lý do cần bổ nhiệm cán bộ):.................................................................

II- Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ, sau khi lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt..............................Ban Cán sự Đảng (hoặc Thường vụ Đảng uỷ) và Lãnh đạo Cục, Vụ...........................đã họp ngày....................thống nhất đề nghị......................bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ:...............................................................................

1.      Đồng chí......................................, sinh năm................................chức vụ hiện tại, đơn vị công tác, quê quán, dân tộc, trình độ văn hóa, chuyên mô, lý luận chính trị, ngoại ngữ.........

-         Tóm tắt qúa trình công tác,........................................

-         Tóm tắt ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, yếu,.............................................

-         Kết qủa lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của đơn vị:........................./.........đ/c tán thành =........%

-         Tập thể Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Cục, Vụ........................................................đã biểu quyết đề nghị bổ nhiệm............/.........=...........%

-         Dự kiến phân công phụ trách khối công việc.....................................................của............................................................

2.      Đồng chí.........................................................................................................................

Đề nghị..............................................................xem xét, quyết định./.

Thủ Trưởng Đơn Vị

 (Ghi rõ họ, tên, ký tên và đóng dấu)

Tổng Cục Hải Quan

Cục, Vụ:...................................

Ngày..............tháng..............năm

 

 

 

Phiếu Lấy ý Kiến

Đề nghị bổ nhiệm lại

Căn cứ phẩm chất, năng lực cán bộ, nhu cầu công tác, Ban Cán sự đảng (hoặc Thường vụ Đảng ủy) và Lãnh đạo Cục, Vụ...................dự kiến xem xét bổ nhiệm lại đối với 1 (2, 3) đồng chí có tên dưới đây:

Họ Và Tên

Năm Sinh

Chức Vụ, Đơn Vị Công Tác

ý Kiến Đề Nghị

Bổ nhiệm lại

Không bổ nhiệm lại

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Người ghi phiếu thể hiện ý kiến của mình ở cột 4 và 5: Đồng ý bổ nhiệm lại thì đánh dấu (x) vào cột 4, không đồng ý bổ nhiệm lại thì đánh dấu (x) vào cột 5.

-         Người ghi phiếu có thể đề xuất ý kiến khác về việc bổ sung, kiện toàn lãnh đạo đơn vị và về cán bộ được xem xét bổ nhiệm lại:

................................................................................................................................................

có thể ghi hoặc không ghi họ tên

Góc trên, bên trái phiếu này được đóng dấu của đơn vị

Tổng Cục Hải Quan

Cục, Vụ:...................................

Ngày..............tháng..............năm

 

 

 

Phiếu Lấy ý Kiến

Giới thiệu nhân sự bổ sung

Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, Ban Cán sự đảng (hoặc Thương vụ Đảng ủy) và Lãnh đạo Cục, Vụ...................dự kiến đề nghị bổ nhiệm  1 (2, 3) trong các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ.........................

 

 

STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

Chức Vụ, Đơn Vị Công Tác

Dự Kiến Phân Công Công Tác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Tên cán bộ trong danh sách được xếp thứ tự theo vần A, B, C........

-         Người ghi phiếu giữ nguyên cả họ tên của người mà minh lựa chọn, không chọn ai thì gạch cả họ và tên.

-         Người ghi phiếu có thể đề xuất ý kiến khác về việc bổ sung, kiện toàn lãnh đạo đơn vị

...................................................................................................................................................

có thể ghi hoặc không ghi họ tên

Góc trên, bên trái phiếu này được đóng dấu của đơn vị

Cơ Quan:

Ngày               tháng                năm

Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ

(Của người đứng đầu, Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ đảng uỷ, tập thể

lãnh đạo cơ quan khi đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử)

I- Sơ lược về lịch sử:

1-      Ngày, tháng, năm sinh, quê quán

2-      Trình độ: văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

3-      Qúa trình công tác: những công việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, yếu; triển vọng:

1-      Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

-         Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước.

-         Đạo đức lối sống; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

-         ý thức tổ chức kỷ luật, tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với cán bộ, nhân dân.

-         Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở đơn vị; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

2-      Năng lực và kết qủa công tác:

-         Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng, của nhà nước.

-         Khối lượng, chất lượng (hiệu qủa) thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ( nhấn mạnh trong khoản 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

3-      Từ 1, 2 rút ra ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, yếu nổi bật:

III- Kết luận chung:

1-      Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

2-      Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

3-      Triển vọng và chiều hướng phát triển

Ban cán sự Đảng (Ban Thường vụ đảng uỷ) đã thông qua nhận xét và biểu quyết............/....=..........% tán thành đề nghị bổ nhiệm đồng chí................giữ chức......................./.

TM. Ban Cán Sự Đảng, Thường Vụ Đảng

Hoặc Lãnh Đạo Cơ Quan

(Ghi rõ họ, tên, ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

???????????