Văn bản này cập nhật lúc 14 giờ 20 phút ngày 19/11/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG

Số 32/2009/TT-BCT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội  , ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt,

các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo

trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may


 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;           

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may như sau:               

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Cụ thể:

a) Hàm lượng formaldehyt tồn dư trên sản phẩm dệt may không được vượt quá giới hạn cho phép nêu trong Phụ lục 1 của Thông tư này;

b) Các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may không được vượt quá giới hạn cho phép nêu trong Phụ lục 2 của Thông tư này.

2. Đối với vải dùng trong công nghiệp xây dựng; vải lót dùng trong công nghiệp sản xuất lốp ôtô và xe máy; quần áo chống cháy dùng theo yêu cầu đặc biệt; vải bạt công nghiệp, sản phẩm với mục đích sử dụng đặc biệt khác và vải nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu không phải là đối tượng được áp dụng tại Thông tư này.

3. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lư nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may có liên quan.

Điều 2. Tiêu chuẩn áp dụng và phương pháp lấy mẫu để giám định chất lượng

1. Phương pháp xác định hàm lượng hoá chất tồn dư được thực hiện theo hướng dẫn của Tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng với các tổ chức quốc tế sau:

a) TCVN 7421-1:2004 (ISO 14184-1:1998), Vật liệu dệt - Xác định formaldehyt - Phần 1: Formaldehyt tự do và thuỷ phân (phương pháp chiết trong nước);

b) TCVN 7619-1:2007 (EN 14362-1: 2003), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng thuốc nhuộm azo không cần chiết;

c) TCVN 7619-2:2007 (EN 14362-2: 2003), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 2: Phát hiện việc sử dụng thuốc nhuộm azo bằng cách chiết xơ;

d) LMBGB 82.02-2, LMBG B 82.02-4 Xác định thuốc nhuộm azo trên sản phẩm dệt may.

2. Lấy mẫu thử nghiệm để giám định chất lượng được thực hiện như sau:

a) Đối với vải: lấy ngẫu nhiên một mẫu làm đại diện cho mỗi màu từ mỗi lô hàng. Chiều dài lấy mẫu là một mét, chiều rộng cả khổ vải, cách đầu tấm vải ít nhất hai mét;

b) Đối với sản phẩm may: lấy ngẫu nhiên một mẫu làm đại diện cho mỗi kiểu dáng và mỗi màu từ mỗi lô hàng;

c) Mẫu lấy xong phải được bao gói trong túi hoặc màng polyetylen có độ bền cao để tránh nhiễm bẩn. Mẫu được niêm phong theo quy định của pháp luật.

3. Bộ hồ sơ đăng kư lấy mẫu giám định, mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ, Biên bản lấy mẫu được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này và được đăng trên trang tin điện tử Công Thương Việt Nam của Bộ Công Thương.

Điều 3. Điều kiện đối với tổ chức thử nghiệm và kết quả thử nghiệm

1. Pḥng thí nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện việc giám định chất lượng phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Pḥng thí nghiệm được Văn pḥng Công nhận chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận, cấp chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 Yêu cầu chung về năng lực của pḥng thử nghiệm và hiệu chuẩn và phương pháp thử nghiệm các chỉ tiêu trên phải nằm trong danh mục các phép thử được công nhận;

b) Pḥng thí nghiệm được tổ chức công nhận Quốc tế, khu vực cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2007 và phương pháp thử nghiệm các chỉ tiêu trên phải nằm trong danh mục các phép thử được công nhận;

2. Bộ hồ sơ đăng kư Pḥng thí nghiệm chỉ định thực hiện việc giám định chất lượng được quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này và được đăng trên trang tin điện tử Công Thương Việt Nam của Bộ Công Thương.

3. Kết quả thử nghiệm từ các tổ chức thử nghiệm được chỉ định được sử dụng trong việc quản lư về chất lượng hàng hoá.

Điều 4. Điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá

            1. Sản phẩm dệt may được sản xuất trong nước áp dụng theo quy định tại Điều 4, khoản 1 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.

 2. Sản phẩm dệt may nhập khẩu áp dụng theo quy định tại Điều 7, khoản 1 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi hồ sơ nhập khẩu của lô hàng có Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa của cơ quan kiểm tra theo quy định tại Mẫu số 8 Phụ lục 5 Thông tư này.

3. Sản phẩm dệt may lưu thông trên thị trường phải đảm bảo điều kiện về chất lượng theo quy định tại Điều 38 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên liên quan

1. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương có trách nhiệm trong việc chỉ định pḥng thí nghiệm được phép thử nghiệm các chỉ tiêu trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư này theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, tŕnh tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

2. Cục Quản lư thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lư thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lư vi phạm quy định về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hoá nhà nước thực hiện việc kiểm soát chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ .

Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan kiểm tra kịp thời phản ánh về Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương để Vụ tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ hướng dẫn, sửa đổi.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kư và được thực hiện cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng thay thế./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Lănh đạo Bộ Công Thương;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

- Website Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

- Hiệp hội Dệt May Việt Nam;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục quản lư chất lượng hàng hoá;

- Lưu: VT, Vụ KHCN.            

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Khu


 

Phụ lục 1

Hàm lượng formaldehyt tồn dư ở mức tối đa cho phép

 trên sản phẩm dệt may

(Ban hành kèm theo Thông tư số  32 /2009/TT-BCT ngày 05  tháng 11  năm 2009)

 

 

STT

Tên mặt hàng

Hàm lượng

Nhóm 1

Sản phẩm dệt may dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30mg/kg

Nhóm 2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75mg/kg

Nhóm 3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300mg/kg

 

 

Một số ví dụ về các nhóm sản phẩm:

- Sản phẩm dệt, may dùng cho trẻ em: Tất cả các loại quần áo, tă, mũ, khăn, bít tất, găng tay, băng rốn..v.v.. và vải dùng để sản xuất các loại sản phẩm trên.

- Sản phẩm dệt, may tiếp xúc trực tiếp với da: Quần áo lót, mũ, găng tay, bít tất, khăn tay, khăn tắm, khăn choàng đầu, áo sơ mi, váy dài, chân váy, quần các loại, bộ đồ trải giường..v.v.. và vải dùng để sản xuất các loại sản phẩm trên.

- Sản phẩm dệt, may không tiếp xúc trực tiếp với da: Áo vét, áo khoác dài, áo len, rèm cửa, vải bọc đệm, vải lót, vật liệu nhồi..v.v.. và vải dùng để sản xuất các loại sản phẩm trên.

 


 

Phụ lục 2

Hàm lượng cho phép tối đa 30 mg/kg cho một amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Stt

Tên chung tiếng Việt

Tên chung tiếng Anh

Số CAS

1.       

1) 4-Aminodiphenyl

2) 4-Aminobiphenyl

3) 4-Biphenylamin

4) Xenylamin

5) 4- Phenylanilin

1)       4- Aminodiphenyl

2)       4- Aminobiphenyl

3)       4-Biphenylamine

4)       Xenylamine

5)       4- Phenylaniline

92-67-1

2.       

1) Benzidin

2) 4,4’- Diaminobiphenyl

1)       Benzidine

2)       4,4’- Diaminobiphenyl

92-87-5

3.       

1)       4- Chlor-o- toluidin

2)       4- Chloro-2- methylanilin

1)       4- Chlor-o- toluidine

2)       4- Chloro-2- methylaniline

95-69-2

4.       

1)       2- Naphthylamin

2)       2- Aminoaphthalen

3)       β- Naphthylamin

1)       2- Naphthylamine

2)       2- Aminoaphthalene

3)       β- Naphthylamine

91-59-8

5.       

1)       o- Aminoazotoluen

2)       4- Amino -2,3’-dimethylazobenzen

3)       4-o-Tolylazo-o-toluiden

1)       o- Aminoazotoluene

2)       4- Amino -2,3’-dimethylazobenzene

3)       4-o-Tolylazo-o-toluidene

97-56-3

6.       

1)       2-Amino-4-nitrotoluen

2)       5-Nitro-o-toluidin

3)       2-Methyl-5-nitroanilin

1)       2- Amino-4-nitrotoluene

2)       5-Nitro-o-toluidine

3)       2-Methyl-5-nitroaniline

99-55-8

7.       

1)       p-Cloroanilin

2)       4-Chloroanilin

1)       p-Chloroaniline

2)       4-Chloroaniline

106-47-8

8.       

1)       2,4-Diaminoanisol

2)       4-Methoxy-m-phenylenediamin

1)       2,4-Diaminoanisole

2)       4-Methoxy-m-phenylenediamine

615-05-4

9.       

1)       4,4’-Diaminobiphenylmetan

2)       4,4’- Methylenedianilin

1)       4,4’- Diamino diphenylmethane

2)       4,4’- Methylenedianiline

101-77-9

10.   

3,3-Diclorobenzidin

3,3’- Dichlorobenzidine

91-94-1

11.   

1)       3,3’- Dimethoxybenzidin

2)       o-Dianisidin

3)       3,3’- Dimethoxybenzidine

4)       o-Dianisidine

119-90-4

12.   

1)       3,3’-Dimetylbenzidin

2)       o- Tolidin

3)       4,4’- Bianisidin

4)       4,4’- Diamino-3,3’- dimethylbiphenyl

1)       3,3’- Dimethylbenzidine

2)       o- Tolidine

3)       4,4’- Bianisidine

4)       4,4’- Diamino-3,3’- dimethylbiphenyl

119-93-7

13.   

1)           3,3’-Dimetyl- 4.4’-diaminobiphenylmetan

2)           4,4’- methylen-bis(2-methylanilin)

1)       3,3’- Dimethyl- 4,4’ – diaminodiphenyl methane

2)       4,4’- methylen-bis(2-methylaniline)

838-88-0

14.   

1)           p-Cresidin

2)           6- Methoxy-m-toluidin

3)           2-Methoxy-5-methylanilin

4)           5-Methyl-o-anisidin

1)       p- Cresidine

2)       6- Methoxy-m-toluidine

3)       2-Methoxy-5-methylaniline

4)       5-Methyl-o-anisidine

120-71-8

15.   

4,4’-Metylen-bis-(2-cloroanilin)

4,4’- Methylen-bis-(2-chloraniline)

101-14-4

16.   

1.             4,4’-Oxydianilin

2.             4,4’- Diaminodiphenyl ete

3.             Bis(p-aminophenyl) ete

1)       4,4’- Oxydianiline

2)       4,4’- Diaminodiphenyl ether

3)       Bis(p-aminophenyl) ether

101-80-4

17. 

4,4’-Thiodianilin

4,4’- Thiodianiline

139-65-1

18. 

1)           o- Toluidin

2)           2-Aminotoluen

3)           2-Methylanilin

1)       o- Toluidine

2)       2-Aminotoluene

3)       2-Methylaniline

95-53-4

19. 

1)           2,4- Diamintoluen

2)           2,4- Toluylenediamin

3)           4-Methyl-1,3-phenylenediamin

4)         4-Methyl-m-phenylenediamin

1)     2,4- Diaminotoluene

2)     2,4- Toluylenediamine

3)     4-Methyl-1,3-phenylenediamine

4)     4-Methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20. 

2,4,5-Trimetylamin

2,4,5-Trimethylaniline

137-17-7

21. 

1)       o-Anisidin

2)       2-Methoxyanilin

3)       2-Aminanisol

4) Aminphenyl metyl ete

1)         o-Anisidine

2)         2-Methoxyaniline

3)         2-Aminoanisole

4)         2-Aminophenyl methyl ether

90-04-0

22. 

1)     p- Amin azobenzen

2)     4- amin azobenzen

4- (Phenylazo) anilin

3)     p- Amino azobenzene

4)     4- amino azobenzene

5)     4- (Phenylazo) aniline

60-09-3


 

Phụ lục 3

Bộ hồ sơ đăng kư lấy mẫu giám định chất lượng hàng hoá,

mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ, và Biên bản lấy mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư số 32  /2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009

Mẫu 1

MẪU ĐĂNG KƯ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KƯ KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)............................................................................

Người đăng kư kiểm tra:................................................................................................................

Địa chỉ :........................................................................................................................................

Điện thoại :...................................................................................... Fax:......................................

Đăng kư kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:

Số TT

Tên hàng hóa,  nhăn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹ thuật

 

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Cửa

khẩu nhập

Thời gian

nhập khẩu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:  ...............................................................................

1. Hợp đồng (Contract)(*) số :  

2. Danh mục hàng hoá (Packing list): (*)............................................................................................

3. Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: .........do Tổ chức...  ........ cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: .......................

4.Giấy chứng nhận Hệ thống quản lư số : ........................................................................................

do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại: ..............................................

5. Hóa đơn (Invoice) số(*): .........................................................................................

7.  Vận đơn (Bill of Lading) số:(*) .....................................................................................................

8.  Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số(*) : .............................................................................................

9. Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số(*): ............................................................................................

10.  Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhăn hàng nhập khẩu, nhăn phụ (nếu nhăn chính chưa đủ nội dung theo quy định)(*).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn .................................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật .................................

                                                                                                                                                     

                                                                                                        .., ngày…. tháng ….năm…200..

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)                                     

vào sổ đăng kư: số:...../  Cơ quan KT                                                                   (NGƯỜI NHẬP KHẨU)

 Ngày…… tháng…… năm 200...                                               ( kư tên, đóng dấu)

(Đại diện Cơ quan kiểm tra kư tên đóng dấu)

 

(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hoá nhập khẩu )

 

Mẫu 2

mẪu phiẾu tiẾp nhẬn HỒ sơ

đăng kư kiỂm tra chẤt lưỢng hàng hoá NHẬP KHẨU

           

(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

 

 


 

Số :     /TN-

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  , ngày      tháng      năm  200…

phiẾu tiẾp nhẬn HỒ sơ

đăng kư kiỂm tra chẤt lưỢng hàng hoá

        

STT

HẠNG MỤC KIỂM TRA

Có/Không

Ghi chú

1

Giấy đăng kư kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

2

Hợp đồng  (Contract)  (bản photocopy).

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

3

Danh mục hàng hoá (Packing list) kèm theo hợp đồng (bản photocopy).

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

4

Bản sao có chứng thực giấy chứng chỉ chất lượng

Text Box:  

 

 

 

 

 

 

4.1.Giấy chứng nhận hợp quy

Text Box:  

 

 

 

 

 

 

4.3.Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng

Text Box:  

 

 

 

 

 

 

4.2.Giấy giám định chất lượng lô hàng

Text Box:  

 

 

 

 

 

 

4.4.Giấy chứng nhận hệ thống quản lư chất lượng

Text Box:  

 

 

 

 

 

5

Hóa đơn (Invoice)

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

6

Vận đơn (Bill of Lading)

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

7

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

8

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin)

Text Box:  

 

 

 

 

(*)

9

Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá

Text Box:  

 

 

 

 

 

10

Mẫu nhăn hàng nhập khẩu đă được gắn dấu hợp quy

Text Box:  

 

 

 

 

 

11

Nhăn phụ (nếu nhăn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Text Box:  

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN

 

Text Box:  

 

Hồ sơ đầy đủ về số lượng:                        tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.

 

Text Box:  

 

Hồ sơ không đầy đủ về số lượng:                      tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục:................ ................................ trong thời gian ................ ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ th́ kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

 

Text Box: Người kiểm tra

 

Text Box: Người nộp hồ sơ

 

 

 

 

(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hoá nhập khẩu )


 

Mẫu 3

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU

 

 


 

(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

 

 

 


 

          

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


 

                 ....... , ngày     tháng       năm 200...

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Số .....

 

 1. Tên cơ sở được lấy mẫu:

 2. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức danh, đơn vị)

 3. Người lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ , đơn vị)

 4. Phương pháp lấy mẫu:

 

STT

Tên hàng hoá, nhăn hiệu , kiểu loại

Tên cơ sở và địa chỉ NSX, NK 

Đơn vị tính

Lượng mẫu

Ngày sản xuất,  số lô

( nếu có)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. T́nh trạng mẫu:

      Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu.

      Mẫu có thể được chia làm 2 đơn vị: 1 đơn vị đưa đi thử nghiệm, 1 đơn vị  được lưu tại cơ quan kiểm tra khi cần thiết.

      Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đă được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

          Đại diện cơ sở được lấy mẫu                                            Người lấy mẫu

         (Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu)                                    (Kư, ghi rơ họ tên)

 


 

Phụ lục 4

Bộ hồ sơ đăng kư pḥng thí nghiệm được chỉ định

Ban hành kèm theo Thông tư số         /2009/TT-BCT ngày       tháng      năm 2009

 

1. Giấy đăng kư chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp (mẫu 4)

2. Danh sách cán bộ, nhân viên/chuyên gia đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng kư chỉ định (mẫu 5)

3. Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá sự phù hợp (mẫu 6)

4. Báo cáo t́nh h́nh hoạt động thử nghiệm/chứng nhận (mẫu 7)

5. Quyết định về việc công nhận pḥng thí nghiệm của Văn pḥng công nhận chất lượng hoặc các chứng chỉ của tổ chức công nhận Quốc tế, khu vực.

6. Danh mục các phép thử được công nhận.

 

Mẫu 4

MẪU GIẤY ĐĂNG KƯ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

                                                            ……….., ngày …….tháng…..năm…..

GIẤY ĐĂNG KƯ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:......................

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng kư kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ………. Cơ quan cấp: …………… cấp ngày …….. tại...................................................

4. Hồ sơ kèm theo:

- ...............

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động đánh giá sự phù hợp quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, tŕnh tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư     /2009 /TT-BCT về điều kiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận và các điều kiện về năng lực quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong các lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, quá tŕnh, môi trường (nêu cụ thể tên sản phẩm, hàng hóa, quá tŕnh, môi trường, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng).

Đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đối với các lĩnh vực, đối tượng tương ứng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

  

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ kư, đóng dấu)

Mẫu 5

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KƯ CHỈ ĐỊNH
 

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KƯ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

STT

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm/giám định/kiểm định

Kinh nghiệm công tác

Loại hợp đồng lao động đă kư

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng…..năm …….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC …….
(Họ tên, chữ kư, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ghi chú: Đăng kư chỉ định lĩnh vực hoạt động nào th́ ghi tên lĩnh vực hoạt động đó.)

 


 

Mẫu 6

MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP  


TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

STT

Tên tài liệu

Mă số

Hiệu lực từ

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng…..năm …….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC …….
(Họ tên, chữ kư, đóng dấu)

 

(Ghi chú: Đăng kư chỉ định lĩnh vực hoạt động nào th́ ghi tên lĩnh vực hoạt động đó.)

 


 

Mẫu 7

MẪU BÁO CÁO T̀NH H̀NH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN

 

 

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

………, ngày …….tháng…..năm 200…..

BÁO CÁO

T̀NH H̀NH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN

(Từ ngày...../…./200… đến ngày ……/…./200….)

 

Kính gửi:

- Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương
-
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

1. Tên tổ chức hoạt động thử nghiệm

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:........................

4. T́nh h́nh hoạt động

…………..(tên tổ chức hoạt động thử nghiệm) báo cáo t́nh hoạt động thử nghiệm được chỉ định từ ngày ...../…./200… đến ngày ……/…./200…. như sau:

a) Hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong kỳ báo cáo:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đă tiến hành đánh giá sự phù hợp

- ….

b) Đơn vị có giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đă bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Lĩnh vực/đối tượng

Tên quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian/hiệu lực của giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

 

 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Đại diện có thẩm quyền kư tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Phụ lục 5

Hồ sơ kết quả giám định chất lượng

Ban hành kèm theo Thông tư số         /2009/TT-BCT ngày       tháng      năm 2009

Mẫu 8

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

 

(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

 

 


 

Số :     /TB- ...

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  , ngày      tháng      năm  200…

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

1. Tên hàng hóa:                                                                                                                                   

2. Nhăn hiệu, kiểu loại : ...................................................................................................................

3. Đặc tính kỹ thuật : .......................................................................................................................

4. Xuất xứ/ Nhà sản xuất :................................................................................................................

5. Khối lượng/Số lượng:..................................................................................................................

6. Cửa khẩu nhập :(*).......................................................................................................................

7. Thời gian nhập khẩu:(*)................................................................................................................

8. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:.............................................................................................

- Hợp đồng số(Contract)  :...............................................................................................................

- Danh mục hàng hoá số (Packing List): ...........................................................................................

- Hóa đơn số (Invoice):(*) ................................................................................................................

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): (*)............................................................................................

- Vận đơn số (Bill of Lading): (*)........................................................................................................

- Tờ khai hàng nhập khẩu số(C/O-Certificate of Origin):(*) ..................................................................

9. Người nhập khẩu:(*) ....................................................................................................................

10. Giấy đăng kư kiểm tra số:....................... ngày...........tháng.........năm 200.......

11. Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn công bố áp dụng: ................................................

                                 Quy chuẩn kỹ thuật:................................................................

                                 Quy định khác: ......................................................................

12. Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận/giám định chất lượng lô hàng hóa (nhập khẩu)  số:...........do tổ chức ..............cấp ngày: ...... /....... / .........tại: ...................................................................................................................

                                                  KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng (Số lượng / tên,  nhăn hiệu, kiểu loại hàng hóa )

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu

(hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu th́ nêu lư do hoặc các yêu cầu khác nếu có)

                                                                          CƠ QUAN KIỂM TRA

                                                                                                           (kư tên đóng dấu)

Nơi nhận:

- Người nhập khẩu;

- Hải quan cửa khẩu;

- Lưu VT: Cơ quan kiểm tra.

 

(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hoá nhập khẩu)


 

Mẫu 9

MẪU BÁO CÁO LÔ HÀNG

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG

 

 


 

(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

Số :     /BC-...

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  , ngày      tháng      năm  200…

 

BÁO CÁO LÔ HÀNG

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG

Kính gửi:  - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tên hàng hóa:........................................................................................................................

2.  Nhăn hiệu/ Kiểu loại: ............................................................................................................

 1. Đặc tính kỹ thuật:.................................................................................................................

 2. Xuất xứ/Nhà sản xuất:.........................................................................................................

 3. Số lượng khai báo:.............................................................................................................

 4. Cửa khẩu nhập: (*)...............................................................................................................

 5. Thời gian nhập khẩu:(*) .......................................................................................................

 6. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: .................................................................................. .

- Hợp đồng số(contract):................................................................................

- Danh mục hàng hoá số(Packing List): ........................................................

- Hóa đơn số(Invoice): (*)....................................................................................

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): (*)..............................................................

- Vận đơn số(Bill of Lading) :(*) .........................................................................

- Tờ khai hàng nhập khẩu số (C/O-Certificate of Origin): (*)..............................

 1. Người nhập khẩu :(*)  .........................................................................................................

 2.  Giấy đăng kư kiểm tra số: ............. ngày.......... tháng ......... năm 200........

 3.  Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn công bố áp dụng ............................................                                                                  

                                 Quy chuẩn kỹ thuật:.......................................................

                                 Quy định khác: ................................................................

12.    Kết quả thử nghiệm/ chứng nhận/ giám định hàng hóa (nhập khẩu) số: ……….. do Tổ chức Đánh giá sự phù hợp: ...........................................................

cấp ngày: ........ / ....... / .......... tại: ..........................................................................

 1.  Kết luận:

a. Lô hàng (Số lượng/tên, nhăn hiệu): không đạt yêu cầu quy định về chất lượng;

      b. Lư do không đạt (không phù hợp về chất lượng, ghi nhăn, dấu hợp quy, .. ….........................................................................................................................).

 1.  Đề xuất biện pháp xử lư: ....................................................................................................

                                                                                                   Cơ quan kiểm tra

Nơi nhận:                                                                                                         (kư tên đóng dấu)

  - Như trên;

- Lưu VT, Cơ quan kiểm tra.

 

(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc thực hiện đối với hàng hoá nhập khẩu )

 

 

Nguồn: Website Bộ Công thương