© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h00 ngày 12/01/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 170/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thuận lợi cho việc theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có văn bản cho phép của các Bộ, Ngành liên quan và giải quyết trường hợp cùng một lúc doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu khác nhau nhưng không thể xuất tŕnh bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo đây mẫu Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (phụ lục 1) và mẫu đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (phụ lục 2). Việc cấp và sử dụng các mẫu này được thực hiện như sau:

1. Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

-    Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần phải có văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của các Bộ, Ngành chức năng khi lượng hàng hóa ghi trong một văn bản cho phép được làm thú tục xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần và tại nhiều cửa khẩu khác nhau;

-    Mỗi văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu được kèm theo một phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-    Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên của Giấy phép cấp (Pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm cấp phiếu và theo dơi, thanh khoản văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu).

Khi cấp phiếu theo dơi cho doanh nghiệp, công chức Hải quan làm thủ lục cấp phiếu ghi đă cấp phiếu theo dơi vào bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, ghi rơ ngày tháng cấp, lănh đạo pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng nghiệp vụ kư tên và đóng dấu Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu và phiếu theo dơi hàng hóa xuất nhập khẩu;

-    Doanh nghiệp trực tiếp mang bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa kèm theo phiếu theo dơi đến từng cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan để công chức Hải quan đăng kư tờ khai ghi lượng hàng hoặc trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từng lần vào phiếu theo dơi và trừ lùi (công chức Hải quan đăng kư tờ khai phải trực tiếp ghi và trừ lùi vào phiếu theo dơi).

-   Khi văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hết hạn hoặc hết lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ghi trên văn bản cho phép th́ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục lần cuối cùng tổng hợp lượng hàng mà doanh nghiệp đă xuất khẩu, nhập khẩu, thanh khoản văn bản cho phép xuất nhập khẩu và phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, photo một bản phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đă thanh khoản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp phiếu theo dơi trừ lùi để tổng hợp, theo dơi, trả lại bản chính chủ hàng.

2.Đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

-   Đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được sử dụng khi cùng một lúc doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu hoặc nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu khác nhau mà không thể đồng thời xuất tŕnh bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được;

-   Khi có nhu cầu trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để cùng một lúc có thể làm thủ tục hải quan tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau, Doanh nghiệp có đơn theo mẫu quy định tại phụ lục số 02 kèm theo công văn này, kèm theo là bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa gửi Pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở đóng để đề nghị được trích văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Căn cứ văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ xác nhận vào đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp và ghi trừ lùi số lượng, trị giá vào Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn tại điểm 1 trên đây.

-   Đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được lập thành 2 bản: một bản lưu Pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi xác nhận vào đơn; một bản giao lại cho doanh nghiệp để nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan. Pḥng Giám sát quản lư hoặc Pḥng nghiệp vụ mở sổ theo dơi vào lưu đầy đủ các phiếu trích.

-   Khi làm xong thủ tục hải quan cho lô hàng theo đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, nếu lượng hàng ghi trong tờ khai của lô hàng không phù hợp với lượng hàng ghi trong đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa th́ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho lô hàng xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng, đồng thời fax cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Pḥng Giám sát quản lư) nơi xác nhận vào đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa biết lượng hàng, loại hàng, trị giá ... theo khai báo trên tờ khai. Doanh nghiệp phải xuất tŕnh bản chính văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu cho Pḥng Giám sát quản lư nơi đă xác nhận đơn trích để điều chỉnh lại lượng hàng đă ghi trong Phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Các số liệu ghi trong phiếu theo dơi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đơn xin trích giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chủ hàng không được tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt. Nếu v́ lư do nào đó mà cơ quan Hải quan phải sửa chữa th́ phải đóng dấu xác nhận vào nơi sửa chữa.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh