Quyết định

của Bộ trưởng Bộ Tài chính Số 121/1999/QĐ-BTC

ngày 1 tháng 10 năm 1999 Về việc công bố Danh mục

văn bản quy phạm pháp luật bị băi bỏ

Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà sát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà sát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;

- Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

Quyết định

Điều 1: Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ban Tài chính ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 1998 đă hết hiệu lực thi hành gồm 759 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày kư.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Bộ Tài chính Mẫu số 2

 

Danh mục Văn bản hết hiệu lực, đă bị băi bỏ

hoặc đă được thay thế do Bộ Tài chính ban hành

đến ngày 30 tháng 4 năm 1998

(Kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC ngày 1 tháng 10 năm 1999)

I. Lĩnh vực thuế

1 Thông tư 46/TC/TNN 12-02-1997 Về việc thi hành chính sách thuế nông nghiệp đối với đất trồng cây công ngiệp dài ngày và cây ăn trái

2 Thông tư 12TC/TNN 07-11-1977 Hướng dẫn thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh thành phố phía bắc.

3 Thông tư 226CT/TNN 22-07-1978 Hướng dẫn biện pháp tính thuế, nộp thuế và miễn giảm thuế nông nghiệp đối với hợp tác xă sản xuất nông nghiệp miền Nam.

4 Thông tư 21CT/TNN 04-11-1978 Thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp vùng mất mùa do băo lụt

5 Thông tư 24TC/TNN 26-12-1978 Về việc kiện toàn Ban thuế nông nghiệp ở các xă thuộc tỉnh, thành phố miền Nam.

6 Thông tư 10TC/TNN 04-09-1979 Thu thuế đối với các tổ chức, tập thể lương y nuôi trồng, chế biến dược liệu theo Nghị quyết số 266/CP của Hội đồng Bộ trưởng

7 Quyết định của Bộ trưởng BTC 270 TC/QĐ/TCCB 08-12-1980 Về tổ chức bộ máy Cục thuế công thương nghiệp.

8 Thông tư 28/TC/TNN 27-10-1981 Hướng dẫn việc xác định sản lượng tính thuế ruộng 1 vụ chuyển thành hai vụ

9 Thông tư 11TC/TNN 31-03-1993 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế nông nghiệp

10 Quyết định của Bộ trưởng BTC 66/TC/TNN 05-07-1983 Quy định tạm thời diện tích đất ở được miễn thuế nông nghiệp

11 Quyết định của Bộ trưởng BTC 258

TC/QĐ/TCCB 06-10-1983 Về việc tổ chức bộ máy Cục thu Quốc doanh thuộc Bộ Tài chính

12 Thông tư 31-TC/TQD 06-10-1983 Hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và quản lư tài chính

13 Thông tư 49-TC/TNN 31-12-1983 Quy định về tổ chức bộ máy thuế nông nghiệp ở cơ quan tài chính các cấp

14 Thông tư 50/TNN 31-12-1983 Chế độ thưởng lập, sử dụng khen thưởng thuế nông nghiệp.

15 Thông tư 14/TNN 21-03-1984 Quy định số lượng cán bộ Ban thuế nông nghiệp xă và Chế độ trợ cấp cán bộ thuế xă

16 Thông tư 2TC/TNN 01-02-1985 Hướng dẫn việc giảm miễn thuế nông nghiệp đối với hộ thương binh liệt sỹ đời sống có nhiều khó khăn

17 Thông tư 35/TC/TNN 28-10-1986 Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản

18 Quyết định của Bộ trưởng BTC 442-TC/TCCB 31-12-1986 Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục thuế công thương nghiệp

19 Thông tư 31/TC/CTN 15-05-1987 Quy định xử lư đối với trường hợp mất chứng từ Thuế Công thương nghiệp

20 Quyết định của Bộ trưởng BTC 275 TC/TCT 31-08-1987 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thống nhát phát hành quản lư và sử dụng vé phạt tiền, biên lai thu tiền phạt trong việc xử phạt bằng biện pháp hành chính các hành vi vi phạm pháp luật

21 Thông tư 75/TC/CTN 29-12-1987 Thi hành Nghị định số 222/HĐBT ngày 5/12/87 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư.

22 Thông tư 05TC/TCT 03-02-1988 Hướng dẫn Nghị định số 09/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về thuế sát sinh

23 Thông tư 04-TC/TCCB 03-03-1989 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp

24 Thông tư 06 TC/CTN 16-03-1989 Hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

25 Thông tư 09 TC/TNN 20-04-1989 Hướng dẫn tổ chức thu nộp, thanh toán quản lư và sử dụng thóc thuế nông nghiệp

26 Thông tư 10-TC/CTN 20-04-1989 Chế độ thu khai thác vàng từ ḷng đất thuộc khu vực tập thể, cá thể

27 Thông tư 17 TC/TCĐN 23-05-1989 Thu nộp lệ phí xét đơn và lệ phí kinh doanh của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư.

28 Thông tư 19 TC/CTN 05-06-1989 Quản lư thu thuế cơ sở kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

29 Thông tư 20 TC/CTN 06-06-1989 Thi hành Pháp lệnh và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh và thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

30 Thông tư 21 TC/TNN 14-06-1989 Hướng dẫn về thanh toán nợ thuế nông nghiệp và nợ thóc hợp đồng kinh tế hai chiều.

31 Thông tư 23 TC/TNN 17-06-1989 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 52 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nông nghiệp.

32 Thông tư 61 TC/TNN 22-12-1989 Hướng dẫn thu thuế nông nghiệp bằng tiền

33 Thông tư 61 TC/TCT 01-03-1990 Quy định về điều chỉnh hạng đất tính thuế nông nghiệp các năm 1990 đến 1994

34 Thông tư 16TC/TCT 13-03-1990 Hướng dẫn thi hành Nghị định 61/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

35 Thông tư 18 TC/TCT 17-03-1990 Hướng dẫn thi hành... về việc miễn thuế nông nghiệp 1 năm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

36 Thông tư 23 TC/TCT 26-05-1990 Hướng dẫn tính thuế, lập bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đối với các Công ty cao su

37 Thông tư 43TC/TCT 26-09-1990 Hướng dẫn cụ thể chính sách thuế nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xă hội miền núi

38 Thông tư 45TC/TCT 04-10-1990 Hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu

39 Thông tư 47TC/TCT 04-10-1990 Hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức

40 Thông tư 46TC/TCT 04-10-1990 Hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

41 Thông tư 52TC/TCT 08-11-1990 Hướng dẫn thi hành thuế suất thuế lợi tức bổ sung.

42 Thông tư 56/TC/TCT 23-11-1990 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp đối với nông trường, lâm trường và trạm trại quốc doanh

43 Thông tư 60TC/TCT 05-12-1990 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 390/HĐBT ngày 10/11/1990

44 Thông tư 13TC/TCT 28-02-1991 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

45 Thông tư 13TC/TCT 28-02-1991 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thu sử dụng vốn

46 Thông tư 22TC/TCT 22-04-1991 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

47 Thông tư 23TC/TCT 23-04-1991 Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản.

48 Thông tư 24/TC/TCT 24-04-1991 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 79/CT về việc thực hiện nghiêm túc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

49 Thông tư 43TC/TCT 13-08-1991 Hướng dẫn thi hành Quyết định 203HĐBT ngày 29/6/91 thuế doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt.

50 Thông tư 54TC/TCT 01-10-1991 Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại Liên doanh dầu khí Việt - Xô

51 Thông tư 55/TC/TCT/TT 01-10-1991 Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

52 Thông tư 59TC/TCT 02-11-1991 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 325/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

53 Thông tư 60TC/TCT 02-11-1991 Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam do Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lư

54 Thông tư 61/TC/TCT 08-11-1991 Hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng kư kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

55 Thông tư 64/TC/TCT 12-11-1991 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 473/NQ-HĐNN8 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 326/HĐBT ngày 19/10/91 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế môn bài

56 Thông tư 70/TC/TCT 29-11-1991 Hướng dẫn bổ sung việc thu lệ phí cấp đăng kư kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

57 Thông tư 73TC/TCT 10-12-1991 Hướng dẫn thi hành... về công tác thuế nông nghiệp cuối năm 1991 và năm 1992

58 Thông tư 06 TC/TCT 26-03-1992 Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

59 Thông tư 07 TC/TCT 30-03-1992 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam

60 Thông tư 10 TC/TCT 14-04-1992 Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

61 Thông tư 21 TC/TCT 18-06-1992 Hướng dẫn Thi thành Nghị định số 29/HĐBT về lập sổ bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đến hộ nông dân.

62 Thông tư 30 TC/TCT 18-07-1992 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các h́nh thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài

63 Thông tư 35/TC/TCT 31-07-1992 Hướng dẫn chi thiết thi hành Nghị định số 52/HĐBT và Nghị định số 19/HĐBT về giảm thuế miễn thuế nông nghiệp.

64 Thông tư 51 TC/TCT 01-10-1992 Hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuế mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định số 210a TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

65 Thông tư 53TC/TCT 06-10-1992 Hướng dẫn về giá thu thuế nông nghiệp bằng tiền thay thóc và các nông sản khác

66 Thông tư 58TC/TCT 14-10-1992 Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nông công nghiệp Nhà nước

67 Thông tư 59TC/TCT 15-10-1992 Chứng từ hợp lệ kèm theo hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa

68 Thông tư 89TC/TCT 31-12-1992 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 110 TTg của Thủ tướng Chính phủ

69 Thông tư 07 TC/TCT 19-01-1993 Hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

70 Thông tư 11TC/TCT 24-02-1993 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

71 Thông tư 29 TC/TCT 01-04-1993 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 32 NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 16/CP ngày 23/3/1993 của Chính phủ

72 Thông tư 35TC/TCT 04-05-1993 Hướng dẫn xử lư nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990

73 Quyết định của Bộ trưởng BTC 326 TC/QĐ/TCT 02-06-1993 Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

74 Thông tư 48 TC/TCT 30-06-1993 Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và về miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài

75 Thông tư 51 TC/TCT 03-07-1993 Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

76 Thông tư 71TC/TCT 25-08-1993 Sửa đổi bổ sung Thông tư số 29 TC/TCT ngày 1/4/1993 của Bộ Tài chính

77 Thông tư 73A-TC/TCT 30-08-1993 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế doanh thu.

78 Thông tư 74A TC/TCT 31-08-1993 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 56/CP của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt

79 Quyết định của Bộ trưởng BTC 718 CT/TCT/QĐ 21-10-1993 Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

80 Thông tư 88 TC/TCT 08-11-1993 Bổ sung xử lư hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh được cơ quan thuế quản lư.

81 Thông tư 90 TC/TCT 10-11-1993 Hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

82 Thông tư 11 TC/TCT 22-02-1994 Bổ sung quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển của các dự án t́m kiếm thăm ḍ khoáng sản Thông tư số 102TC/TCT ngày 10/11/1993 về chính sách thuế các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng Nhà nước tại Việt Nam

83 Quyết định của Bộ trưởng BTC 353 TC/TCT/QĐ 22-04-1994 Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

84 Thông tư 47TC/TCT 01-06-1994 Xét miễn thuế nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

85 Thông tư 52TC/TCT 15-06-1994 Phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

86 Quyết định của Bộ trưởng BTC 623 TC/TCT/QĐ 23-07-1994 Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

87 Quyết định của Bộ trưởng BTC 624 TC/TCT/QĐ 26-07-1994 Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

88 Thông tư 73TC/TCT 01-09-1994 Hướng dẫn thực hiện Điều 4 Quyết định số 280 TTg về Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

89 Thông tư 79TC/TCT 01-10-1994 Chế độ chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên đường

90 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1104

TC/TCT-QĐ 04-11-1994 Băi bỏ mục d, điểm 1 Phần III Thông Thông tư 11/TC/TCT ngày 22-2-1994 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính thuế

91 Thông tư 99TC/TCT 21-11-1994 Thi hành Nghị định 180/CP ngày 7/11/1994 của Chính phủ về thuế môn bài

92 Thông tư 102 TC/TCT 30-11-1994 Hướng dẫn việc xử lư xe hai bánh gắn máy nhập khẩu trái phép vào Việt Nam

93 Thông tư 114 TC/TCT 16-12-1994 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 182/CP ngày 10/11/1994 của Chính phủ về thuế doanh thu

94 Thông tư 09 TC/TCT 24-01-1995 Xử lư nợ đọng thuế, nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

95 Quyết định của Bộ trưởng BTC 143 TC/TCT/QĐ 23-02-1995 Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

96 Thông tư 20 TC/TCT 16-03-1995 Xét miễn thuế nhập khẩu đối với h́nh thức đầu tư nước ngoài

97 Thông tư 23TC/TCT 21-03-1995 Xử lư xe ô tô, xe hai bánh nhập khẩu trái phép trong quân đội

98 Quyết định của Bộ trưởng BTC 234 TC/TCT/QĐ 29-03-1995 Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

99 Thông tư 27/TC/TCT 30-03-1995 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ về thuế thu nhập cao

100 Quyết định của Bộ trưởng BTC 317

TC/ TCT/QĐ 15-04-1995 Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

101 Thông tư 40 TC/TCT 25-05-1995 Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 73A TC/TCT của Bộ Tài chính

102 Quyết định của Bộ trưởng BTC 904 TC/TCT/QĐ 15-08-1995 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

103 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1036 TC/TCT/QĐ 23-09-1995 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

104 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1081

TC/TCT/QĐ 11-10-1995 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

105 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1187

TC/TCT/QĐ 20-11-1995 Sửa bảng giá tối thiểu tại cửa khẩu tính thuế nhập khẩu

106 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1324

TC/TCT/QĐ 21-12-1995 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

107 Thông tư 94/TC/TCT 22-12-1995 Hướng dẫn tŕnh tự, thủ tục, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

108 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1400 TC/TCT/QĐ 29-12-1995 Sửa Bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

109 Quyết định của Bộ trưởng BTC 397

TC/TCT/QĐ 19-04-1996 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

110 Quyết định của Bộ trưởng BTC 659A

TC/TCT/QĐ 25-07-1996 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

111 Thông tư 45/TC-TCT 01-08-1996 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/ 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

112 Quyết định của Bộ trưởng BTC 684

TC/TCT/QĐ 08-09-1996 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

113 Quyết định của Bộ trưởng BTC 856 TC/TCT/QĐ 11-09-1996 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

114 Quyết định của Bộ trưởng BTC 975 TC/TCT/QĐ 29-10-1996 Sửa bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

115 Quyết định của Bộ trưởng BTC 542

TC/TCT/QĐ 06-12-1996 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

116 Quyết định của Bộ trưởng BTC 320 TC/TCT/QĐ 05-07-1997 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

117 Quyết định của Bộ trưởng BTC 590 TC/TCT/QĐ 15-08-1997 Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

118 Thông tư 88/1997/

TT-BTC 17-12-1997 Thuế suất xuất khẩu gạo ở các tỉnh phía bắc

119 Thông tư 92/1997/

TT/BTC 25-12-1997 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

120 Thông tư 13/1998/

TT-BTC 05-02-1998 Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước

121 Thông tư 37/1998/

TT-BTC 28-03-1998 Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

 

II. Lĩnh vực hành chính sự nghiệp

122 Thông tư 14-TC/HCVX 10-08-1976 Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

123 Thông tư 13-TC/HCVX 18-11-1997 Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo Xă hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam

124 Thông tư 2-TC/HCVX 04-03-1978 Về việc quản lư chi tiêu trong công tác phân giới và cắm mốc đường biên giới

125 Thông tư 21 TC/HCVX 18-12-1979 Hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thanh toán các khoản vay mượn hộ dân trong kháng chiến

126 Thông tư 5-TC/HCVX 28-01-1980 Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

127 Thông tư 24-TC/HCVX 16-12-1980 Về việc hướng dẫn quản lư tài chính đối với lao động sản xuất có thu nhập trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

128 Thông tư 28-TC/HCVX 29-12-1980 Bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức đi công tác trong nước

129 Thông tư 5-TC/HCVX 23-03-1981 Hướng dẫn thực hiện chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước

130 Thông tư 37-TC/GTBĐ 22-12-1981 Hướng dẫn việc bán và thanh toán vé tháng cho cán bộ công nhân viên đi làm, học sinh đi học hàng ngày bằng ô tô buưt

131 Thông tư 5- TC/HCVX 06-03-1982 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

132 Thông tư 11- TC/HCVX 06-04-1982 Chế độ phụ cấp hỗ trợ nông dân

133 Thông tư 12- TC/HCVX 08-04-1982 Bổ sung và sửa đổi một số điểm về chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác nước ngoài

134 Thông tư 15- TC/HCVX 19-07-1982 Sửa đổi mức kinh phí tuyển lao động

135 Thông tư 26- TC/HCVX 27-10-1982 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ năm 1982

136 Thông tư 30- TC/HCVX 11-11-1982 Chế độ phụ cấp chi tiêu thể dục thể thao

137 Thông tư 2- TC/HCVX 31-01-1983 Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công nhân viên chức nhà nước đI công tác trong nước (công tác phí)

138 Thông tư 3- TC/HCVX 08-02-1983 Hướng dẫn thực hiện hạch toán chi khoản phụ cấp tạm thời đối với cán bộ công nhân viên theo Quyết định 8/HĐBT và Quyết định số 09/HĐBT ngày 19/1/1983

139 Thông tư 12 TC/HCVX 14-04-1983 Chế độ phân phối lợi nhuận theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982 đối với các nhà sản xuất sách báo, ấn phẩm, tập san, tạp chí

140 Thông tư 13- TC/HCVX 10-04-1983 Quy định trang phục và chế độ cho thuê trang phục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài

141 Thông tư 17- TC/HCVX 29-06-1983 Hướng dẫn thanh toán khoản phụ cấp 30% lương theo Quyết định số 59/HĐBT và Quyết định số 60/HĐBT

142 Thông tư 18- TC/HCVX 16-07-1983 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm, thành viên ban Chủ nhiệm chương tŕnh và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trọng điểm của nhà nước

143 Thông tư 19-TC/HCVX 23-07-1983 Quy định mức chi b́nh quân cho một học sinh các cấp

144 Thông tư 21- TC/HCVX 17-08-1983 Quy định bổ sung tiêu chuẩn vào chế độ cho thuê trang phục đối với cán bộ đi công tác, học tập ngắn hạn ở nước ngoài đă được Bạn cấp trang phục

145 Thông tư 29- TC/HCVX 30-09-1983 Hướng dẫn chế độ trợ cấp nghỉ hè, dưỡng sức năm 1983 cho cán bộ công nhân viên hành chính sự nghiệp

146 Thông tư 30- TC/HCVX 06-10-1983 Quy định mức trợ cấp cho các cháu gửi nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

147 Thông tư 32- TC/HCVX 10-10-1983 Chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được tổ chức quốc tế đài thọ

148 Thông tư 40- TC/HCVX 21-11-1983 Quy định chế độ nước uống

149 Thông tư 43- TC/HCVX 09-12-1983 Hướng dẫn chế độ phụ cấp trang phục đối với cán bộ tự túc trang phục đi công tác hoặc học tập ngắn hạn ở nước ngoài

150 Thông tư 25-TC/HCVX 21-06-1984 Quy định chế độ chi về đón tiếp chuyên gia nước ngoài công tác tại nước ta

151 Thông tư 31-TC/HCVX 22-08-1984 Sửa đổi mức phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đi công tác trong nước

152 Thông tư 34-TC/HCVX 27-08-1984 Hướng dẫn thực hiện khoản chi trợ cấp khó khăn 50%, 70% mức lương chính, mức trợ cấp theo Điều 3 Quyết định 109/HĐBT ngày 23/8/1984

153 Thông tư 40 TC/HCVX 15-10-1985 Chế độ tiếp khách

154 Thông tư 37-TC/HCVX 19-10-1985 Quy định chế độ, tiêu chuẩn chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

155 Thông tư 38-TC/HCVX 19-10-1985 Chế độ nước uống cho cán bộ công nhân viên chức

156 Thông tư 46-TC/HCVX 26-12-1985 Chế độ công tác phí cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

157 Thông tư 20-TC/HCVX 10-05-1985 Quy định chế độ chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

158 Thông tư 1-TC/HCVX 08-01-1986 Quy định tiền tàu xe đi phép năm cho công nhân viên chức

159 Thông tư 9-TC/HCVX 12-07-1986 Sửa đổi mức chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

160 Thông tư 13-TC/HCVX 01-08-1986 Bổ sung chế độ phụ c?p tiền tàu xe đi nghỉ phép năm cho cán bộ, công nhân, viên chức.

161 Thông tư 14-TC/HCVX 02-08-1986 Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

162 Thông tư 15-TC/HCVX 02-08-1986 Sửa đổi chế độ trợ cấp đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước được cử đi học các trường, lớp huấn luyện, bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn, có thời hạn tập trung học tập từ 4 tháng trở xuống

163 Thông tư 19-TC/HCVX 19-08-1986 Sửa đổi định mức chi b́nh quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

164 Thông tư 20-TC/HCVX 20-08-1986 Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam

165 Thông tư 22-TC/HCVX 27-08-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các bưu điện tỉnh, thành phố

166 Thông tư 24-TC/HCVX 04-09-1986 sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

167 Thông tư 37- TC/HCVX 07-11-1986 Hướng dẫn việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với chuyên gia nước ngoài do ta đài thọ

168 Thông tư 40- TC/HCVX 24-11-1986 Hướng dẫn thực hiện thu chi và quản lư tiền nhà, điện nước đối với cán bộ, công nhân viên thuê nhà ở, dùng điện nước của nhà nước

169 Thông tư 44- TC/HCVX 03-12-1986 Hướng dẫn về chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong ngành xuất bản

170 Thông tư 5- TC/TĐTC 10-01-1987 Hướng dẫn thực hiện tiền thưởng cuối năm đối với công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

171 Thông tư 14- TC/HCVX 03-03-1987 Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác trong nước

172 Thông tư 15- TC/HCVX 07-03-1987 Quy định mức chi nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp nhà nước

173 Thông tư 16- TC/HCVX 07-03-1987 Sửa đổi mức chi tiêu trong hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

174 Thông tư 21- TC/HCVX 12-03-1987 Quy định chế độ trực cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn dưới 4 tháng

175 Thông tư 36- TC/GTBĐ 28-06-1987 Hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tầu xe

176 Thông tư 37- TC/HCVX 06-07-1987 Hướng dẫn bù giá sữa hộp nhăn "Thống nhất"

177 Thông tư 49- TC/HCVX 19-10-1987 Sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ngành ở mỗi cấp trong cả nước

178 Thông tư 51-TC/VX 22-10-1987 Sửa đổi mức trợ cấp đối với công nhân, viên chức nhà nước được cử đi học các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

179 Thông tư 52- TC/HCVX 22-10-1987 Sửa đổi mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước

180 Thông tư 53-TC/VX 23-10-1987 Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân,viên chức nhà nước đi công tác trong nước

181 Thông tư 58-TC/HCVX 06-11-1987 Bổ sung, sửa đổi chế độ đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn ? nước ngoài

182 Thông tư 67-TC/HCVX 28-11-1987 Hướng dẫn kiểm kê và xử lư kết quả kiểm kê tài sản 0h ngày 1/1/1988 ở khu vực hành chính sự nghiệp

183 Thông tư 1-TC/CĐTC 02-01-1988 Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm 1987 đối với công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang

184 Thông tư 2-TC/TNVT 21-01-1988 Hướng dẫn bù giá 6 mặt hàng bán định lượng cho công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

185 Thông tư 3-TC/TNVT 29-01-1988 Bù giá dầu thắp sáng theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng.

186 Thông tư 4-TC/HCVX 29-01-1988 Bù giá sữa hộp

187 Thông tư 15-TC/HCVX 05-05-1988 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 66/CT ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về kết thúc việc thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

188 Thông tư 25-TC/HCVX 06-01-1988 Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

189 Thông tư 186-TC/HCVX 01-10-1988 Hướng dẫn việc thanh toán nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

190 Thông tư 43-TC/NLTL 22-10-1988 Hướng dẫn bù giá lương thực theo Quyết định số 150/HĐBT ngày 29/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giá bán gạo tẻ tại các tỉnh thành

191 Thông tư 44-TC/HCVX 24-10-1988 Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

192 Thông tư 48-TC/HCVX 04-11-1988 Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước

193 Thông tư 51-TC/VP 19-12-1988 Hướng dẫn bổ sung việc bù giá các mặt hàng định lượng đối với người ăn theo cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

194 Thông tư 52-TC/HCVX 20-12-1988 Quy định tạm thời chế độ quản lư tài chính đối với các đoàn thể, hội quần chúng

195 Thông tư 14 TC/HCVX 02-08-1989 Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác ở trong nước.

196 Thông tư 14-TC/HCVX 06-03-1990 Quy định tạm thời chế độ quản lư chi tiêu tài chính đối với hệ thống Kho bạc nhà nước

197 Thông tư 10-TC/HCVX 26-02-1991 Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong phạm vi cả nước

198 Thông tư 9- TC/HCVX 26-02-1991 Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức đi công tác ở trong nước

199 Thông tư 20-TC/HCVX 11-04-1991 Quy định mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan xí nghiệp nhà nước

200 Thông tư 21-TC/HCVX 20-04-1991 Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

201 Thông tư 32-TC/HCVX 29-05-1991 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

202 Thông tư 15-TC/HCVX 19-05-1992 Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

203 Thông tư 82-TC/HCVX 15-12-1992 Hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích, nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xă hội, hội quần chúng

204 Thông tư 26/TC/HCVX 29-03-1993 Hướng dẫn bổ sung về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu các loại giấy tờ chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất cảnh nhập cảnh cư trú

205 Thông tư 55-TC/HCVX 08-07-1993 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 6/TTg ngày 5/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành triệt để tiết kiệm, khắc phục tệ sử dụng lăng phí công quỹ

206 Thông tư 5-TC/HCVX 13-01-1994 Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xă hội do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quản lư

207 Thông tư 9-TC/HCVX 17-02-1994 Quy định chế độ công tác phí cho công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

208 Thông tư 14-TC/HCVX 28-02-1994 Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

209 Thông tư 29-TC/HCVX 02-04-1994 Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

210 Thông tư 56-TC/HCVX 30-06-1994 Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài

211 Thông tư 58-TC/HCVX 04-07-1994 Hướng dẫn quản lư kinh phí chương tŕnh pḥng chống tệ nạn mại dâm

212 Thông tư 62-TC/HCVX 27-07-1994 Hướng dẫn quản lư ngân sách của ngành khoa học công nghệ và môi trường

213 Chi thị của Bộ trưởng BTC 112 TC/HCSN 10-12-1994 Quy định chế độ tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển

214 Thông tư 63-TC/HCSN 07-08-1995 Quy định chế độ chi tiêu hội nghị

215 Thông tư 69-TC/HCSN 20-09-1995 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm A, điểm B Mục lục II phần II Thông tư số 63- TC/HCSN ngày 7/8/1995 của Bộ Tài chính

216 Thông tư 79-TC/HCSN 04-11-1995 Hướng dẫn việc trợ cấp, quản lư và quyết toán kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1995

217 Thông tư 86-TC/HCSN 22-11-1995 Hướng dẫn việc bàn giao tài sản của các tổ chức bảo hiểm xă hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và ngành lao động thương binh xă hội quản lư sang bảo hiểm xă hội Việt Nam.

218 Thông tư 46-TC/HCVX 26-12-1995 Chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đI công tác trong nước.

219 Thông tư 20-TC/HCSN 01-04-1996 Quy định chế độ thu chi quản lư tài chính đối với hội nghị các môn thể thao dân tộc năm 1996

220 Thông tư 41-TC/HCSN 30-07-1996 Quy định chế độ quản lư thu chi tài chính đối với hội khoẻ Phù đổng toàn quốc năm 1996 .

 

III. Lĩnh vực quản lư công sản

221 Quyết định của Bộ trưởng BTC 210a/TC-VP 01/04/1990 Về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các h́nh thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

222 Thông tư 70-TC/TCT 05-12-1992 Hướng dẫn xử lư hàng tịch thu

223 Thông tư 103-TC/TCT 22-12-1993 Hướng dẫn xử lư hàng hoá tang vật vi phạm hành chính về thuế mà chủ hàng bỏ hoặc không rơ của ai.

224 Thông tư 11-TC/TCT 22-02-1994 Hướng dẫn bổ sung việc thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với các dự án t́m kiếm thăm dó khoáng sản

225 Thông tư 702/TC/TCT 28-03-1994 Hướng dẫn xử lư ô tô tịch thu

226 Thông tư 64-TC/QLCS 09-08-1995 Hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê ô tô con theo Chỉ thị 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ

227 Thông tư 80/1997/TT-BTC 07-11-1997 Hướng dẫn chế độ quản lư sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu

 

IV. Lĩnh vực quản lư ngân sách nhà nước

228 Thông tư 16 TC/QLNS 13-11-1976 Hướng dẫn việc khoá sổ thu chi Ngân sách Nhà nước năm 1976

229 Thông tư 17 TC/QLNS 13-11-1976 Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1976

230 Thông tư 14 TC/QLNS 25-11-1977 Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước cuối năm 1977

231 Thông tư 16 TC/QLNS 15-12-1977 Hướng dẫn thi hành điều lệ xử phạt vi cảnh về mặt tài chính

232 Thông tư 1 TC/QLNS 01-01-1978 Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách năm 1977

233 Thông tư 19 TC/QLNS 03-10-1978 Hướng dẫn lập dự toán ngân sách năm 1979

234 Thông tư 23 TC/QLNS 18-12-1978 Hướng dẫn lập tổng quyết toán ngân sách năm 1979

235 Thông tư 3 TC/QLNS 06-01-1979 Hướng dẫn bổ sung chế độ thu ngân sách thi hành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

236 Thông tư 8 TC/QLNS 31-05-1979 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 108/CP đối với cấp huyện

237 Thông tư 4 TC/QLNS 26-01-1980 Hướng dẫn lập quyết toán ngân sách năm 1979

238 Thông tư 19 TC/QLNS 11-12-1980 Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1979

239 Thông tư 2 TC/QLNS 12-02-1981 Về việc quy định và Hướng dẫn thu nộp khuyến khích cho Ngân sách địa phương về thuốc lá giao nộp cho Trung ương

240 Thông tư 6 TC/QLNS 31-03-1981 Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán Trung ương năm 1980

241 Thông tư 7 TC/QLNS 25-04-1981 Hướng dẫn việc thu nộp và hạch toán các khoản thu bằng ngoại tệ của Nhà nước và các sứ quán, các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài

242 Thông tư 15 TC/NSNN 29-06-1981 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1981

243 Thông tư 20 TC/QLNS 19-09-1981 Hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc kiểm kê vật tư, hàng hoá tồn kho ngày 1/10/1981

244 Thông tư 26 TC/NSNN 21-10-1981 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

245 Thông tư 32 TC/QLNS 19-11-1981 Hướng dẫn việc lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1981

246 Thông tư 34 TC/NSNN 05-12-1981 Hướng dẫn việc khoá sổ NSNN năm 1981

247 Thông tư 4 TC/NSNN 08-02-1982 Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách năm 1982

248 Thông tư 18 CT/NSNN 04-08-1982 Hướng dẫn kế hoạch lập ngân sách năm 1983

249 Thông tư 19 TC/NSNN 06-08-1982 Hướng dẫn việc điều tiết muối cho ngân sách xă

250 Thông tư 33 TT-NSNN 10-12-1982 Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi ngân sách cuối năm

251 Thông tư 35 TC/NSNN 21-12-1982 Hướng dẫn việc bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1983

252 Thông tư 44 TC/NSĐP 20-12-1983 Hướng dẫn bổ sung lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1984 các tỉnh, thành phố và các đặc khu trực thuộc

253 Thông tư 8 TC/NSĐP 07-03-1984 Hướng dẫn điều tiết thuế nông nghiệp, muối, công thương nghiệp cho ngân sách phường, xă

254 Thông tư 17 TC/NSĐP 02-04-1984 Hướng dẫn chế độ thu và khuyến kích giao nộp nông sản

255 Thông tư 20 TC/NSNN 27-04-1984 Hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

256 Thông tư 26 TC/NSĐP 29-06-1984 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp quản lư ngân sách đối với huyện

257 Thông tư 35 TC/NSNN 18-09-1984 Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1985

258 Thông tư 39 TC/NSĐP 28-09-1984 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trư?ng về ngân sách nhà nước

259 Thông tư 1 TC/NSNN 25-01-1985 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 1985 theo Nghị quyết VII Ban chấp hành TW Đảng.

260 Thông tư 3 TC/NSNN 22-02-1985 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

261 Thông tư 29 TC/NSNN 27-07-1985 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

262 Thông tư 33 TC/NSNN 27-09-1985 Hướng dẫn việc báo cáo thu, chi ngân sách 9 tháng và ước 3 tháng năm 1985

263 Thông tư 34 TC/NSNN 27-09-1985 Hướng dẫn việc giải quyết các công việc nhiệm vụ kế toán ngân sách sau ngày thu đổi tiền ngân hàng và phát tiền ngân hàng mới

264 Thông tư 39 TC/NSNN 05-11-1985 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

265 Thông tư 02 TC/NSNN 10-03-1986 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

266 Thông tư 30 TC/NSNN 13-10-1986 Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách năm 1987

267 Thông tư 41 TC/NSNN 25-11-1986 Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước

268 Thông tư 4 TC/NSNN 10-01-1987 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

269 Thông tư 11 TC/NSNN 13-02-1987 Hướng dẫn bổ sung việc lập Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước

270 Thông tư 32 TC/NSNN 25-05-1987 Hướng dẫn bổ sung sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

271 Thông tư 47 TC/NSNN 30-09-1987 Hướng dẫn tính toán lại Ngân sách Nhà nước năm 1987 và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1988

272 Thông tư 55 TC/NSNN 31-10-1987 Hướng dẫn kiểm tra và xử lư các quỹ trái phép

273 Thông tư 61 TC/NSNN 18-11-1987 Hướng dẫn thực hiện Mục lục Ngân sách Nhà nước.

274 Thông tư 76 TC/NSNN 30-12-1987 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

275 Thông tư 07 TC/NSNN 09-02-1988 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

276 Thông tư 08 TC/NSNN 09-02-1988 Hướng dẫn bổ sung Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1987

277 Thông tư 40 TC/NSNN 06-10-1988 Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1989

278 Thông tư 46 TC/NSNN 10-01-1988 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 141/HĐBT ngày 6/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tỷ lệ một số khoản thu về thuế cho ngân sách địa phương

279 Thông tư 50 TC/NSNN 17-12-1988 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

280 Thông tư 1425 TC/NSNN 04-10-1989 Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1990

281 Thông tư 41 TC/NSNN 14-10-1989 Hướng dẫn việc quản lư và sử dụng kinh phí bầu cử Hội đồng nhân dân

281 Thông tư 56 TC/NSNN 12-12-1989 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

283 Thông tư 57 TC/NSNN 12-12-1989 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 186/ của Hội đồng Bộ trưởng

284 Quyết định 85 TC/NSNN 18-12-1989 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

285 Thông tư 11 TC/NSNN 03-03-1990 Hướng dẫn việc quy định tam thời các khoản thu, chi của Ngân sách Nhà nước băng tiền mặt và chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

286 Thông tư 15 TC/NSNN 06-03-1990 Hướng dẫn quy định tạm thời công tác quản lư quỹ Ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

287 Thông tư 21 TC/NSNN 12-04-1990 Hướng dẫn việc Tổng kết công tác tài chính 5 năm (1986-1990) và phương hướng, mục tiêu tài chính 5 năm (1991-1995)

288 Thông tư 22 TC/NSNN 19-04-1990 Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

289 Thông tư 1365 TC/NSNN 06-09-1990 Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1991

290 Thông tư 49 TC/NSNN 17-10-1990 Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

291 Thông tư 57 TC/NSNN 26-11-1990 Hướng dẫn quyết toán ngân sách hàng năm

292 Thông tư 806 TC/NSNN 17-06-1991 Hướng dẫn điều chỉnh tỷ lệ điều tiết

293 Thông tư 48- TC/NSNN 31-08-1991 Hướng dẫn giải quyết các vấn đề tài chính đối với các tỉnh, thành phố

294 Thông tư 49 TC/NSNN 31-08-1991 Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán tài chính - ngân sách năm 1992

295 Thông tư 57 TC/NSNN 23-10-1991 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

296 Thông tư 01 TC/NSNN 17-01-1992 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

297 Thông tư 02 TC/NSNN 12-02-1992 Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

298 Thông tư 13 TC/NSNN 14-05-1992 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

299 Thông tư 15a TC/NSNN 28-05-1992 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 168/HĐBT ngày 16/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số điểm trong Nghị quyết số 186/HĐBT về phân cấp quản lư ngân sách địa phương

300 Thông tư 947 a TC/NSNN 28-05-1992 Hướng dẫn điều chỉnh nguồn thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết chính thức năm 1992

301 Thông tư 1239

TC/NSNN 10-07-1992 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 15a TC/NSNN

302 Thông tư 27 TC/NSNN 14-07-1992 Hướng dẫn việc giải quyết kinh phí tiếp nhận dân di cư sang nước bạn Lào về nước

303 Thông tư 41 TC/NSNN 22-08-1992 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1993

304 Thông tư 1630 TC/NSNN 31-08-1992 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi lập kế hoạch ngân sách năm 1993

305 Thông tư 85 TC/NSNN 18-12-1992 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

307 Thông tư 10 TC/NSNN 12-02-1993 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

308 Quyết định 06 TC/NSNN 05-03-1993 Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1993

309 Quyết định 07 TC/NSNN 05-03-1993 Về việc giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân sách năm 1993

310 Chỉ thị của Bộ trưởng BTC 08 TC/NSNN 05-03-1993 Về giao tỷ lệ (%) để lại các khoản thu cho ngân sách địa phương

311 Thông tư 49 TC/NSNN 01-07-1993 Về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 132/TTg ngày 27/3/1993

312 Thông tư 56 TC/NSNN 08-07-1993 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước.

313 Thông tư 57 TC/NSNN 09-07-1993 Hướng dẫn thưởng thu ngân sách vượt kế hoạch năm 1993 cho các địa phương

314 Thông tư 64 TC/NSNN 28-07-1993 Hướng dẫn cấp phát, chi trả tiền lương mới cho công chức, viên chức khu vực Hành chính sự nghiệp và các lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách xă hội

315 Thông tư 75 TC/NSNN 06-09-1993 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách năm 1994

316 Thông tư 80 TC/NSNN 24-09-1993 Hướng dẫn quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm

317 Quyết định 148 TC/NSNN 26-02-1994 Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

318 Quyết định 149 TC/NSNN 26-02-1994 Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

319 Thông tư 30 TC/NSNN 05-04-1994 Hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60/TTg ngày 8/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

320 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1022 TC/NSNN 29-04-1994 Về việc tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước.

321 Thông tư 398 TC/NSNN 04-08-1994 Về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

322 Thông tư 64 TC/NSNN 12-08-1994 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1995

323 Quyết định của Bộ trưởng BTC 65 TC/NSNN 12-08-1994 Về việc xây dựng thực hiện Quyết định 398/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ

324 Thông tư 421 TC/NSNN 13-08 1994 Về xây dựng tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1995

325 Thông tư 68 TC/NSNN 15-08-1994 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

326 Quyết định 161 TC/NSNN 03-12-1994 Hướng dẫn khoá sổ và lập quyết toán ngân sách năm 1994

327 Thông tư 06 TC/NSNN 06-01-1995 Hướng dẫn một số điểm về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ

328 Thông tư 20 TC/NSNN 15-02-1995 Hướng dẫn việc chuyển số dư Tài khoản 936 năm 1994

329 Thông tư 16 TC/NSNN 07-03-1995 Hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

330 Thông tư 24 TC/NSNN 25-03-1995 Hướng dẫn sửa đổi mục III Thông tư số 30 TC/NSNN ngày 5/4/1994

331 Chỉ thị của Bộ trưởng BTC 1360 TC/NSNN 29-05-1995 Về việc triển khai xây dựng dự toán

332 Thông tư 57 TC/NSNN 22-07-1995 Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

333 Quyết định của Bộ trưởng BTC 59 TC/NSNN 25-07-1995 Hướng dẫn bổ sung sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

324 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1355 TC/NSNN 30-12-1995 Về việc giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1996 cho các Bộ, tỉnh, thành phố

325 Thông tư 1356 TC/NSNN 30-12-1995 Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1996

336 Thông tư 2019 TC/NSNN 02-01-1996 Hướng dẫn việc điều hành ngân sách năm 1996 của các địa phương

337 Thông tư 01 TC/NSNN 30-01-1996 Hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

338 Quyết định của Bộ trưởng BTC 906 TC/NSNN 23-03-1996 Về việc huỷ bỏ việc thi hành Thông tư số 70 TC/NLTL

339 Chỉ thị của Bộ trưởng BTC 27/

QĐ/NSNN 11-05-1996 Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

340 Thông tư 442 TC/NSNN 03-07-1996 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xă hôi và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

341 Quyết định của Bộ trưởng BTC 36-TC/NSNN 17-07-1996 Về việc bổ sung, sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

342 Thông tư 669 TC/QĐ/NSNN 30-07-1996 Hướng dẫn việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

343 Quyết định của Bộ trưởng BTC 217

TC/QĐ-NSNN 28-11-1996 Về việc khoá sổ và lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

344 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1207

TC/QĐ-NSNN 25-12-1996 Về việc ban hành hệ thống mục Ngân sách Nhà nước.

345 Quyết định của Bộ trưởng BTC 984/

TC-QĐ-NSNN 30-12-1996 Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

346 Quyết định của Bộ trưởng BTC 75/

TC-QĐ-NSNN 31-12-1996 Hướng dẫn giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

347 Thông tư 76/ TC-NSNN 31-12-1996 Hướng dẫn viiệc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

348 Thông tư 09/TC-NSNN 16-03-1997 Hướng dẫn thi hành việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

 

V. Lĩnh vực quản lư tài chính doanh nghiệp

349 Thông tư 13 -TC/CNXD 30-07-1976 Quản lư tài chính đối với sản xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm và sử dụng lao động dôi thừa ở các cơ sở kinh tế quốc doanh

350 Thông tư 20 TC/CNXD 24-12-1976 Trích lập quỹ xí nghiệp năm 1976 của các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh trong cả nước

351 Thông tư 17-TC/CNXD 15-12-1977 Hạch toán giá thành cho các xí nghiệp phía Nam

352 Thông tư 3- TC/QLXD 28-03-1978 Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp để áp dụng trong cả nước từ 1977 trở đi

353 Thông tư 18 TC/CNN 26-11-1979 Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, phân phối sản phẩm và nộp ngân sách nhà nước số hải sản do các đội tàu đánh cá của Liên Xô đánh bắt tại Việt Nam giao nộp

354 Thông tư 8-/TC/GTTL 01-02-1980 Thu thuỷ lợi phí bằng hiện vật

355 Thông tư 27-TC/GTTL 23-12-1980 Quy định tạm thời chế độ quản lư tài chính của Tổng cục hàng không dân dụng

356 Thông tư 04-TC/CNA 18-03-1981 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp theo quy định số 25/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21/1/1981

357 Thông tư 1- TC/CNA 13-01-1982 Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi xí nghiệp 1981

358 Thông tư 17- TC/GTBĐ 04-08-1982 Cấp chênh lệch giá bán xăng dầu cho máy bay và tầu biển đến Việt Nam

359 Thông tư 21 TC/CNA 01-09-1982 Sửa đổi bổ sung chế độ thu quốc doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982

360 Thông tư 34-TC/GTBBĐ 15-12-1982 Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh bưu điện theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 28/5/1982

361 Thông tư 37-TC/NLTL 30-12-1982 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp quốc doanh

362 Thông tư 69-TC/GTBĐ 26-12-1983 Hướng dẫn xử lư hàng hoá, vật tư, thiết bị không có chủ nhận hoặc chủ không nhận hàng tại cảng Hải Pḥng

363 Thông tư 48-TC/GTBĐ 30-12-1983 Thủ tục mua bán sắt thép tại cảng Hải pḥng

364 Thông tư 9- TC/GTBD 07-03-1984 Sửa đổi Thông tư số 45-TC/GTBĐ ngày 26/12/1983

365 Thông tư 53- TC/CNA 31-12-1984 Chế độ lập quỹ Bộ trưởng năm 1984

366 Thông tư 16-TC/CNA 27-03-1985 Định mức lợi nhuận các ngành sản xuất công nghiệp

367 Thông tư 18/TC/ĐTXD 20-04-1985 Hướng dẫn định mức lợi nhuận, phân phối lợi nhuận xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

368 Thông tư 19-TT/GTBĐ 22-04-1985 Thu cước phí bưu chính

369 Thông tư 32/TC/GTBĐ 25-09-1985 Hướng dẫn thi hành công văn 986 ngày 4/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cân đối thu chi ngoại tệ của ngành hàng không

370 Thông tư 35-TC/GTBĐ 08-10-1985 Thi hành Quyết định 985/TTg về tự cân đối thu chi ngân sách của Tổng cục Bưu điện

371 Thông tư 11-TC/CNA 22-07-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

372 Thông tư 20 TC/GTBĐ 20-08-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.

373 Thông tư 22-TC/GTBĐ 27-08-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các Bưu điện tỉnh, thành phố

374 Thông tư 26-TC/ĐTXD 13-09-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

375 Thông tư 29-TC/GTBĐ 26-09-1986 Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với xí nghiệp vận tải, bốc xếp và đại lư vận tải

376 Thông tư 31-TC/TT 14-10-1986 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong các xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh

377 Thông tư 35-TC/NLTL 12-11-1986 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/TC/QĐ/BH bảo hiểm tàu thuyền đánh cá

378 Thông tư 78-TC/CN 31-12-1987 Hướng dẫn quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở theo Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987

379 Thông tư 12-TC/CN 25-03-1988 Hướng dẫn trích lập lợi nhuận vào ngân sách nhà nước

380 Thông tư 13-TC/CN 19-04-1988 Hướng dẫn quản lư tài chính đối với các đơn vị kinh tế trung ương và địa phương tiến hành tổ chức và khai thác vàng và đá quư theo QĐ 76/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng

381 Thông tư 33- TC/CN 01-08-1988 Chế độ thu bù chênh lệch tỷ giá đối với các đơn vị kinh tế Việt Nam nhận thầu trực tiếp công tác dịch vụ với Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - xô

382 Thông tư 43-TC/NLTL 22-10-1988 Hướng dẫn bù giá lương thực theo Quyết định số 150/HĐBT ngày 29/8/1988 về giá bán gạo tẻ tại các tỉnh thành

383 Thông tư 55-TC/NLTL 24-12-1988 Hướng dẫn quản lư tài chính theo Quyết định số 220/CT ngày 6/7/1987 cuả Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đối với nhà nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

384 Thông tư 25-TC/NLTL 08-07-1989 Hướng dẫn quản lư vốn mua gạo xuất khẩu lấy ngoại tệ dự trữ nhà nước

385 Thông tư 59-TC/CN 05-12-1990 Quy định tỷ lệ khấu hao cơ bản của một số tài sản cố định ngành điện

386 Thông tư 81-TC/CN 31-12-1991 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 330/HĐBT về giải thể doanh nghiệp nhà nước

387 Thông tư 5-TC/CN 24-03-1992 Hướng dẫn xác định bảo toàn vốn đến 01-01-1992

388 Thông tư 80-TC/GTBĐ 15-12-1992 Hướng dẫn bổ sung một số việc về thực hiện chế độ thu phí qua cầu đường bộ

389 Thông tư 81-TC/GTBĐ 15-12-1992 Bổ sung một số điểm về công tác quản lư thu phí qua cầu

390 Thông tư 1-TC/GTBĐ 07-01-1993 Một số cơ chế tài chính đối với hoạt động của các cảng vụ

391 Thông tư 2-TC/GTBĐ 07-01-1993 Hướng dẫn về thu và sử dụng tiền thu lệ phí phục vụ khách hàng tại các cảng hàng không

392 Thông tư 67-TC/GTBĐ 07-08-1993 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với Trung tâm quản lư bay dân dụng Việt Nam

393 Thông tư 70 TC/NLTL 21-08-1993 Hướng dẫn trợ cấp tiền điện bơm nước tiêu úng chống thiên tai

394 Thông tư 784/TC 09-11-1993 Thu nộp toàn bộ vốn dự trữ lưu thông lương thực

395 Thông tư 105/TC/GTBĐ 25-12-1993 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với Cục đăng kiểm

396 Thông tư 10/TC/CN 22-02-1994 Hướng dẫn quy tŕnh và thủ tục xét duyệt quyết toán năm cho các doanh nghiệp nhà nước

397 Thông tư 15-TC/GTBĐ 28-02-1994 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với các cụm cảng hàng không sân bay

398 Thông tư 119TC/GTBĐ 31-12-1994 Quy định chế độ quản lư nguồn thu cước phí bảo đảm hàng hải và hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

399 Thông tư 50-TC/CN 30-08-1996 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ về tài chính, bán cổ phần phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

 

VI. Lĩnh vực đầu tư phát triển

400 Thông tư 24 TC/ĐT 07-09-1983 Hướng dẫn lập pḥng Đầu tư xây dựng cơ bản.

401 Thông tư 22 TC/ĐT 14-05-1984 Hướng dẫn việc chuyển vốn, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản giữa tài chính và ngân hàng

402 Thông tư 42 TC/ĐT 17-10-1984 Hướng dẫn việc lập dự toán và hạch toán tiền lăi ngân hàng và vay vốn liên doanh đối với đơn vị nhận thầu thi công xây lắp.

403 Thông tư 12 TC/ĐT 21-03-1985 Trích lập, quản lư và sử dụng vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản của sản xuất kinh doanh quốc doanh.

404 Thông tư 52 TC/ĐT 26-12-1986 Hướng dẫn việc lập dự toán và hạch toán tiền lăi trả ngân hàng về vay vốn lưu động đối với đơn vị nhận thầu xây lắp.

405 Thông tư 1 TC/ĐTXD 03-01-1989 Hướng dẫn tạm thời việc xác định tiêu chuẩn khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành được cấp vốn thanh toán.

406 Thông tư 13 TC/ĐT 06-03-1990 Hướng dẫn việc quản lư, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công tŕnh thuộc ngân sách địa phương đầu tư.

407 Thông tư 16 TC/ĐT 19-03-1991 Hướng dẫn việc xác định khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện được thanh toán.

408 Thông tư 17 TC/ĐT 19-03-1991 Hướng dẫn việc chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách sang hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển để cấp phát vốn cho các công tŕnh do ngân sách đầu tư ghi trong kế hoạch Nhà nước.

409 Thông tư 41 TC/ĐT 17-07-1991 Hướng dẫn quản lư, sử dụng vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp cho đầu tư xây dựng cơ bản.

410 Thông tư 12 TC/ĐT 27-04-1992 Hướng dẫn quản lư và sử dụng vốn trong công tác quy hoạch xây dựng.

411 Thông tư 14 TC/ĐT 19-05-1992 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 135/CT 25/4/1992 của Chủ tịch HĐBT về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào Ngân sách Nhà nước năm 1992.

412 Thông tư 17 TC/ĐT 28-05-1992 Hướng dẫn chế độ quản lư đầu tư xây dựng cơ bản đối với công tŕnh đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam.

413 Thông tư 46 TC/ĐT 23-09-1992 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 314/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản.

314 Thông tư 5- TC/ĐT 18-01-1993 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lư và sử dụng vốn khấu hao cơ bản.

415 Thông tư 13 TC/ĐT 02-03-1993 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về đền bù thiệt hại nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

416 Thông tư 21 TC/ĐT 19-03-1993 Hướng dẫn quản lư và sử dụng kinh phí thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật.

417 Thông tư 53 TC/ĐTXD 22-06-1994 Hướng dẫn bổ sung về đền bù tài sản, đất đai để cải tạo mặt bằng, nâng cấp quốc lộ 5 (đoạn từ km 47 đến km 62).

418 Thông tư 92 TC/ĐTXD 07-11-1994 Hướng dẫn quản lư và sử dụng kinh phí thẩm định kết quả đấu thầu dự án đầu tư của Hội đồng xét thầu Quốc gia.

419 Thông tư 105 TC/ĐTXD 08-12-1994 Hướng dẫn bảo hiểm các công tŕnh xây dựng.

420 Thông tư 106 TC/ĐTXD 08-12-1994 Hướng dẫn cho vay vốn tín dụng ưu đăi thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

421 Thông tư 107 TC/ĐT 08-12-1994 Hướng dẫn cấp phát vốn đầu tư.

422 Thông tư 108 TC/ĐT 08-12-1994 Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

423 Thông tư 48-TC/ĐTPT 30-06-1995 Hướng dẫn quản lư sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

424 Thông tư 111-TC/TCCB 10-12-1994 Hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lư, cấp phát và tín dụng ưu đăi vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong hệ thống tài chính.

425 Thông tư 110-TC/ĐTPT 10-12-1994 Hướng dẫn hạch toán các nhiệm vụ tiếp nhận bàn giao vốn và nguồn vốn từ Ngân hàng đầu tư và phát triển nông nghiệp.

 

VII. Lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, khiếu tố

426 Quyết định của Bộ trưởng BTC 173 TC/QĐ/TCCB 21-05-1991 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tài chính

427 Quyết định của Bộ trưởng BTC 381

TC/QĐ/TCCB 28-05-1993 Ban hành tạm thời tiêu chuẩn nghiệp vụ của các cấp Thanh tra viên Tài chính.

428 Quyết định của Bộ trưởng BTC 374

TC/QĐ/TTR 21-06-1993 Ban hành bản quy chế Hướng dẫn của các Đoàn thanh tra Tài chính thuộc Thanh tra Bộ Tài chính.

429 Quyết định của Bộ trưởng BTC 575

TC/QĐ/TCCB 12-07-1994 Thành lập tổ thường trực tại Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, chống tham nhũng và chống buôn lậu.

430 Quyết định của Bộ trưởng BTC 666/TC/TTr 13-08-1994 Về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, chống tham nhũng và chống buôn lậu trong ngành tài chính thành lập theo Quyết định số 576 TC/TCCB ngày 13/08/1994.

431 Quyết định của Bộ trưởng BTC 882 TC/QĐ/TCCB 10-08-1995 Thay thế thành viên tổ thường trực về công tác thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu theo Quyết định số 575TC/QĐ/TCCB ngày 12/07/1994

432 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1337 TC/QĐ/TCCB 27-12-1995 Thay thế thành viên tổ thường trực về công tác thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu theo Quyết định số 576/TC/QĐ/TCCB ngày 12/07/1994.

 

VIII. Lĩnh vực bảo hiểm

433 Quyết định của Bộ trưởng BTC 04/TC-BHVN 07-05-1986 Về việc xử lư tài sản, hàng hoá bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Việt Nam sau khi đă được bồi thường toàn bộ giá trị bảo hiểm

434 Thông tư 69/TC-BHVN 28-02-1987 Về việc bảo hiểm khách du lịch trong nước

435 Thông tư 31/TC-NTNT 22-07-1988 Hướng dẫn thực hiện văn bản số 575-V7 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lư hàng hoá do bảo hiểm nước ngoài từ bỏ hoặc uỷ thác cho công ty Bảo hiểm Việt Nam giải quyết

436 Thông tư 26 TC/TCDN-89 14-07-1989 Quy định chế độ tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

437 Thông tư 504-TC/HB 20-11-1991 Về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới

438 Thông tư 06/TT/BH 09-03-1992 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách

439 Thông tư 73-TT/BH 27-11-1992 Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn pḥng đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

440 Thông tư 46/TC/CĐTC 30-05-1994 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

441 Thông tư 105-TC/ĐT 08-12-1994 Hướng dẫn bảo hiểm các công tŕnh xây dựng

442 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1314 TC/QĐ/TCNH 21-12-1994 Về việc tái bảo hiểm b?t buộc

443 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1235-TC/QĐ/TCNH 09-12-1995 Quy định về tái bảo hiểm bắt buộc

444 Quyết định của Bộ trưởng BTC 60-TC/QĐ/TCNH 11-01-1997 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tái bảo hiểm bắt buộc

 

IX. Lĩnh vực tài chính ngân hàng hàng

445 Thông tư 30/TC/CĐKT 13-01-1984 Ban hành hệ thống kế toán áp dụng thống nhất trong ngành Xổ số kiến thiết.

446 Thông tư 32 TC/XS 22-08-1984 Quy định việc thống nhất in vé xổ số kiến thiết.

447 Thông tư 06 TC/XS 14-03-1995 Quy định chế độ quản lư tài chính đối với các ban quản lư xổ số kiết thiết trong cả nước.

448 Thông tư 02 TC/XS 06-01-1987 Hướng dẫn trích lập 3 quỹ đối với các đơn vị phát hành sổ số kiến thiết ở địa phương.

449 Thông tư 08 TC/CĐKT 16-01-1987 Quy định một số điểm sửa đổi bổ sung chế độ kế toán xổ số kiến thiết.

450 Thông tư 38 TC/XSKT 12-09-1988 Quy định về quản lư tài chính đối với các công ty phát hành xổ số kiến thiết trong cả nước.

451 Chỉ thị của Bộ trưởng BTC 29/TC-CĐTC 10-08-1989 Về việc Quy định chế độ thu nộp Ngân sách Nhà nước và phân phối lợi nhuận ngành Ngân hàng

452 Thông tư 258-TC/XS 22-02-1990 Chấn chỉnh việc thống nhất quản lư phát hành xổ số kiến thiết trong cả nước.

453 Thông tư 27 TC/CĐKT 17-07-1990 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 212/TC/CĐKT ngày 5/12/89 về công tác hạch toán ngành Xổ số kiến thiết.

454 Thông tư 15/TC-CĐTC 16-03-1991 Quy định chế độ quản lư tài chính đối với các Ngân hàng thương mại Quốc doanh và Ngân hàng Đầu tư phát triển

455 Quyết định của Bộ trưởng BTC 504 TC/BH 20-11-1991 Về việc ban hành quy tắc biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

456 Thông tư 30/ TC-CĐTC 05-04-1993 Hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các Ngân hàng thương mại Quốc doanh và Ngân hàng đầu tư phát triển

457 Thông tư 38 TC/CĐTC 11-05-1993 Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lư tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết.

458 Quyết định của Bộ trưởng BTC 715 TC/BH 19-10-1993 Về việc Sửa đổi quy tắc, biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

459 Quyết định của Bộ trưởng BTC 97 TC/CĐTC 26-11-1993 Hướng dẫn thực hiện thanh huỷ vé xổ số kiến thiết đă trả thưởng hết thời hạn lưu trữ.

460 Quyết định của Bộ trưởng BTC 165/

TC/QĐ/CĐTC 04-03-1994 Ban hành quy chế tạm thời về phát hành thí điểm xổ số lôtô.

461 Quyết định của Bộ trưởng BTC 570/

TC/CĐ/CĐTC 04-03-1994 Ban hành quy chế tạm thời về phát hành thí điểm xổ số lôtô.

462 Quyết định của Bộ trưởng BTC 572/

TC/QĐ/TCT 12-07-1994 Ban hành mẫu hoá đơn thu tiền bán vé sổ số kiến thiết.

463 Quyết định Bộ trưởng BTC 658/

TC/QĐ/CĐTC 01-08-1994 Bổ sung sửa đổi quy chế tạm thời về tổ chức phát hành thí điểm sổ số lôtô (ban hành theo Quyết định 570/TC/QĐ/CĐTC ngày 11/7/1994).

464 Thông tư 98 TC/CĐTC 21-11-1994 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 38/CĐTC ngày 11/3/93 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lư tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết.

465 Quyết định của Bộ trưởng BTC 660/

TC/QĐ/TCNH 26-07-1996 Ban hành quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc kết quả ngay đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

 

X. Lĩnh vực tài chính đối ngoại

466 Quyết định của Bộ trưởng BTC 04

TC-QĐ/NT 19-03-1976 Quy định nhiệm vụ của các cơ sở, ty tài chính và các sở, ty, công ty ngoại thương quản lư toàn diện các công ty ngoại thương trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố

467 Quyết định của Bộ trưởng BTC 275 TC/NT 21-06-1976 Điều chỉnh mức sinh hoạt phí tối thiểu cho các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài

468 Quyết định của Bộ trưởng BTC 276

TC/QĐ-NT 23-06-1976 Điều chỉnh sinh hoạt phí tối thiểu cho đoàn đại diện các Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam tại Singapore và Hongkong

469 Quyết định của Bộ trưởng BTC 277

TC/QĐ-NT 23-06-1976 Điều chỉnh sinh hoạt phí tối thiểu cho đoàn đại diện ta tại nước ngoài

470 Thông tư 05/TC-NT 23-03-1977 Bổ sung chế độ đăi ngộ đoàn cán bộ đi công tác ở Viên Chăn

471 Thông tư 10 TC/NT 09-05-1978 Sửa đổi chế độ phụ cấp cho cán bộ nhân viên đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

472 Thông tư 15 TC/NT 16-08-1978 Quy định chế độ phụ cấp bồi dưỡng đồng loạt đối với người lái máy bay, vận động viên thể dục thể thao và diễn viên văn nghệ ở nước ngoài

473 Thông tư 15 TC/NT 15-08-1978 Quy định chế độ phụ cấp đi đường cho học sinh được cử đi đào tạo ở nước ngoài

474 Thông tư 1 TC/NT 05-01-1979 Thông tư bổ sung Thông tư 10 (9/5/78) và Thông tư 16 (15/8/78)

475 Thông tư 9 TC/NT 15-08-1979 Quy định chế độ chi tiêu ngoại tệ đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn tại các nước được nước ngoài đài thọ

476 Thông tư 17 TC/NT 20-11-1979 Quy địnhvà hướng dẫn chế độ hàng viện trợ của các tổ chức thuộc liên hiệp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức Quốc tế và của tư nhân gọi tắt là hàng viện trợ

477 Thông tư 21

TC/QLNT/NTNT 08-12-1980 Quy định và hướng dẫn chế độ thanh toán hàng viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ, Chính phủ, các tổ chức quần chúng và tư nhân nước ngoài (gọi tắt là hàng viện trợ).

478 Thông tư 19 TC/NT 08-08-1981 Hướng dẫn thi hành chế độ đăi ngộ đối với chuyên gia ta được cử đi công tác ở các nước Châu phi

479 Thông tư 22 TC/NT 29-09-1981 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 12-TC ngày 18/7/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh tỷ giá kết toán nội bộ

480 Thông tư 13 TC-NT 18-05-1982 Hướng dẫn thi hành chế độ đăi ngộ đối với chuyên gia y tế nước ta được cử đi công tác tại An-gê-ri

481 Thông tư 23 TC-NT 01-10-1982 Chế độ đăi ngộ đối với cán bộ đi học theo đường Đảng, đoàn thể quần chúng và cán bộ đi học các lớp quản lư kinh tế theo đường Nhà nước

482 Thông tư 28 TC-NT 01-11-1982 Về việc lập kế hoạch thu chi phí mậu dịch năm 1983

483 Thông tư 29 TC-NT 10-11-1982 Hướng dẫn việc thanh toán tiền hàng và thặng số ngoại thương đối với hàng nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí

484 Thông tư 36 TC/NTNT 23-12-1982 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 217/CT ngày 14-10-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thanh toán hàng nhập khẩu thiết bị toàn bộ và khối lượng xây dựng cơ bản

485 Thông tư 01TC/NTNT/K 12-01-1983 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 251/CT ngày 21-9-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung một số điểm và chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân, viên chức công tác ở Cămpuchia

486 Thông tư 15 TC/NT 01-06-1983 Quy định chế độ đối với cán bộ công tác dài hạn tại các nước hưởng lương do tổ chức nước ngoài đài thọ

487 Thông tư 26 TC/NT 08-09-1983 Chế độ phụ cấp cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

488 Thông tư 32 TC/NT 10-10-1983 Sửa đổi chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được nước ngoài đài thọ mọi chi phí

489 Thông tư 34 TC/NT 04-11-1983 Quy định hướng dẫn về việc lập kế hoạch thu chi ngoại tệ của các ngành kinh doanh dịch vụ đối ngoại

490 Thông tư 42TC/NTNT/K 08-12-1983 Hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị số 251/CT ngày 21-9-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung một số điểm và chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân, viên chức công tác ở Cămpuchia

491 Thông tư 2 TC/NT 24-01-1984 Quy định chế độ chi tiêu của cán bộ công nhân viên đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

492 Thông tư 19 TC/NT 03-04-1984 Hướng dẫn thi hành chế độ đăi ngộ thống nhất đối với chuyên gia được cử đi công tác ở các nước Châu Phi (thay thế Thông tư số 19/TC- NT ngày 26/8/1981)

493 Thông tư 28 TC/NT 26-07-1984 Sửa đổi Thông tư số 25 về tỷ tệ 10% phí phục vụ (du lịch)

494 Thông tư 37 TC/NT 24-09-1984 Quy định và hướng dẫn chế độ quản lư và thanh toán tiền hàng viện trợ

495 Thông tư 40 TC/NT 06-10-1984 Sửa đổi chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được nước ngoài đài thọ mọi chi phí

496 Thông tư 41 TC/NT 10-10-1984 Chế độ đăi ngộ đối với chuyên gia đi công tác ở nước ngoài các nước Xă hội chủ nghĩa.

497 Thông tư 52 TC/NT 29-12-1984 Quy định chế độ chi tiêu đối với cán bộ được cử đi học, thực tập, khảo sát, dự các lớp huấn luyện được các nước và các tổ chức nước ngoài đài thọ mọi chi phí

498 Thông tư 10 TC/NT 22-03-1985 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 419-CT ngày 14-12-84 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác quản lư các đoàn nước ta ra nước ngoài

499 Chỉ thị của Bộ trưởng BTC 14 TC/NT 22-03-1985 Quy định về việc khoán hạn mức chi ngoại tệ mua vé máy bay, cước hành lư quá tải và cước gửi hàng cả năm cho Bộ, các ngành

500 Quyết định của Bộ trưởng BTC 138

TC-QĐ/NTNT 27-05-1986 Duyệt mức trích lập các quỹ xí nghiệp 1985 của Ban Tiếp nhận viện trợ

501 Thông tư 400 TC/NTNT 17-06-1986 Về tỷ lệ thu phí theo các mặt hàng và nhóm mặt hàng

502 Quyết định của Bộ trưởng BTC 08 TC/NT 19-07-1986 Bổ sung về chế độ đăi ngộ đối với chuyên gia đi công tác ở các nước ngoài các nước Xă hội chủ nghĩa.

503 Thông tư 39 TC/NTNT 22-11-1986 Hướng dẫn về chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương.

504 Thông tư 93 TC/QL/NTNT 26-03-1987 Quyết định về việc phân phối lợi nhuận của Ban Quản lư và Tiếp nhận viện trợ năm 1986

505 Thông tư 24 TC/NTNT 01-07-1987 Giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban Quản lư và Tiếp nhận viện trợ năm 1987

506 Thông tư 43 TC/NT 26-08-1987 Hướng dẫn trợ cấp tỷ giá đối với hoạt động thu ngoại tệ của các Công ty cung ứng tàu biển

507 Thông tư 54 TC/NTNT 27-10-1987 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 290/CT ngày 10/10/87 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh tỷ giá kết toán nội bộ giữa đồng Việt Nam với đồng Rúp mậu dịch và đồng Đô la Mỹ

508 Thông tư 63 TC/NTNT 24-11-1987 Quy định về việc khoán tỷ giá nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu đối với các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương

509 Thông tư 64 TC/NTNT 24-11-1987 Hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các quỹ dự pḥng bồi thường hàng xuất nhập khẩu bằng tiền Việt Nam ở các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương

510 Thông tư 77 TC/NTNT 31-12-1987 Về chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

511 Quyết định của Bộ trưởng BTC 10 TC/TCĐN 24-03-1988 Chế độ tài chính đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn, học tập, tham quan, khảo sát, dự các lớp huấn luyện được các nuớc và các tổ chức nước ngoài đài thọ

512 Thông tư 97 TC/NTNT 12-05-1988 Công nhận Công ty Bảo hiểm Việt Nam hoàn thành hai chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 1987

513 Thông tư 115 TC/NTNT 28-05-1988 Công nhận hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1987 của Ban tiếp nhận viện trợ

514 Thông tư 19 TC/NT 30-05-1988 Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ của các tổ chức quốc tế đài thọ cho hội nghị, hội thảo, lớp học và các dịch vụ do Việt Nam đăng cai.

515 Thông tư 30 TC/NTNT 20-07-1988 Hướng dẫn việc thanh toán nợ cho các địa phương theo công văn số 1249/V7 ngày 21/5/88 của Hội đồng Bộ trưởng

516 Thông tư 31 TC/NTNT 22-07-1988 Hướng dẫn thực hiện văn bản số 575/V7 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lư hàng do bảo hiểm nước ngoài từ bỏ hoặc uỷ thác cho Công ty Bảo hiểm Việt Nam giải quyết

517 Thông tư 189 TC/TCĐN 23-09-1988 Giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban Quản lư và tiếp nhận viện trợ năm 1988

518 Thông tư 39 TC/NTNT 26-09-1988 Hướng dẫn thanh toán số vật tư bán thu đô la theo Chỉ thị số 41-CT ngày 9/2/88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

519 Thông tư 41 TC/NTNT 15-10-1988 Bổ sung Thông tư số 15 TC/NT ngày 1/6/83

520 Thông tư 42 TC/NTNT 15-10-1988 Hướng dẫn xử lư chênh lệch tỷ giá kết toán nội bộ

521 Thông tư 02 TC/NTNT 28-01-1989 Bổ sung Sửa đổi một số điểm của Thông tư 10 TC/NTNT ngày 24/3/1988 của Bộ Tài chính

522 Thông tư 14 TC/NT 22-03-1989 Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc khoán hạn mức chi ngoại tệ mua vé máy bay, cước hành lư quá tải và cước gửi hàng cả năm cho Bộ, các ngành

523 Thông tư 07 TC/NTNT 28-03-1989 Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lư và điều hành quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước.

524 Thông tư 08 TC/NTNT 18-04-1989 Hướng dẫn việc thanh toán và thu nộp ngân sách Nhà nước hàng nhập khẩu theo Quyết định số 43/CT ngày 3/3/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

525 Thông tư 74 TC/TCĐN 03-05-1989 Công nhận hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1988 của Ban Tiếp nhận viện trợ

526 Thông tư 13 TC/ NTNT 11-05-1989 Hướng dẫn về thanh toán nợ theo Chỉ thị số 90/CT ngày 20/4/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

527 Thông tư 17 TC/TCĐN 23-05-1989 Hướng dẫn việc thu nộp lệ phí xét đơn và lệ phí kinh doanh của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư

528 Thông tư 21 TC/TCĐN 14-07-1989 Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính Đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

529 Thông tư 31 TC/TCĐN 15-08-1989 Hướng dẫn chế độ phân phối và quản lư thu nhập của cán bộ, công nhân Bộ quốc pḥng làm việc ở các xí nghiệp quốc pḥng Lybi

530 Thông tư 50 TC/TCĐN 08-11-1989 Thông tư Hướng dẫn quản lư tạm giữ của ngân sách nhà nước ở các sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao ta ở nước ngoài

531 Thông tư 51 TC/TCĐN 10-11-1989 Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

532 Thông tư 53 TC/TCĐN 11-11-1989 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 288/CT ngày 16/10/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán cho vay xuất nhập khẩu theo Nghị định thư đối với khu vực xă hội chủ nghĩa

533 Thông tư 54 TC/TCĐN 22-11-1989 Hướng dẫn chế độ bán ngoại tệ nghĩa vụ cho quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước

534 Thông tư 55 TC/TCĐN 30-11-1989 Hướng dẫn lập kế hoạch và báo cáo thực hiện thu chi ngoại tệ của các đơn vị kinh doanh đối ngoại thuộc các Bộ, ngành, các địa phương

535 Thông tư 211 TC/TCĐN 09-12-1989 Thành lập đoàn kiểm tra tài chính các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

536 Thông tư 62 TC/TCĐN 25-12-1989 Hướng dẫn thưởng về kết quả hoàn thành Nghị định thư với các nước xă hội chủ nghĩa

537 Quyết định của Bộ trưởng BTC 41

TC/QĐ-TCĐN 12-02-1990 Quyết định về điều chuyển xe ô tô

538 Thông tư 42 TC/TCĐN 12-02-1990 Quyết định về điều chuyển xe ô tô

539 Thông tư 68 TC/TCĐN 24-02-1990 Phân phối và sử dụng số ngoại tệ và tiền Việt Nam về tiếp nhận 2 tàu bột mỳ PAM và Chính phủ Pháp viện trợ

540 Thông tư 06 TC/NTNT 26-02-1990 Hướng dẫn việc thực hiện quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trong ngành du lịch theo Quyết định số 01-CT ngày 3/1/90 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

541 Quyết định 297 TC/TCĐN 27-07-1990 Giao nhiệm vụ kinh doanh năm 1990 cho Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam

542 Thông tư 18 TC/TCĐN 05-04-1991 Quy định cơ chế quản lư, sử dụng ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu thô do Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro khai thác năm 1991

543 Thông tư 37 TC/TCĐN 18-06-1991 Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

544 Thông tư 65 TC/TCĐN 13-11-1991 Hướng dẫn việc thanh toán cho các tổ chức kinh tế trong nước có hàng xuất khẩu hoặc doanh thu dịch vụ trừ nợ nước ngoài của Nhà nước

545 Thông tư 19 TC/TCĐN 09-06-1992 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng, hợp tác kinh doanh với nước ngoài

546 Thông tư 31 TC/TCĐN 18-07-1992 Quy định chế độ khấu hao tài sản cố định đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

547 Thông tư 82 TC/TCĐN 10-01-1993 Hướng dẫn việc thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu và cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp để trừ nợ nước ngoài cho Nhà nước

548 Quyết định của Bộ trưởng Tài chính 334TC/TCĐN 05-06-1993 Thành lập đoàn kiểm tra các khoản xoá nợ ngoại tệ của các đơn vị theo lệnh Chính phủ từ 1984-1989 tại Ngân hàng ngoại thương

549 Thông tư 50TC/TCĐN 03-07-1993 Hướng dẫn thi hành các qui định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài

550 Thông tư 74TC/TCĐN 31-08-1993 Về chế độ tài chính đối với chuyên gia Việt Nam được Nhà nước cử đi làm việc cho tổ chức "Người t́nh nguyện liên hợp quốc" (UNV)

551 Quyết định 495 TC/TCĐN 09-07-1993 Quy định tạm thời về mức sinh hoạt phí tính bằng USD cho cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

552 Hiệp định với Hung ga ri 18-05-1994 Nghị định thư về việc giao hàng hoá để trả 1 phần nợ đến hạn năm 1993 bằng Rúp chuyển nhượng (RCN)

553 Quyết định của Bộ trưởng Tài chính 1417TC/TCĐN 31-12-1994 Quyết định về tiền thuê mặt nước mặt biển đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

Xi. Lĩnh vực quản lư và tiếp nhận viện trợ

554 Thông tư 45/TC-GTBĐ 26-11-1983 Hướng dẫn xử lư hàng viện trợ không có người nhận và chủ không nhận tại Hải pḥng

555 Thông tư 157/TC-NT 20-07-1988 Quy định thu tỷ lệ phí % giá trị hàng viện trợ

556 Quyết định của Bộ trưởng BTC 186/TC-TCCB 17-02-1989 Về việc tổ chức Ban tiếp nhận viện trợ

557 Thông tư 343-KTĐN 05-02-1991 Hướng dẫn thu phí viện trợ của các ngành

558 Quyết định của Bộ trưởng BTC 248

TC/QĐ-TTCB 21-05-1990 Về tổ chức và bộ máy của Ban tiếp nhận viện trợ trực thuộc Bộ Tài chính.

559 Thông tư 674/TC-TCCB 23-05-1991 Về điều lệ tạm thời về tổ chức hoạt động của Ban Quản lư tiếp nhận viện trợ quốc tế trực thuộc Bộ Tài chính

560 Thông tư 42/TC-VT 23-07-1991 Quy định chế độ quản lư tài chính đối với Ban quản lư tiếp nhận viện trợ quốc tế

561 Thông tư 45/TC-VT 15-08-1991 Quy định chế độ quản lư tài chính nhà nước đối với các nguồn tiền, hàng viện trợ quốc tế

562 Thông tư 46/TC-VT 15-08-1991 Quy định chế độ hạch toán kế toán các nguồn tiền hàng viện trợ

563 Thông tư 254/TC-VT 18-10-1991 Về thủ tục nhận ngoại tệ hàng viện trợ quốc tế

564 Thông tư 87/TC-VT 27-10-1994 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính Nhà nước đối với viện trợ của các tổ chức Chính phủ.

565 Thông tư 22/TC-VT 20-03-1995 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ phát ttriển chính thức

 

XII. Lĩnh vực chế độ kế toán - kiểm toán

566 Thông tư 89-TC/CĐKT 16-09-1976 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 4/LB-NH-YC ngày 15/6/1975 thanh toán công nợ dây dưa

567 Thông tư 8-TC/CĐKT 02-06-1977 Hướng dẫn đặt chức vụ kế toán trưởng ở các cơ quan ngân hàng nhà nước Việt Nam.

568 Thông tư 11 TC/CĐKT 08-11-1977 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 260/TTg ngày 20/06/77 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lư và hạch toán tài sản cố định trong xí nghiệp quốc doanh.

569 Thông tư 2892

TC/QĐ/CĐKT 14-11-1977 Chế độ kế toán áp dụng trong các hợp tác xă vận tải bốc xếp

570 Thông tư 07-TC/CĐKT 07-04-1978 Về công tác kế toán và tài vụ trong các xí nghiệp công tư hợp doanh.

571 Thông tư 20-TC/CĐKT 31-10-1978 Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/11/1978

572 Quyết định của Bộ trưởng BTC 425/

TC-QĐ-CĐKT 31-10-1978 Về công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/1/1979.

573 Thông tư 14-TC/CĐKT 16-11-1979 Hướng dẫn kế toán nguồn và kế toán chi cho bữa ăn giữa ca.

574 Thông tư 222/QĐ/CĐKT 11-10-1980 Chế độ kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp quốc doanh.

575 Thông tư 16-TC/CĐKT 20-10-1980 Hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá tài sản cố định 0h ngày 1/9/1980

576 Quyết định của Bộ trưởng BTC 278/

TC/QĐ-CĐKT 10-03-1981 Chế độ kế toán kinh doanh công thương nghiệp kinh doanh

577 Thông tư 06-TC/CĐKT 10-03-1982 Hướng dẫn kế toán các khoản tiền vay, tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ và quyền sử dụng ngoại tệ của các xí nghiệp quốc doanh.

578 Quyết định của Bộ trưởng BTC 217/

TC/QĐ-CĐKT 18-05-1982 Chế độ kế toán lao động và tiền lương

579 Thông tư 25-TC/CĐKT 23-10-1982 Hướng dẫn một số điểm về kế toán theo Quyết định số 1465/HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

580 Thông tư 35-TC/CĐKT 06-11-1983 Hướng dẫn phương pháp kế toán ở các đơn vị chủ đầu tư theo chế độ cấp phát cho vay và thanh toán trong đầu tư xây dựng cơ bản.

581 Thông tư 36-TC/CĐKT 10-11-1983 Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công tŕnh xây dựng cơ bản hoàn thành.

582 Thông tư 01-TC/CĐKT 25-11-1984 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/HĐBT ngày 10/5/1983.

583 Thông tư 24-TC/CĐKT 21-05-1985 Quy định những sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Nghị định số 156/HĐBT ngày 10/11/1984.

584 Thông tư 27-TC/CĐKT 29-05-1985 Hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá tài sản cố định 0h ngày 1/10/1985.

585 Thông tư 31-TC/CĐKT 23-09-1985 Hướng dẫn kế toán ở các đơn vị sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp sau khi thực hiện thu đổi tiền.

586 Thông tư 24 TC/CĐKT 21-05-1986 Bổ sung kế toán thi hành Nghị quyết số 156 ngày 30/11/1984.

587 Quyết định của Bộ trưởng BTC 189/

TC/QĐ-CĐKT 11-07-1986 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và hệ thống sổ sách kế toán áp dụng cho Hợp tác xă nông nghiệp

588 Thông tư 17-TC/CĐKT 11-08-1986 Hướng dẫn quản lư khấu hoa tài sản cố định trong Hợp tác xă, tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

589 Thông tư 36-TC/CĐKT 04-11-1986 Hướng dẫn hạch toán số tiền bù giá vào giá thành sản phẩm và phí lưu thông.

590 Thông tư 43-TC/CĐKT 29-11-1986 Hướng d?n thi hành Quyết định số 150/HĐBT ngày 27/11/1986 về việc xử lư kết quả tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định vào 0h ngày 01/10/1985 và tăng cường quản lư tài sản cố định trong các đơn vị sản xuất kinh doanh.

591 Thông tư 08-TC/CĐKT 16-01-1987 Quy định một số điểm bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán xổ số kiến thiết.

592 Thông tư 10-TC/CĐKT 07-02-1987 Quy định những điểm sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Quyết định số 76/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

593 Thông tư 26/TC/CĐKT 01-04-1987 Về việc sửa đổi, một số điểm trong hệ thống kế toán thống nhất.

594 Thông tư 06-TC/CĐKT 04-02-1988 Hướng dẫn kế toán theo Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987.

595 Thông tư 57/TC/CĐKT 26-12-1988 Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn thi hành chế độ kế toán hợp tác xă nông nghiệp trong điều kiện thực hiện cơ chế khoán theo Nghị quyết Trung ương 10.

596 Quyết định của Bộ trưởng BTC 229/QĐ/CĐKT 29-12-1988 Chế độ kế toán đơn vị kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh

597 Thông tư 27-TC/CĐKT 15-07-1989 Hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ kinh doanh lương thực theo cơ chế mới.

598 Quyết định của Bộ trưởng BTC 159/

TC/QĐ-CĐKT 15-09-1989 Quy chế tổ chức bồi dưỡng và chương tŕnh nội dung bồi dưỡng kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh

599 Thông tư 37 TC/CĐKT 07-10-1989 Hướng dẫn xử lư tài sản thừa thiếu trong kiểm kê và kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại vốn sử dụng kinh doanh theo Quyết định số 101/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

600 Thông tư 46-TC/CĐKT 21-10-1989 Thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

601 Quyết định của Bộ trưởng BTC 212/

TC/QĐ/CĐKT 15-12-1990 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất

602 Quyết định của Bộ trưởng BTC 145/

TC/QĐ-CĐKT 12-03-1990 Quy định ban hành hệ thống tài khoản kế toán đơn vị Hợp tác xă thương nghiệp áp dụng cho các Hợp tác xă mua bán và đơn vị kinh tế tập thể

603 Thông tư 19-TC/CĐKT 31-03-1990 Sửa đổi, bổ sung h́nh thức kế toán Nhật kư chứng từ áp dụng trong các ngành kinh kế quốc dân.

604 Quyết định của Bộ trưởng BTC 224/

TC/QĐ-CĐKT 18-04-1990 Chế độ báo cáo kế toán định kỳ áp dụng thống nhất cho xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

605 Quyết định của Bộ trưởng BTC 90/

TC-QĐ/CĐKT 29-05-1990 Ban hành hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp từ 1/1/1990

606 Quyết định của Bộ trưởng BTC 257/QĐ/CĐKT 01-06-1990 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

607 Thông tư 27-TC/CĐKT 17-07-1990 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 212 TC/CĐKT

608 Thông tư 31-TC/CĐKT 27-07-1990 Hướng dẫn xử lư tài sản thừa thiếu trong kiểm kê, kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản khu vực hành chính sự nghiệp 0h ngày 1/7/1990.

609 Quyết định của Bộ trưởng BTC 68/QĐ/CĐKT 10-10-1990 Kiểm tra nắm t́nh h́nh thực hiện chế độ kế toán mới

610 Thông tư 50-TC/CĐKT 20-10-1990 Hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác các đơn vị kinh doanh.

611 Thông tư 1841-TC/CĐKT 26-11-1990 Gửi báo cáo kế toán cho cơ quan thuế.

612 Quyết định của Bộ trưởng BTC 598/

TC/QĐ-CĐKT 08-12-1990 Chế độ kế toán sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh

613 Thông tư 40-TC/CĐKT 12-07-1991 Hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ thu chi bằng ngoại tệ.

614 Thông tư 74-TC/CĐKT 10-12-1991 Chế độ quản lư tài chính đối với Tổng công ty vàng bạc đá quư Việt Nam.

615 Thông tư 77-TC/CĐKT 17-12-1991 Hướng dẫn kế toán thanh toán nợ quá hạn giữa các đơn vị quốc doanh.

616 Thông tư 84/TC-CĐKT 30-12-1991 Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh áp dụng cho hợp tác xă nông nghiệp.

617 Thông tư 87/TC-CNN 31-12-1992 Hướng dẫn công tác tài chính, kế toán đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.

618 Thông tư 44-TC/CĐKT 31-05-1993 Hướng dẫn kế toán thu và quản lư sử dụng tiền thu về cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

619 Thông tư 77-TC/CĐKT 10-09-1993 Hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và tiền hỗ trợ từ quỹ b́nh ổn giá đối với các doanh nghiệp.

620 Thông tư 84-TC/CĐKT 23-10-1993 Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

621 Quyết định của Bộ trưởng BTC 87-TC/CĐKT 1993 Quy định chế độ quản lư thanh toán quyết toán kinh phí cấp phát cho việc thực hiện Chỉ thị số 364/CT ngày 6/11/993 của Hội đồng Bộ trưởng.

622 Thông tư 04-TC/CĐKT 12-01-1994 Hướng dẫn kế toán một số điểm bổ sung về chế độ sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhà nước.

623 Quyết định của Bộ trưởng BTC 1205/

TC/QĐ-CĐKT 14-12-1994 Ban hành hệ thống kế toán doanh nghiệp

624 Quyết định 113 TC/CĐKT 14-12-1994 Hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống kế toán mới đối với doanh nghiệp.

625 Thông tư 1206/

QĐ/CĐKT 14-12-1994 Ban hành chế độ báo cáo kế toán định kỳ

626 Quyết định 186 TC/CĐKT 14-03-1995 Ban hành chế độ chứng từ kế toán.

627 Thông tư 28-TC/CĐKT 31-03-1995 Hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo h́nh thức nhật kư chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp.

628 Thông tư 625 TC/CĐKT 16-06-1995 Quy định chế độ kế toán hộ kinh doanh

 

XIII. Lĩnh vực kho bạc nhà nước

 

629 Quyết định của Bộ trưởng BTC 25 TC/QĐ/TCCB 02/02/1990 Về việc thành lập hệ thống Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

630 Quyết định của Bộ trưởng BTC 71 TC/QĐ/TCCB 28/02/1990 Quy định tạm thời chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

631 Quyết định của Bộ trưởng BTC 247

TC/QĐ-KBNN 21/05/1990 Quyết định ban hành séc và sử dụng séc trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

632 Thông tư 14/HCVX 03/06/1990 Quy định tạm thời chế độ chi tiêu tài chính đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước.

633 Quyết định của Bộ trưởng BTC 87 TC/QĐ/TCCB 21/03/1991 Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

634 Thông tư 351 TC/KBNN 10/09/1991 Hướng dẫn việc áp dụng thể lệ thanh toán qua Ngân hàng

635 Quyết định của Bộ trưởng BTC 27

TC/QĐ-KBNN 07/05/1991 Quy định về quản lư ngoại tệ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

636 Thông tư 38/TC/KBNN 22/06/1991 Hướng dẫn hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước.

637 Quyết định của Bộ trưởng BTC 487

TC/QĐ/KBNN 09/11/1991 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lư kho tiền trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

638 Thông tư 32 TC/ĐT 04/07/1993 Thông tư hướng dẫn về quản lư, cấp phát cho vay vốn ngân sách đầu tư cho các dự án đất trống, đồi trọc

639 Quyết định của Bộ trưởng BTC 290

TC/QĐ-KBNN 08/04/1990 Quyết định về việc phát hành thí điểm trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

640 Thông tư 39 TC/KBNN 25/04/1994 Hướng dẫn tổ chức công tác thu thuế qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

641 Thông tư 13 TC/KBNN 16/02/1995 Hướng dẫn quản lư, cấp phát, cho vay vốn Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 327/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

643 Thông tư 44 TC/KBNN 31/07/1996 Hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg ngày 31/12/1995

644 Thông tư 20 TC/KBNN 25-04-1997 Hướng dẫn chế độ quản lư, cấp phát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

645 Thông tư 24 TC/KBNN 13-05-1997 Về việc tập trung quản lư các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

 

XIV. Lĩnh vực tài chính an ninh - quốc pḥng

646 Thông tư 17 TT/V1 11-03-1993 Hướng dẫn cơ chế cấp phát và quản lư vốn đặc biệt chương tŕnh Biển Đông - Trường Sa

647 Thông tư 72 TC/V1 26-8-1994 Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính thực hiện quy chế quản lư dự trữ quốc gia

 

Bộ Tài chính Mẫu số 7

 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật sai

h́nh thức do Bộ Tài chính ban hành đến

ngày 30 tháng 4 năm 1998 đă hết hiệu lực thi hành

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC

ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT H́nh thức văn bản Số văn bản Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung

1 2 3 4 5

 

I. Lĩnh vực quản lư ngân sách Nhà nước

648 Công văn 1425 TC/NSNN 04-10-1989 Về việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1990

649 Công văn Số 02-LN 20-02-1990 Về việc Hướng dẫn thi hành tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp từ ngày 1/1/1990

650 Công văn 799 TC/NSNN 04-06-1990 Về việc thực hiện QĐ 72-HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

651 Công văn 38 TC/NSNN 15-05-1991 Về việc mở Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành

652 Công văn 947a TC/NSNN 28-05-1992 Về việc hướng dẫn điều chỉnh nguồn thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết chính thức năm 1992.

653 Công văn 1239

TC/NSNN 10-07-1992 Về việc bổ sung Thông tư số 15a TC/NSNN

654 Công văn 1630 TC/NSNN 31-08-1992 Về việc hướng dẫn, bổ sung sửa đổi lập kế hoạch ngân sách năm 1993

655 Công văn 791 TC/NSNN 04-04-1994 Về việc điều chỉnh số thu giữa Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo Quyết định số 150 TC/NSNN

656 Công văn 1022

TC/NSNN 29-04-1994 Về việc tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước

657 Công văn 20 TC/NSNN 15-02-1995 Về việc chuyển số dư Tài khoản 936 năm 1994

658 Công văn 27 TC/NSNN 01-03-1995 Về việc tổng hợp báo cáo Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1994

659 Công văn 34 TC/NSNN 16-03-1995 Về việc thưởng thuế doanh thu vượt kế hoạch năm 1994

660 Công văn 53 TC/NSNN 01-04-1995 Về việc điều tiết giữa Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương

661 Công văn 1129

TC/NSNN 08-05-1995 Về việc điều tiết thu phí giao thông và bố chí ngân sách chi sự nghiệp giao thông địa phương năm 1995

662 Công văn 89 TC/NSNN 11-05-1995 Về việc hướng dẫn bổ sung khoá sổ và lập quyết toán năm 1994

663 Công văn 90 TC/NSNN 16-05-1995 Về việc bổ sung báo cáo thu, chi ngân sách

664 Công văn 1353 TC/NSNN 27-05-1995 Về việc xử lư các khoản chi ngoài kế hoạch

665 Công văn 1360

TC/NSNN 29-05-1995 Về việc triển khai xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

666 Công văn 05 TC/NSNN 02-01-1996 Về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lăng phí năm 1995 và phương án năm 1996

667 Công văn 2019

TC/NSNN 02-01-1996 Về việc điều hành ngân sách năm 1996 của các địa phương

669 Công văn 906TC/NSNN 23-03-1996 Về việc huỷ bỏ thi hành Thông tư số 70 TC/NLTL

670 Công văn 1686

TC/NSNN 22-05-1996 Về việc điều hành, đánh giá ngân sách năm 1996 và chuẩn bị dự kiến ngân sách năm 1997

671 Công văn 217 TC/NSNN 28/11/1996 Về việc hư?ng dẫn khoá sổ và lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

672 Công văn 115 TC/NSNN 11-01-1997 Về việc tạm thời hướng dẫn một số điểm để thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

673 Công văn 550TC/NSNN 20-02-1997 Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội ngh? lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng

674 Công văn 579TC/NSNN 21-02-1997 Về cơ chế quản lư ngân sách đảng

675 Công văn 1355 TC/NSNN 28-04-1997 Về kinh phí hoạt động thanh tra nhân dân xă, phường, thị trấn

676 Công văn 93TC/NSNN 21-05-1997 Hướng dẫn một số điểm thực hiện Thông tư số 09 TC/NSNN

677 Công văn 2721 TC/NSNN 05-08-1997 Về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

678 Công văn 2729

TC/NSNN 06-08-1997 Về việc hướng dẫn bổ sung chính sách chế độ tài chính

679 Công văn 2849

TC/NSNN 16-08-1997 Về việc hướng dẫn quản lư, cấp phát vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản.

680 Công văn 3153 TC/NSNN 04-09-1997 Về việc tăng cường công tác quản lư ngân sách xă

681 Công văn 197TC/NSNN 20-09-1997 Về việc cấp phát kinh phí uỷ quyền

682 Công văn 230TC/NSNN 24-11-1997 Hướng dẫn bổ sung khoá sổ cuối năm và lập quyết toán Ngân sách nhà nước năm 1997

683 Công văn 4523 TC/NSNN 16-12-1997 Về việc tạm cấp kinh phí năm 1998

684 Công văn 18 TC/NSNN 06-02-1998 Về việc huỷ bỏ hạn mức kinh phí năm 1997 không sử dụng hết và thu hồi số dư trên tài khoản tiền gửi

685 Công văn 34 TC/NSNN 21/02/1998 Về việc xử lư số tạm ứng chi ngân sách nhà nước năm 1997

686 Công văn 834TC/NSNN 24-03-1998 Về chương tŕnh mục tiêu quốc gia

687 Công văn 132TC/NSNN 21-05-1998 Hướng dẫn bổ sung một số điểm về chấp hành ngân sách nhà nước.

688 Công văn 3153

TC/NSNN 15-09-1998 Về việc tăng cường công tác quản lư ngân sách xă

 

II. lĩnh vực quản lư công sản

689 Công văn 1566

TC/QLCS 14-06-1995 Về việc kê khai đăng kư nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước.

690 Công văn 23

TC/QLCS 20-07-1995 Về việc kê khai đăng kư nhà làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp

691 Công văn 1030

TC/QLCS 03-04-1996 Về việc xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm ô tô con và các trang thiết bị đắt tiền của các cơ quan hành chính sự nghiệp năm 1996

692 Công văn 179

TC/QLCS 31-07-1996 Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên Bộ số 856 LB/ĐC-TC ngày 12/7/1996 của Liên Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính.

693 Công văn 4100

TC/QLCS 14-11-1996 Về việc hướng dẫn phân chia tài sản, tài chính trong chia tách tỉnh.

694 Công văn 3705

TC/QLCS 13-10-1997 Về việc hướng dẫn quy chế xử lư tài sản không cần dùng và không c̣n sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

695 Công văn 537

TC/QLCS 28-02-1998 Hướng dẫn Quy chế quản lư xử lư tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

 

III. Lĩnh vực tài chính ngân hàng

696 Công văn 7213/KTTH 15-12-1995 Xin chủ trương đổi mới kỹ thuật hoạt động xổ số ki?n thiết.

697 Công văn 4729/

TC-TCNH 30-12-1997 Quản lư và cấp phát hành nghề dịch vụ tư vấn tài chính.

698 Công văn 604/TC/TCNH 06-03-1998 Quản lư và cấp phép hành nghề dịch vụ tư vấn tài chính.

IV. lĩnh vực quản lư và tiếp nhận viện trợ quốc tế

699 Công văn của Bộ TC 188/TC-VT 26-03-1986 Hướng dẫn việc thanh toán hàng viện trợ.

700 Công văn của Bộ TC 138-TC/TCT 27-12-1987 Về việc miễn thuế hàng viện trợ.

701 Công văn của Bộ TC 447/TC-TQD 25-05-1988 Về việc tiếp nhận hàng viện trợ.

702 Công văn của Bộ TC 732/TC-CTN 12-08-1988 Về miễn thuế đối với hàng viện trợ.

703 Công văn của Bộ TC 1167/TC-VP 26-11-1988 Về miễn thuế đối với viện trợ nhân đạo

704 Thông báo 731/TC-VT 10-05-1990 Về việc làm thủ tục giao nhận các nguồn hàng viện trợ quốc tế tại các khâu theo Quyết định số 142/HĐBT

705 Công văn của Bộ TC 48/TC-VT 10-05-1990 Về thủ tục giấy phép ngoại thương.

706 Công văn của Bộ TC 1549/TC-VT 09-10-1990 Về việc băi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng viện trợ.

707 Công văn 1581/TC-VT 15-10-1990 Về việc phân công và quản lư viện trợ quốc tế.

708 Công văn 1940/TC-VT 11-12-1990 Về việc phối hợp nắm các thông tin xử lư

709 Công văn 2027/TC-VT 18-12-1990 Về việc thanh toán quản lư viện trợ quốc tế

710 Công văn 2058/TC-VT 21-12-1990 Về việc thủ tục tiếp nhận hàng viện trợ Chính phủ và viện trợ tiền mặt.

711 Công văn 367/

TC-HCVX 27-03-1991 Về việc xác nhận tiền hàng viện trợ quốc tế

712 Công văn 534/TC-VT 26-04-1991 Về việc thu phí tiếp nhận hàng viện trợ.

 

V. Lĩnh vực quản lư tài chính về bảo hiểm

713 Công văn 411/TC/TCT 02-04-1991 Công văn của Tổng cục Thuế và thuế doanh thu ngành bảo hiểm

714 Công văn 1361 TC/TCT 27-09-1991 Công văn của Tổng cục Thuế về thuế lợi tức ngành bảo hiểm.

 

VI. Lĩnh vực tài chính ngân hàng

715 Công văn 293/TC/CĐTC 15-07-1982 Thống nhất quản lư phát hành xổ số kiến thiết.

716 Công văn 140/TC/XS 21-07-1983 Về việc làm mất hiệu lực vé số bán không hết.

717 Công văn 150/ TC/XS 09-08-1983 Sử dụng hàng hoá làm giải thưởng.

718 Công văn 07/ TC/XS 09-01-1984 Bảo hiểm lưu trữ hồ sơ tài liệu xổ số kiến thiết.

719 Công văn 413/ TC/XS 06-06-1984 Hướng dẫn quản lư phát hành xổ số biết kết quả ngay, (gọi tắt xổ số bóc).

720 Công văn 164/ TC/XS 13-03-1985 Tăng cường quản lư các loại h́nh xổ số trên địa bàn địa phương.

721 Công văn 43/ TC/XS 21-05-1985 Phát hành xổ số bóc và loại h́nh xổ số khác.

722 Công văn 48/TC/XS 19-06-1985 Xử lư vé xổ số phát hành bán không hết.

723 Công văn 60/TC/XS 08-08-1985 Xử lư các vé lưu hành bất hợp pháp.

724 Công văn 796/TC/XS 28-10-1985 Quy chế phối hợp tổ chức phát hành xổ số kiến thiết.

725 Công văn 362/TC/XS 02-06-1986 Xử lư vé ế.

726 Công văn 476/TC/XS 04-07-1986 Quỹ hàng hoá trả thưởng xổ số kiến thiết.

727 Công văn 16/TC/XS 19-02-1987 Hướng dẫn thêm một số điểm của chế độ trích lập 3 quỹ

728 Công văn 531/TC/XSKT 06-08-1987 Thực hiện các quy định về thống nhất phát hành xổ số kiến thiết.

729 Công văn 592/TC/XS 26-08-1987 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức công ty xổ số kiết thiết.

730 Công văn 680/TC/XSKT 02-10-1987 Chấn ch?nh về cơ cấu giải thưởng và đại lư bán vé xổ số kiến thiết.

731 Công văn 73/TC/XSKT 07-10-1987 Hiện vật hàng hoá trả thưởng.

732 Công văn 01/TC/XSKT 04-01-1988 Hướng dẫn nội dung công việc của công ty xổ số kiến thiết.

733 Công văn 06/TC/XSKT 06-01-1988 Chấn chỉnh công tác phát hành xổ số kiến thiết.

734 Công văn 50/TC/XSKT 20-01-1988 Về việc hội đồng giám sát và chứng kiến quay số mở thưởng.

735 Công văn 11/TC/XSKT 26-10-1988 Thực hiện các quy định về thống nhất phát hành xổ số kiến thiết.

736 Công văn 186/TC/XSKT 11-03-1988 Hướng dẫn bổ sung việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ xổ số kiến thiết mới phát sinh.

737 Công văn 388/TC/XSKT 07-05-1988 Quy định tạm thời lưu hành xổ số kiến thiết giữa các tỉnh và thành phố.

738 Công văn 529/TC/XSKT 17-06-1988 Về việc thi hành đúng các quy định về quản lư phát hành xổ số kiến thiết.

739 Công văn 78/TC/TCCB 18-01-1989 Hướng dẫn bổ sung về phân loại công ty xổ số kiến thiết.

740 Công văn 147/TC/XSKT 01-02-1989 Tăng cường quản lư xổ số điện tử trên địa bàn địa phương.

741 Công văn 277/TC/XSKT 10-03-1989 Nợ kỳ vé xổ số kiến thiết của đại lư.

742 Công văn 301/TC/XSKT 15-03-1989 Khoán quỹ lương ở công ty xổ số kiến thiết.

743 Công văn 541/TC/XSKT 10-05-1989 Phát hành xổ số kiến thiết ở các tỉnh phía Bắc.

744 Công văn 63/TC/TTr 06-06-1989 Quản lư phát hành xổ số kiến thiết cần được chấn chỉnh.

745 Công văn 664/TC/XSKT 06-06-1989 Nộp số thu về xổ số kiến thiết vào ngân sách.

746 Công văn 766/TC/XSKT 27-06-1989 Thống nhất quản lư phát hành xổ số kiến thiết.

747 Công văn 984/TC/XSKT 29-07-1989 Xử lư đại lư bán vé xổ số kiến thiết không thanh toán tiền bán vé số.

748 Công văn 614/TC/XSKT 26-04-1990 Hướng dẫn bổ sung việc phân hạng công ty xổ số kiến thiết.

749 Công văn 1779/

TC/XSKT 16-11-1990 Truy quét nạn số đề.

750 Công văn 1184/TC/TCT 01-07-1992 Thuế doanh thu đối với xổ số

751 Công văn 1536/

TC/CĐKT 21-08-1992 Bổ sung sửa đổi chế độ kế toán ngành xổ số kiến thiết.

752 Công văn 443/TC/TCT 17-03-1993 Thuế doanh thu đối với hoạt động xổ số kiến thiết.

753 Công văn 1220/

TC/CĐCT 21-06-1993 Quy định về lưu trữ và trả thưởng xổ số.

754 Công văn 3374/

TC/CĐTC 19-02-1994 Quản lư vé xổ số biết kết quả ngay và lôtô đă trả thưởng.

 

VI.Lĩnh vực thanh tra tài chính

755 Công văn 844

TC/TTr-XKT 25-11-1986 Hướng dẫn công tác xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành Tài chính.

756 Công văn 1412 TC/TTr 05-05-1997 Về chế độ thông tin báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

IX. lĩnh vực chế độ kế toán và kiểm toán

757 Công văn 52-TC/CĐKT 22-11-1980 Kế toán thanh toán tiền mua bán hàng hoá theo giá thoả thuận.

758 Công văn 74- TC/CĐKT 15-03-1982 Hướng dẫn kế toán tăng giảm vốn do điều chỉnh đơn giá tài sản cố định.

759 Công văn 76- TC/CĐKT 30-03-1982 Hướng dẫn bổ sung về kế toán tăng giảm vốn do điều chỉnh nguyên giá tài sản cố định và điều chỉnh giá bán buôn vật tư.